Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Eriõppe võimalused lasteaias

 

Lapse individuaalne toetamine 

  • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
  • Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus. 
  • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. aasta määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tugiteenused erivajadusega lapsele
https://www.tallinn.ee/et/sotsiaaltoetused-ja-teenused-lapsele
 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

 

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud;
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Koolikoha määramisest loobumine

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada määratud kooli, teha vastav teade eKoolis või teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi kaudu.

Lisainfo:
Karin Lember
juhtivspetsialist, karin.lember@tallinnlv.ee, telefon 640 4657 Õppenõustamine Tallinnas

 

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja HARNO Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale tasuta.

Registreerimine nõustamisele - täida ankeet.

Kontaktid

  • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn  (vaata kaarti), telefon 640 4938, 580 48259
  • Mustamäe filiaal: Vilde tee 120, 12618 Tallinn (vaata kaarti), telefon 574 097 50, 567 15802

Küsimustega pöördu

HARNO Rajaleidja keskuse Harjumaa büroo

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

  • eripedagoogiline nõustamine;
  • logopeediline nõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond.

Kontaktid:

Lõõtsa 4, Tallinn 11415
Tel: 735 0700
E-post: rajaleidja@harno.ee 


 

 

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

 

Viimati muudetud 24.08.2023