Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Suur-Pae Lasteaia ajalugu

Tallinna Suur-Pae Lasteaia ajalugu

Tallinna Suur – Pae Lasteaed avati 1982. aasta märtsikuus. Lasteaia hoone on ehitatud 12-rühmalisena Tallinna uues elamurajoonis Lasnamäel. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. 1982-1999 aastatel kandis lasteaed nime „Lastepäevakodu nr 157“.

Aastatel 1997 - 2013 töötas lasteaed Tallinna Haridusameti hallatava 6-rühmalise munitsipaalasutusena ja pool majast oli pikka aega renditud Eesti-Ameerika Ärikolledžile.

Tallinna Suur - Pae Lasteaed on tervislikke eluviise väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik heade traditsioonide ja rikkaliku spordiajalooga koolieelne lasteasutus. Lasteaial on hea maine, väljakujunenud traditsioonid ja hea mikrokliima.  

Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel).

Alates 1999. aastast loodi lasteaias tugisüsteem hariduslike erivajadustega (HEV) laste märkamiseks. Lasteaias on logopeedi, tervishoiutöötaja, muusika- ja liikumisõpetaja ametikohad.

2006 - 2009 a osaleti lastele suunatud Tallinna Linnamuuseumi õppeprogrammides ja Kadrioru Kunstimuuseumi projektis "Muuseum ja lapsed".

2006 - 2009 a tunnustati laste osalemist projektis „Euroopa koolis”.

Alates 2007. aastast alustati eesti keele õpet teiste tegevustega lõimides - mänguvormis muusika ja liikumistegevuste kaudu. Lasteaed teeb süvendatult tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega. Andekate laste toetamiseks on lasteaias peotantsu, spordi ja inglise keele ringid.

2007. aastal uuendati välisvalgustus ja osaliselt uuendati elektrisüsteem lasteaias.

17.08.2007.a haridusministri käskkirja nr 806 alusel on välja antud lasteasutusele koolitusluba nr 4749HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias. Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppekava alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

1998 - Tulemusrikkast spordi-tervislikust tööst lasteaias räägivad laste võistkondade arvukad võidud ja auhinnad, mis on saadud Lasnamäe Päevade spordivõistlustel 1998 - 2017 a. Esikohti on saavutatud Lasnamäe laste spordivõistlustel (2007 – 1. üldkoht), häid tulemusi on saavutatud ka üleriigilisel spordivõistlusel (2008 ). Lasteaia auhindade vitriin on kõnekas, sinna on kogunenud 24 karikat.

2007. aastal töötati välja lapse arengu jälgimise ja hindamise ning arenguvestluste süsteem.

2007 - 2009 osalesime edukalt tervist edendavates ning keskkonnasõbralikes projektides. Meie tunnustused - “Parima toitlustamisega lasteaed 2009”, "Õues õppimine 2007,2008", "Turvaline lasteaed 2007,2008,2009", "Prügihunt 2007, 2008, 2009", „Nublu aitab 2008-2009”.

2008 - 2009 tunnustati Tallinna Suur-Pae Lasteaed tublimaks osalejaks projektis “Turvaline Lasteaed”. Lastevanemate hinnangul olid kõige kasulikumad lastevanemate koosolekud  „Andekad lapsevanemad, õnnelikud lapsed” koostöös „Turvaline Lasteaed” projekti meeskonna liikme Lembit Rosinaga (osales rohkem kui 50 lapsevanemat - 2008) ja  „Lapseareng täiskasvanute maailmas” (seksuaalne kasvatus - 2009).

2009 - Tallinna Haridusameti kvaliteedi auhind „Parim lõimumisprojekt 2009”.

2010 - Tallinna Haridusameti kvaliteedi auhind „Parima toitlustamisega lasteaed 2010”.

