Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

EELARVE

EELARVE

Eelarvestrateegia koostamise ettevalmistamine

Tallinna linna eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve eelnõu koostamisel. Linna eelarvestrateegia kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks järgmisel ja sellele järgneval vähemalt kahel eelarveaastal. Eelarvestrateegia protsess algatatakse Tallinna linnas linnavalitsuse poolt linnapea käskkirjaga. Nimetatud linnapea käskkirja alusel edastab Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakond linna ametiasutustele välja kirja strateegia koostamiseks vajalike juhiste ja vormidega. Ametiasutused koostavad lähtuvalt linna arengukavast ja valdkondlikest arengukavadest ameti ja tema haldusala eelarve strateegia arvestades hallatavate asutuste ettepanekutega tulude, kulude ning kavandatavate tegevuste osas. Tallinna linna ametiasutused esitavad ameti ja tema haldusala eelarve strateegia linnakantselei finantsteenistuse poolt koostatud vormidel ning tähtajal. Linnakantselei finantsteenistus koondab ametiasutuste poolt esitatud eelarvestrateegiad ühtseks dokumendiks ning esitab selle linnavalitsusele.

Linnavalitsus vaatab läbi ja arutab linna eelarvestrateegia dokumenti seni kuni on saavutatud tulude ja kulude (sissetulekute/väljaminekute) tasakaal.

Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarvestrateegia saadetakse linnavolikokku, kus see kinnitatakse linnavolikogu määrusega.

Eelarvestrateegia koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §37 ning Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §6.

Piirsummad

Eelarvestrateegiaga kinnitatud summade alusel edastatakse linnapea käskkirjaga linna ametiasutustele haldusala piirsummad eelarve kava koostamiseks. Piirsummad esitatakse tegevuskulude (s.h. omatulude arvelt tehtavate kulude) ja investeerimistegevuse eelarvete koostamiseks.

Ametiasutuste haldusala eelarve koostamise korra, tingimused, linnakantselei finantsteenistusele esitamise tähtajad ja projektivormid kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus korraldusega.

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Nimetatud korra punkti 4.1 kohaselt töötab eelarvekomisjon (komisjon, mis moodustatakse igal aastal Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga hariduskorralduse ja ökonoomikateenistuse esindajatest ning kuhu kaasatakse hallatavate asutuste esindajaid.) eelarvestrateegiat arvesse võttes välja järgmise aasta eelarve jaotamise põhimõtted. Nimetatud põhimõtete alusel ning tulenevalt linnapea käskkirjast ametasutuste haldusalade piirsummade kohta esitab Tallinna Haridusameti eelarve osakond hallatavate asutuste piirsumma jaotamise ettepaneku haridusameti juhatajale. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, mis on kooskõlas Tallinna Linavalitsuse korraldusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga hiljemalt kahe nädala jooksul peale linnapea käskkirja andmist.

Tallinna Haridusameti eelarve osakonnal on õigus kehtestada käskkirjast lähtuvalt täiendavad nõuded eelarvekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks ja teha vajadusel ameti juhtkonnale eelarve eelnõu koostamise ajakava muutmise ettepanekuid.

 

Eelarve kava koostamine

Haridusameti hallatavate asutuste juhid esitavad eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale sätestatud tähtajaks ja nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamine toimub linnapea käskkirjaga kinnitatud klassifikaatori lõikes. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas hallatava asutuse arengudokumendiga.

Eelarvekavade läbivaatamisele kaasatakse vajadusel ka eelarvekava esitanud hallatavate asutuste esindajaid. Eelarvekavade läbivaatamisel kontrollitakse kulude põhjendatust, otstarbekust ja vastavust õigusaktidele ning tegevusvaldkondade arengukavadele.

Eelarve osakond koostab hallatavatelt asutustelt saadud eelarvekavadest ja ameti osakondade poolt esitatud ettepanekutest lähtudes kogu ameti ja tema haldusala koondeelarve kava ning esitab kava läbivaatamiseks ameti juhtkonnale. Ameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.

Tallinna linnakantselei finantsteenistuse poolt koondatud Tallinna linna eelarveprojekt esitatakse linnavalitsusele menetlemiseks. Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarve projekt edastatakse tallinna linnavolikogule, kus see läbib kolm lugemist. Tallinna linna eelarve võetakse volikogu poolt vastu määrusena.

Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab linna ametiasutuse juht oma asutuse haldusala eelarve ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes.

Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab hallatava asutuse juht ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

Eelarve esitamiseks elektroonselt kasutatakse Interinx infosüsteemi.

Eelarve täitmine

Eelarve täitmine toimub asutuse poolt esitatud kuludokumentide (arved, tööajatabelid jms) alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud haridusameti raamatupidamise sisekorraga.

Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on asutuse juhi kohustus. Asutuse eelarve ja selle täitmine on jälgitav internetis, aadressil https://sapveeb.tallinnlv.ee/sapveeb/tallinn.

Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.

 

Tulude alatäitmine peab kajastuma kulude alatäitmises.

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; [email protected]

Viimati muudetud 13.03.2023