Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

 • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava
 • Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.      Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.
 • Lasteaias on 12 rühma, kus omandab alusharidust ligikaudu 270 last:

  • kolm sõimerühma: lastele vanuses 1,5–3-aastat
   • üheksa aiarühma: lastele vanuses 3–7-aastat.

  Süvendatud eesti keele õpe alates kolmandast eluaastast kõikides aiarühmades:

  • keelekümblusrühm (osaline keelekümblusprogramm)
   • kaheksa eesti keele kui teise keelega rühma (Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames kuus rühma ja eesti keel kui teine keel kolm rühma).

  Lasteaia eripära

  • Väärtuskasvatus: avastusõpe, rahvusvaheline keskkonnaharidusprogramm „Roheline kool“, erinevate kultuuride väärtustamine, tolerantsus ning inspireeriv ja uuenduslik õppimine.
  • Integreerimine Eesti ühiskonda: süvendatud eesti keele õpe.
  • Terviseedendus: turvaline ja tervist edendav lasteaed, lapse tervishoid, aktiivne vabamäng, õuesõpe ja tervislik eluviis.  Õuaalal on jalgpalliväljak, linnaaiandus ja lapsepäraseks kujundatud loominguline keskkond.
  • Individuaalne lähenemine: vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö kas kogu rühmana, väikestes rühmades või lapse arengust lähtuvalt individuaalselt.
  • Eesti keele kui teise keele piirkondlik metoodikakeskus (avati 3. juunil 2014, Haridusministeeriumi ja SA Innove korraldatud projektikonkursil saavutas asukoha valikul võidu Tallinna Suur-Pae lasteaed).

Õppe ja kasvatustegevuse korraldus lasteaias

 • Lapse igasuguste teadmiste ja oskuste arendamine toimub loomulikul teel läbi tegutsemise. Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegeluses on mäng ja õppimine nii tihedalt käsikäes, et võib tunduda, et kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka omandatakse? Kui tegevus on teadlikult suunatud õpitakse lihtsamalt ja rohkem.
  Suurim kingitus, mille lapsele saab teha, on lasta tal elada aastaaegade vaheldumise rütmis. Kogedes loodust kasvab ka austus looduse vastu.
  Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

Reggio Emiliapedagoogika põhimõtted (vt Методика детского развития Reggio Emilia):

 • arendada mitmekülgselt loovust
 • tähtsustada õppimist läbi looduse (õuesõppe)

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024