2007 - 2009. aastatel täiendati ja täpsustati personali poolt lasteaia missioon ning kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise üldsuunas. Töötati välja Tallinna Suur-Pae Lasteaia põhiväärtused, uus lasteaia logo. Need on heaks kiidetud nii personali kui ka lastevanemate poolt. Suurenenud on personali arusaamine asutuse eesmärkidest ja enda rollist nende saavutamises. Personal on kaasatud otsustusprotsessi, lasteaias töötavad erinevad komisjonid ja töörühmad. Õpetajad osalevad lasteaia strateegiliste dokumentide koostamises, arengupäevadele on kaasatud ka lapsevanemad. Lasteaia personal on motiveeritud osalema ülelinnalistel üritustel ja võtma osa projektidest. Sisehindamine tagab eesmärgistatud tegevuse ja on kõiki valdkondi hõlmav.

Alates 2012. aastast lapsest lähtuvate meetodite ja metoodika „Hea algus“ ning väärtuskasvatuse metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine. 2014 - 2016 jagasid õpetajad edukalt oma kogemusi linna, piirkonna ja riikliku tasandil.

2013 aasta septembrikuus Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames tegi Tallinna linn A-korpuses kaasaegse remondi, mille tulemusena sai lasteaed 12-rühmaliseks. 

2013 aastal Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele” alusel remonditi varem välja renditud A-korpuse kolm rühmaruumi. Alates septembrist 2013 on Tallinna Suur-Pae Lasteaias üheksa rühma, kus omandas alusharidust 201 last: neist sõimerühmas 53 last, aiarühmas 148 last.

06.02.2014 - Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsuse nr 18 alusel ”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes” lubatakse läbi viia õppe- ja kasvatustegevust vene keeles alljärgnevates Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes.

2014 aastal Tallinna arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames Tallinna linn teostas A-korpuse kaasaegse remondi, mille tulemusena maja kasvas veelgi ja lasteaed töötab 12-rühmalisena (kuni 270 last ja 50 töötajat). Meil on uus spordisaal, mängutuba eesti keele õppimiseks, õppealajuhataja ja logopeedi kabinet, suur kostüümituba ja eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikakeskus. 

2014. aastast on lasteaia hoone varustatud automaatse tulekahjusignalisatsiooni-, fonolukkude- ning uue elektrisüsteemidega. Remonditi katus ja köögi ventilatsioonisüsteem, uuendati avariivalgustus, tehti rühmaruumide remondid koos uue valgustuse paigaldamisega vastavuses kaasaegsetele nõuetele, uuendati mänguväljaku õppevahendid (liikumislinnak/ronila, vedrukiiged).

2014.aastast on lasteaed varustatud piisavas koguses arvutitega. Kõikides rõhmades on internetiühendus ja siseveeb. Lastega töötavad nii toredad, kogenud (40%) kui ka väga noored ja tublid õpetajad ning õpetaja abid (60%), samuti logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad, eesti keele õpetajad, kes viivad tunde läbi eesti keeles. 

2014 – 2016 loodi koostöös SA Innovega Tallinna Suur-Pae Lasteaias Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskuse aktiivne tegevus.

2014 liitus Tallinna Suur-Pae Lasteaed SA Innove keelekümbluskeskuse programmiga (osaline keelekümblus) ja 1.01.2014 avati esimene osalise keelekümblusega aiarühm "Mesimummud". Alates 01.09.2015 avati lasteaias teine keelekümblusrühm "Pääsukesed" ja alates 01.09.2017 avati kolmas keelekümblusrühm "Tähekesed". 

2014 - 2016 rakendatakse lasteaias edukalt aktiivõppe meetodeid. Põhinedes Emilia Reggio uurimusliku õpetuse metoodikal, viiakse õppetöö maksimaalselt läbi õues (õuesõpe) aktiivse liikumise, avastamise, eksperimenteerimise kaudu. Suur-Pae Lasteaia õpetaja ei anna valmis teadmisi, vaid suunab lapse iseseisvale „avanemisele“. 

2014 - 2016 Osalesime aktiivselt rahvusvahelistes projektides:

-       2014 E-Twinningu projekt (07.04.2014 tunnistus „Easter Cards 2014“ koos Poola, Türgi ja Eesti lastega)

-       2014 E-Twinningu projekt (03.04.2014 tunnistus „My Easter Basket“ koos Rumeenia ja Eesti lastega).

