Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suur-Pae Lasteaed – ajaga sammu pidav lasteaed

9. detsembril 2021 anti keelekümblusprogrammi tänuüritusel Tallinna Suur-Pae Lasteaiale kõrgeim riiklik kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2021 koostöö huvirühmade ja partneritega“.

Tallinna Suur-Pae Lasteaed pälvis üleriigilise keelekümbluse kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2021 koostöö huvirühmade ja partneritega“. Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustatakse liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse. Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirjas on lasteaia tulemusliku töö kohta keelekümblusprogrammis välja toodud palju positiivset ja ära märkimist väärt. 
Tallinna Suur-Pae Lasteaed on 12-rühmaline vene õppekeelega lasteaed, kus on väärtustatud eesti kultuuri ja eesti keele õppimine (vt video).
Lasteaed korraldab keeleõpet läbimõeldult ja sihipäraselt, hoides laste ja pedagoogide motivatsiooni ning kujundades ka lapsevanemate positiivsest suhtumist eesti keele ja kultuuriga tutvumisse. Kõikides aiarühmades rakendatakse kas osalise keelekümbluse programmi või süvendatud eesti keele õpet HTM pilootprojekti „Professionaalne kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames. Läbi erinevate lõimumisprojektide ja traditsiooniliste ürituste aidatakse kaasa muukeelsete laste sotsialiseerumisele Eesti ühiskonda.  Toimuvad lastevanemate koolitused lapse arengu ja varajase keele omandamise teemadel. Tallinna Suur-Pae Lasteaed on lastevanemate poolt väga hinnatud. 

Alates 2007. aastast on lasteaias süvendatult pööratud tähelepanu eesti keele õppe lõimimisele, alustades muusika ja liikumistegevustest. 2014 aastal liitus lasteaed keelekümbluskeskuse programmiga (osaline keelekümblus) ja avati esimene keelekümblusega aiarühm. Tänaseks töötab lasteaias 3 keelekümbluse mudelil töötavat rühma, 6 rühma on liitunud pilootprojektiga „Professionaalne kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.
2014.aastal rajati lasteaeda eesti keele metoodikakeskus (vt "Kuidas toetab metoodikakeskus lasteaiaõpetaja(te) keeleõppe tegevusi ja õpetaja igapäevatööd?“, mis toetab ülelinnaliselt lasteaedades töötavaid eesti keele õpetajaid koolituste, õppeprogrammide ja õppevahenditega. Keskuse kaudu on Suur-Pae lasteaed heaks koostööpartneriks Tallinna Ülikoolile, Eesti Keele Instituudile ja teiste asutuste eesti keele kolleegidele. Keskuse koolituste kaudu on laienenud ka lasteaia koostöö erinevate lasteaedade ja koolidega üle Eesti. Lasteaias on loodud eesti keele ainekava sektsioon, kus eesti keele õpetajad analüüsivad keeleõppe tugevaid külgi ja planeerivad parendustegevusi. Nii on loodud näiteks laste individuaalsuse kaardid, filmitud erinevaid õppetegevusi ja eesti keele õpet toetavaid õppevahendeid. Eesti keele õpetajad osalevad Eesti Keele Instituudi arendustegevuses – grammatika tööriistade kirjelduste valideerimise pilootprojektis.
Eesti ja vene keeles töötavad õpetajad tunnevad end ühise meeskonnana. Asutuses on tähtsal kohal ühised väärtused ja head suhted. Kodusus ja turvalisus, robootika tegevused, keele omandamine lauldes ja mängides, keelt kasutades – need on eeldused jõuda sellise piirkondliku lasteaiani, kus õppekeel on kõigile eesti keel. Lapsed ja lapsevanemad on motiveeritud eesti keeles suhtlema. Piirkondliku metoodikakeskusena ollakse eestvedajad ja aidatakse õpetajatel õpetust-kasvatust mitmekesistada ning mõttekaaslasi leida.
Tallinna Suur-Pae Lasteaia põhiväärtused on kompetentsus, avatus ja koostöö. Mitmed koostööprojektid on just lasteaia eestvedamisel algatatud: „Sild lasteaiast kooli“ Lasnamäe ja Pae Gümnaasiumiga, avastusõppe kontseptsiooniga teaduse ja tehnoloogia lõimimine laste õppetöösse „Tehnolabor koolieelikutele“ projekt koostöös Tondiraba Huvikooligaõa Rahvusvaheline projekt „Say Hello to the World“ (Horvaatia-Zagreb) jm. Lasteaeda külastavad erinevad õpetajad üle Eesti, oma kogemusi on jagatud külalistele Hispaaniast, Leedust, Lätist, Kasahstanist, Gruusiast ja Ukrainast.
Õpetajad on esinenud rahvusvahelise alushariduse konverentsil "Challenges and possibilities in multilingual Early Childhood Education", moodsa õppimise festivalil "iduEDU 2020" töötoaga „Elurikkuse uurimine haridusrobotite abil“. Osaletud on erinevates teadusuuringutes. Toimuvad lastevanemate koolitused lapse arengu ja varajase keele omandamise teemadel. Lisaks tegeleb õpetaja laste arengu arendamisega ja jälgimisega ning on kõikidele meeskonna ja ka kogukonna liikmetele võrdväärne koostööpartner.
Õppetus ja kasvatus on korraldatud selliselt, et lapsed õpivad eesti keelt mängides ja suheldes; arvestatakse lapse individuaalsuse ja tema arenguvajadustega. luues tugeva vundamendi. Osalise keelekümbluse rühmades on tihe koostöö eesti- ja venekeelsete õpetajate vahel.
Lasteaia vilistlased õpivad edukalt keelekümblusklassides, mõistavad eesti keelt ja suhtlevad enesekindlalt.
Tallinna Haridusameti toetuskirja põhjal järgib Tallinna Suur-Pae Lasteaed kindlalt keelekümbluse põhimõtteid ja eesmärke ning on saavutanud selles kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju.

See tunnustus tähendab meie lasteaiale väga palju, tulemus on aastatega saavutatud ühise töö vili. Oleme uhked oma pädeva personali üle ja täname neid suure töö eest eesti keele edendamisel.

HTMi pressiteade tunnustusüritusest 9. detsembril 2021: https://www.hm.ee/et/uudised/selgusid-keelekumblusprogrammi-kvaliteediauhindade-saajad-0