Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sisehindamise kord

Sisehindamise kord

Tallinna Suur-Pae Lasteaia sisehindamise kord

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Suur-Pae Lasteaia (edaspidi lasteaia) sisehindamise kord kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 24 2 ja § 24 3  alusel ja see reguleerib sisehindamise läbiviimist lasteaias.
1.2. Lasteaia sisehindamise eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ning organisatsiooni järjepidev areng.
1.3. Sisehindamine on pidev protsess, mille tulemused esitatakse vähemalt üks kord lasteaia arengukava perioodi jooksul.
1.4. Sisehindamise käigus analüüsitakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ja hinnatakse nende tulemuslikkust.
1.5. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteaia tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad ja sellest tulenevalt koostatakse lasteaia arengukava.

2. Korraldus
2.1. Lasteaia sisehindamist viib läbi juhtkond, kaasates töötajaid ja hoolekogu esindajaid. Vajadusel kaasatakse eksperte.
2.2. Lasteaia sisehindamisega seotud tegevused on määratud lasteaia aasta tegevuskavas.
2.3. Sisehindamise läbiviimisel kasutatakse järgmisi infoallikaid ja meetodeid:

 • EHISe, HaridusSilma, digiküpsuse hindamismudeli „Digipeegel“, lasteaiasisese statistika ning finantsaruandluse, lasteaia tegevusenäitajate ning muu kogutud informatsiooni (projektid, konkursid, partnerite tunnistused jne) analüüs;
 • lasteaia dokumentatsiooni analüüs;
 • õppe -ja kasvatustegevuse protsessi seire ja tulemuste analüüs;
 • tuge vajavate laste (hariduslike erivajadustega laste, sh andekate laste) toetamise süsteemi analüüs;
 • õppekava analüüs;
 • küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ja tulemuste analüüs (laste, lapsevanemate, personali rahulolu-uuringu analüüs, vajadusel ka väljaspoolt korraldatud uuringute analüüs);
 • laste õpi- ja arengukeskkonna analüüs;
 • lasteaia huvigruppidega koostöö analüüs,
 • lasteaia juhtimisotsuste ja –tegevuste analüüs.

2.4 Sisehindamise tulemuste kokkuvõttes kirjeldatakse lasteaia hetkeseisu ning tuuakse välja asutuse tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused. Neist lähtudes püstitatakse järgmise sisehindamisperioodi eesmärgid.

3. Sisehindamise aruanne

3.1. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:

 • Lasteaia üldandmed ja lühikirjeldus (sh lasteaia eripära ja tugevused);
 • Sisehindamise protsessi lühikirjeldus;
 • Sisehindamissüsteemi analüüsiv osa (sh olulisemad tegevused ja tulemused ning statistilised näitajad ja parendusvaldkonnad ning parendustegevused valdkonnagi

Sisehindamise valdkonnad:

 • Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine
 • Personalijuhtimine
 • Õppe- ja kasvatustegevus
 • Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
 • Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid)

4)           Lasteaia eesmärgid ja põhisuunad järgmiseks sisehindamise perioodiks

3.2 Sisehindamise tulemused arutatakse läbi lasteaia pedagoogilises nõukogus ja kooskõlastatakse hoolekoguga.

3.3 Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor.

Vt 2019 Tallinna Suur-Pae Lasteaia sisehindamise kord 

Viimati muudetud 25.11.2023