-       2014 Erasmus+ projekti toetusega rahvusvahelisest eTwinningu seminarist osavõtt «eTwinning projects: implementation and integration into educational protsess“ (18.09.2014 T.Požogina tunnistus nr 2664).

-       2016 E-Twinningu projekti (31.01.2016 „European 112 Day“ koos Hispaania, Kreeka, Rumeenia, Poola, Türgi ja Eesti lastega).

-       2016 E-Twinningu projekti „Singing games“ eesmärk: tutvustada Euroopa teistele lasteaedadele Eesti rahva traditsioonilisi laulumänge - ja tantse ning õppida selgeks mõne teise rahva tore laulumäng (Vesikiilide 5-6 aastased lapsed https://www.youtube.com/watch?v=gns_hGGwbfw, https://www.youtube.com/watch?v=eGwmVzLracY ) koos Itaalia, Eesti, Kreeka, Ukraina, Poola, Türgi ja Läti lastega).

2007 - 2016 Rõõmus lõimumistegevus koos Tallinna Paekaare Lasteaia ja Pirita lasteaia laste ja personaliga. Lasteaed väärtustab kultuuriliselt mitmekesist keskkonda ning aitab kaasa lõimumisele ning koostööle erinevate õppekeeltega laste vahel. 2012 Parim lõimumisprojekt ”Mängumaal koos sõpradega”  (Tallinna Suur - Pae Lasteaed ja Tallinna Paekaare Lasteaed said rahalise preemia vastavalt 700 ja 600 eurot asutuse kohta).

2014 - 2016 Lõimumisprojekt  Pirita Lasteaia eesti lastega ja personaliga (eriauhinna ja 300 eurot said Pirita Lasteaed ja Tallinna Suur-Pae Lasteaed projekti „Kohtumispaik Kadriorg“ eest).

2014 - 2016 Edukas koostöö ja tööpraktika koostöölepingud SA Innove SA, Eesti Töötukassa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga jm.

2014 läks lasteaed riigihanke korras üle toitlustamisteenuse kasutamisele, mis annab olulist kokkuhoidu lasteaia eelarves.

2014 - IT võrgu täisrenoveerimine.

2015 - renoveeriti soojussõlm ja kütussüsteem C-korpuses.

2016 - asendati sooja- ja külma tarbevee tsirkulatsiooni magistraaltorustik B-korpuses (5219,28 eurot).

2014 - tehti kapitaalremont 1.sõimerühmas.

2015 – remonditi 2.sõimerühma mänguruum ja tehti kapitaalremont 8.aiarühmas.

2016 – tehti kapitaalremont 7.aiarühmas.

2017 - tehti kapitaalremont 5.aiarühmas.

2015 - 2016 kasutasid kõik lasteaia rühmaõpetajad ja kõik töötajad E-lasteaed.eu keskkonda (paberivaba dokumentatsiooni haldamise digikeskkond).

2014 - Haridusameti poolt 15.12.2014 viidi läbi tulemushindamine direktoriga - kõikides valdkondades pälviti väga head tulemused, maksimumtulemused aga õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas.

2015 korraldas Tallinna Haridusamet Tallinna Suur-Pae Lasteaias koolituskonverentsi „Mäng on õppimine“ lasteaiaõpetajate eesti keele õpetamise parimast kogemusest (eesti keele õpetaja N.Lunjova metoodikakeskuse töötuba, õppealajuhataja Liia Tuviku ettekanne „Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine“ http://www.youblisher.com/p/1128060-L-Tuvik-Eesti-rahvakultuuri-tundmaoppimine-ja-vaeaertustamine-lasteaias-2015/

2015 aastal saime tunnistuse koostööprojektide konkursis eduka osalemise eest.

2016 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaias lasteaiaõpetajate 10. koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest „Õpetades õpime“, kus oma kogemusi jagasid Tallinna lasteaedade pedagoogid (konverentsi korraldamine ja modereerimine).

2014 - 2016 pöörati lasteaias tähelepanu tegevustele, mis aitavad luua meie lastele turvalise ja tervist edendava keskkonna ning nende kaudu tagatakse laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis ning heaolu. Lasteaias on aktiivne tervisemeeskond, meie tervisemeeskonna töö on avalikustatud TEL leheküljel (nt, Kehaline aktiivsus ja sellega seotud ohtude ennetamine).

