Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevuskava 2019/2020

Tegevuskava 2019/2020

Tegevuskava 2019/2020

2019/2020 õppeaasta teema: UURIN, KATSETAN JA AVASTAN MAAILMA

 2019/2020 õppeaasta eesmärgid

1. Eestvedamine ja juhtimine
1.1.  Sisehindamise tulemuslikkuse kriteeriumid toetavad keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arengut ja muutuva õpikäsitluse nagu asutuse kultuuri osa ellu rakendamist.
1.2.  Sisehindamise tulemuslikkuse kriteeriumid toetavad kõikide valdkondade arengut ja lasteaia mainet.

2. Personalijuhtimine
2.1.  Laste arengut toetab tulemustele orienteeritud, kutsealaselt pädev, loominguline ja ühtse meeskonnana töötav kaasaegsete digioskustega personal.
2.2.Personali tööalase pädevuse hindamismudel on eneseanalüüsi vahendiks, professionaalse arengu toetamiseks ning hindamiseks.

3. Õppe- ja kasvatustegevus
3.1.  Laps täidab põhireegleid, mis toetavad turvalist käitumist, tervist ning säästvat ja loodust hoidvat eluviisi (väärtuskasvatus).
3.2.  Julge ja uudishimulik laps katsetab ja uurib, oskab tegutseda rühmatöös, kasutab haridusroboteid ning projekt tegevuste kogemused arendavad tema maailmapilti (keskkonnaharidus ja digiõpe).
3.3.  Laps suhtleb aktiivselt kakskeelses keskkonnas ja suhtub lugupidavalt eesti rahvuskultuuri ning traditsioonidesse (keelekümblus).

4. Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid)
4.1. Lasteaias on loodud turvaline ja mitmekeelsust toetav soodne kasvu- ja õpikeskkond.
4.2. Laste loovuse arendamiseks pakuvad huvitavaid võimalusi kaasaegse tehnoloogia vahendid.
4.3. Lasteaias on rakendatud säästliku majandamise ja keskkonnahoidmise põhimõtted

5. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
5.1. Lasteaia kogu pere on jätnud oma positiivse jälje keskkonnateadliku algatusega ja panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted
1)      Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
2)      Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
3)      Lapse loovuse toetamine
4)      Mängu kaudu õppimine
5)      Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine:
6)      Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine
7)      Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
8)      Üldõpetusliku tööviisi rakendamine
9)      Kodu ja lasteasutuse koostöö
10)  Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

Viimati muudetud 08.11.2023