Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Eriõppe võimalused lasteaias

Lapse individuaalne toetamine

  • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
  • Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus. Taotlus tugiteenuste rahastamiseks (täidavad lasteaiad)
  • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma kooliväline nõustamismeeskond (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Lisainfo:
Karin Lember
Peaspetsialist, karin.lember@tallinnlv.ee, telefon 640 4657

Õppenõustamine Tallinnas

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale  tasuta.

Registreerimine nõustamiseleoppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee (Ruuda Lind, koordinaator) 

Kontaktid:

  • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn  (vaata kaarti), telefon 640 4938, 580 48259
  • Mustamäe filiaal: Vilde tee 120, 12618 Tallinn (vaata kaarti), telefon 574 097 50, 567 15802

Küsimustega pöördu:

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus 

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

  • eripedagoogiline nõustamine
  • logopeediline nõustamine
  • psühholoogiline nõustamine
  • sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond

Rohkem infot: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti

Kontaktid:

Põhja- Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn 10145
Tel: 58 860 701
E-post: pohja-eesti@rajaleidja.ee

************************************************************************************************

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Lisainfo:
Karin Lember
Peaspetsialist, karin.lember@tallinnlv.ee, telefon 640 4657

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

 

Viimati muudetud 14.10.2020