2017. aastal tähistas lasteaed oma 35. juubelit. Meie hoole alla tuuakse juba lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde.

2017 ProgeTiigri seadmete taotlusvooru tulemusena saadi toetus summas 2 500 eurot - targad elektroonilised ja robootilised vidinad, mida kasutatakse edukalt kõikides  aiarühmades.

Alates 2017. aastast oleme liitunud keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Haridusasutus pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppekasvatustöös kui ka asutuse haldamisel. 

Alates 01.09.2017 on kasutusel paberivaba dokumentatsiooni haldamise digikeskkond ELIIS.EE, kuhu on kaasatud ka lapsevanemad.

Alates 2017 - lapse loovust, suhtlemist, probleemi lahendamise oskust arendava õpikäsitluse rakendamine kasutades arukalt kaasaegsed aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid, rohkem valikuvabadust lastele motivatsiooni, huvipõhilisuse ja uudishimu kujundamisel. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks on lasteaias kasutusel erinevad digivahendid: 6 puutetahvlit, 6 sülearvuti, 24 lauaarvuti, 16 tahvelarvuti, 5 projektori/ekraani, 2 Bee-Bot programmeeritavat ja taaslaetavat mesimummu põrandarobotite komplekti (12 mesimummu) ja 2 Blue-Bot põrandaroboti komplekti (12 tk) koos käsilugejatega, 5 Dash ja Dot Wonder robootikakomplekti, 8 Ozoboti robootikakomplekti, Ruggedrobot,  Big-Point salvestavad nupud, Blue-Bot, mTiny, Matatalab,  eestikeelne programmeeritav robotigu Qobo, helendavad minijoonistustahvlid (#Ruggedrobot #Suurpae #robootikategu #Tehnolabor).

Alates 01.09.2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames aktiivne integreerimine Eesti ühiskonda - prjekti on liitunud 4 rühma,  kus on süvendatud eesti keele õpe ja kolmas eestikeelne õpetaja.

2019 Tallinna Suur-Pae Lasteaias on kõikides aiarühmades eesti keele õpetaja, kes on koos lastega 7 tundi päevas ja 5 päeva nädalas Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames. Eesti keele õpetaja kohalolek loob suurepärast vundamenti eesti keele õpetamiseks ja selle argielus kasutamiseks. Lapsed uurivad maailma läbi kahe kultuuri. Loodust uuritakse nii eesti kui ka vene keeles, õpitakse eestikeelseid mõisteid turvalises ja lapse individuaalsust arvestavas keskkonnas.

2019 märts Õuesõpe ja linnaaiandus on Tallinna Suur-Pae Lasteaias tavapärane õppetöö osa. Alustati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti „Linnaaianduse“ projektiga, kus linnalapsel tekkis võimalus pista käed mulda ja enda kätega istutada taimi, nende eest hoolitseda ja jälgida taimede kasvamist. Tänu projektile said lapsed teada, mis on tervislik toit ja kuidas taimede eest hoolitseda. Tallinna Suur-Pae Lasteaia lapsed on kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab lapsi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaianduse tegevuse eesmärk on juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, soodustada ühistegevust ja kogukonnatunnet. 

2020 Tervise tegu 2020 „Tervisliku eluviisi juurutamine maast madalast“. Eesmärk: Hea enesetunde ja tervise toetamine toimub läbi aktiivsete tegevuste, looduses viibimise, turvalise käitumise, tervist ja säästvat ning loodust hoidva eluviisi kaudu. Sihtrühm: Lapsed, lapsevanemad, lasteaia personal, kolleegid.
Eesmärgi täitmiseks rakendati järgmisi tegevusi: • Märtsis 2019 alustati „Linnaaianduse“ projektiga, kus linnalapsel tekkis võimalus pista käed mulda ja enda kätega istutada taimi, nende eest hoolitseda ja jälgida taimede kasvamist. Tänu projektile said lapsed teada, mis on tervislik toit ja kuidas taimede eest hoolitseda.

