Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Personal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia logo

 

Saame tuttavaks!

2022/23  õppeaastal valverühm 8.aiarühm JAANIUSSIKESED (A-korpus, 2. korrus) on avatud 6:30-7:00 ja 18:00-18:30.

Lasteaed on avatud 12 tundi päevas kell 6.30–18.30. 

Direktori vastuvõtt:
E-post: direktor@suurpae.edu.ee; tel +372 55662849
Esmaspäev kell 16:00-18:00 
Neljapäev kell 9:00-11:00
NB! Eriolukorra ajal vastuvõtt toimub SKYPE´i kaudu (Skype nimi: tatjana.pozogina) või telefoni teel +372 55662849.

Tallinna Suur-Pae Lasteaed on koolieelsetele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav 12-rühmaline munitsipaalõppeasutus Tallinna Lasnamäe linnaosas, mis avas uksed 1982. aasta märtsis.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias omandab alusharidust 270 last (3 sõimerühma ja 9 aiarühma). Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. 

Tänasel päeval tuuakse meie hoole alla juba varasemate lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde. 2022. aastal tähistab lasteaed oma 40. juubelit.

Tallinna Suur-Pae Lasteaed on pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga tervist ja väärtuskasvatust edendav haridusasutus, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.

Asutuses on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis ja töökorraldus. Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise pedagoogika põhimõtteid. Põhinedes Emilia Reggio uurimusliku õpetuse metoodikal, viiakse õppetöö maksimaalselt läbi avastusõppe (sh õuesõpe), läbi aktiivse liikumise, avastamise, eksperimenteerimise ja suunamise (õpetaja ei anna valmis teadmisi, vaid suunab lapse iseseisvale „avanemisele“). 

Lasteaia eripäraks on:

1)      Väärtuskasvatus: avastusõpe, rahvusvaheline keskkonnaharidusprogramm „Roheline kool“, erinevate kultuuride väärtustamine, tolerantsus ning inspireeriv ja uuenduslik õppimine.

1)      Integreerimine Eesti ühiskonda: süvendatud eesti keele õpe. Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika ja liikumistegevuste kaudu). Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega. Alates 2014 aastast Tallinna Suur-Pae Lasteaed on liitunud SA Innove keelekümbluskeskuse programmiga (osaline keelekümblus kolmes rühmas). Alates 2018 aastast

2)      Terviseedendus: turvaline ja tervist edendav lasteaed, lapse tervishoid, aktiivne vabamäng, õuesõpe ja tervislik eluviis.  Õuaalal on jalgpalliväljak, linnaaiandus ja lapsepäraseks kujundatud loominguline keskkond. Alates 2012 lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tervisealast tööd oleme alati tähtsaks pidanud, kuid võrgustikutöö on aidanud meil terviseedendusse teadlikumalt suhtuda ja tegevust tulemuslikumalt kavandada.

3)      Individuaalne lähenemine: vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö kas kogu rühmana, väikestes rühmades või lapse arengust lähtuvalt individuaalselt. Arengutegevustes lähtutakse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel järgmistest põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine, tervise edendamine, turvatunde ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades programmi „Kiusamisest vabaks“ metoodikat ja avastusõppe võtteid, õues õppimist ja liikumisvajaduse rahuldamist (aastaringselt minimaalselt 2 korda lapsed mängivad õues). Laste erivajaduste toetamiseks lasteaias töötavad logopeed ja eripedagoog, 9 eesti keele õpetajat, muusika- ja liikumisõpetajad.

4)      Eesti keele kui teise keele piirkondlik metoodikakeskus (avati 3. juunil 2014, Haridusministeeriumi ja SA Innove korraldatud projektikonkursil saavutas asukoha valikul võidu Tallinna Suur-Pae lasteaed).

Lapsi abistavad, toetavad ja suunavad Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetajad:

1.sõimerühm Mõmmikud  1,5 - 2.a lapsed
Tel 51979549

Õpetaja Anastassia Frolkova
Õpetaja Jelena Järv
Õpetaja abi Ljudmilla Smirnaja

Anastassia.Frolkova@suurpae.edu.ee 
Jelena.Järv@suurpae.edu.ee 
Ljudmila.Smirnaja@suurpae.edu.ee
 

 

 

2.sõimerühm Lepatriinud 1,5-2.a lapsed 
Tel 59190841

Õpetaja Galina Kuznetsova
Õpetaja Alina Malinovskaya
Õpetaja abi Olga Miller

Galina.Kuznetsova@suurpae.edu.ee 
Alina.Malinovskaya@suurpae.edu.ee
Olga.Miller@suurpae.edu.ee 
 
 

 