2018-2019 – Heategevuslik sügislaat „Kohalik ja maitsev“ pühendatud vanavanematele. 

2018-2019 Rahvusvaheline projekt "Elu tasakaalus", mis keskendus lapse vaimsele arengule. Projekti põhieesmärk oli soodustada lapsi läbi mängude, jutustuste ja teatrietenduste rääkima enda tunnetest, armastama ennast sellisena, nagu sa oled, olema heatahtlik ning hooliv teiste suhtes.

2019 Rahvusvaheline projekt „Say Hello To The World (10. rühma „Vesikiilid“ 5-6 aastased lapsed). Projekti kaudu saime endale uusi sõpru Horvaatiast. Tutvusime nende peretraditsioonidega, tegevustega, õppisime olema tolerantsed. Projektis osalemine muutis nii õpetajate, laste kui lapsevanemate hoiakuid ja õpetas olema tolerantne. 

2018-2020 Ennetav programm "Kiusamisest vabaks!" 4 rühmas („Jänkukesed“, „Tähekesed“, "Vesikiilid", "Mesimummud"), mis loob lasteaia laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda. •

2019-2020 võttis 12aiarühm „Lepatriinud“ ja 7. aiarühm „Jänkukesed“ osa Suukooli kampaaniast „Suukool võitleb" ja said kiituspreemiad.

2020 Haridusuuenduslik projekt "TEHNOLABOR" (12.aiarühm "Lepatriinud" 5-6a lapsed) koostöös Tondiraba Huvikooliga, kuhu on kaasatud veel Tallinna Lastaeaed Kirsike, Tallinna Kivimurru Lasteaed, Lasnamäe Gümnaasium ja Lasnamäe Vene Gümnaasium. Projekti raames õpetatakse arvutilaboris arvutiõpetust, 2D ja 3D pabermodelleerimist, legokonstrueerimist ja robootikat, eksperimentaal laboratooriumis tehakse katseid. Lapsed õpivad läbi mängulise isekatsetamise, on loomulikult uudishimulikud ja avatud, omandavad probleemilahendamise. Tehnolabori loomise eesmärk on arendava teaduslikku keskkonda loomine juba lasteaialastele, kus arendatakse inseneri mõtlemist ja tekitatakse huvi teaduslik-tehnilise tegevuse ja loomingu vastu. Läbi konstrueerimise ja programmeerimise arendada lastel loova- ja kriitilisemõtlemise oskust ning suhtlemisoskust. Teadustegevus toetab laste loomulikku arengut ja võimeid nende loomulikus keskkonnas (#Tehnolabor).

2019 Muusikasaal on uuendatud: klassikaaline disain ja kaasagsed õppevahendid.

4.03.2020 Esimese ülelinnalise looduskonverentsi „Avastusõppe kasutamine looduse uurimisel“ läbiviimine. Konverentsi ettevalmistamisel oli oluline keskkonnategevuste analüüs, kogemuste jagamine ja uute ideede saamine. Oluline oli luua võimalus infot vahendada ja arendada seeläbi keskkonnateadlikkust. Oluline roll on kõigil ühine - kasvatada uut põlvkonda, kes hoolib ja kaitseb keskkonda ja arendab seda säästval eluviisil.

20.10.2020 Õppealajuhataja Marina Lokk ja õpetaja Elena Pashchenko osalesid moodsa õppimise festivalil "iduEDU 2020" töötoaga „Elurikkuse uurimine haridusrobotite abil“. Jagati kogemusi, kuidas saab haridusroboteid kasutades uurida loodust ja ümbritsevat maailma nii lasteaia ruumides kui ka õues.

Alates 01.11.2020 lapse erivajaduste toetades lasteaiaõpetajad, spetsialistid ja lapsevanemad osalevad pilootprojektis "KÕNERAVI - interaktiivsed harjutused kõne arendamiseks" . Kõneravi.ee on keskkond, mis koosneb interaktiivsetest harjutustest kõneraviks ning kõne- ja keeleõppe toetamiseks.

Viimati muudetud 06.11.2023