 
3.sõimerühm Vesikiilid 2-3.a lapsed 
Tel 54502877

Õpetaja Tatiana Pronina
Õpetaja Valentina Mozžuhhina
Õpetaja abi Liubov Makeeva

Tatiana.Pronina@suurpae.edu.ee 
Valentina.Mozzuhhina@suurpae.edu.ee 
Liubov.Makeeva@suurpae.edu.ee

 

 

 

4.aiarühm Öökullid 4-5.a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti
"Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57702826

Eesti keele õpetaja Marit Talunik
Õpetaja Erika Sokk
Õpetaja Iuliia Drezner
Õpetaja abi Svetlana Serova

Marit.Talunik@suurpae.edu.ee
Erika.Sokk@suurpae.edu.ee
Iuliia.Drezner@suurpae.edu.ee 
Svetlana.Serova@suurpae.edu.ee  

 

 

 

5.aiarühm "Mõmmikud"  3-4.a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57877416

Eesti keele õpetaja Riina Kase
Õpetaja Natalja Kütt
Õpetaja Jekaterina Gavriltšenko
Õpetaja abi Alla Krištšuk
Riina.Kase@suurpae.edu.ee 
Natalja.Kutt@suurpae.edu.ee 
Jekaterina.Gavriltsenko@suurpae.edu.ee
Аlla.Kristsuk@suurpae.edu.ee        

 

   

6.aiarühm Liblikad 6-7a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57877854

Eesti keele õpetaja Olga Kolessova
Õpetaja Irina Patškovskaja
Õpetaja Svetlana Pahhareva
Õpetaja abi Galina Burlakova

Olga.Kolessova@suurpae.edu.ee 
Irina.Patskovskaja@suurpae.edu.ee 
Svetlana.Pahhareva@suurpae.edu.ee 
Galina.Burlakova@suurpae.edu.ee

 

 

 
7.aiarühm Sipelgad 5-6a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57705612

Eesti keele õpetaja Helle Imme
Õpetaja Galina Agronova
Õpetaja Jekaterina Fjodorova
Õpetaja abi Tatjana Fedjakova 

 

Helle.Imme@suurpae.edu.ee 
Galina.Agronova@suurpae.edu.ee
Jekaterina.Fjodorova@suurpae.edu.ee
Tatjana.Fedjakova@suurpae.edu.ee

 

 

 

 

8.aiarühm Jaaniussikesed 6-7a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57880523

Eesti keele õpetaja Kaidi Freitok Õpetaja Valentina Tazatkina
Õpetaja Tatjana Klaas
Õpetaja abi Julia Suvorova

Kaidi.Freitok@suurpae.edu.ee 
Valentina.Tazatkina@suurpae.edu.ee 
Tatjana.Klaas@suurpae.edu.ee 
Julija.Suvorova@suurpae.edu.ee

 

 

 

9.aiarühm Vikerkaar 6-7a lapsed
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57877236

Eesti keele õpetaja Olga Boris
Õpetaja Marina Viks
Õpetaja Veronika Pitjem-Kotšetkov
Õpetaja abi Vera Skiba

Olga.Boris@suurpae.edu.ee 
Marina.Viks@suurpae.edu.ee 
Veronika.Pitjem@suurpae.edu.ee 
Vera.Skiba@suurpae.edu.ee

 

 

 
10.aiarühm Pääsukesed 4-5a lapsed
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
 Tel 58873811
Eesti keele õpetaja Oona Meel
Õpetaja Veera Radionova
Õpetaja Natalia Demidenko
Õpetaja abi Maria Melnikova


Oona.Meel@suurpae.edu.ee 
Veera.Radionova@suurpae.edu.ee
Natalia.Demidenko@suurpae.edu.ee
Maria.Melnikova@suurpae.edu.ee
 

   

 

11.aiarühm Mesimummud 5-6a lapsed
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 56637782

Eesti keele õpetaja Aljona Järv
Õpetaja Natalja Bulskaja
Õpetaja Tatjana Motšernak
Õpetaja abi Olga Obabko
AljonaJärv@suurpae.edu.ee 
Natalja.Bulskaja@suurpae.edu.ee
Tatjana.Motsernak@suurpae.edu.ee 
Olga.Obabko@suurpae.edu.ee

 

   

12.aiarühm Tähekesed 3-4a lapsed 
(eesti keele süvendatud õpe THM pilootprojekti "Kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames)
Tel 57877318

Eesti keele õpetaja Imbi Mihheljus
Õpetaja Elena Pashchenko
Õpetaja Aikul Mirzayeva
Õpetaja abi Tatjana Krimnjova

Imbi.Mihheljus@suurpae.edu.ee
Eelena.Pashchenko@suurpae.edu.ee 
Aikul.Mirzayeva@suurpae.edu.ee
Tatjana.Krimnjova@suurpae.edu.ee

Tere tulemast!

Viimati muudetud 11.07.2022