Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

HOOLEKOGU

TAIME LASTEAIA HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD: 1 lk.; 2 lk.; 3 lk.;

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2022-2023 ÕPPEAASTAL

SINILILLE RÜHMA ESINDAJA - Jekaterina Štšeltškova

KELLUKE RÜHMA ESINDAJA - Aljona Dushkevich

MEELESPEALILLE RÜHMA ESINDAJA - Kristina Kassimova

PÄEVALILLE RÜHMA ESINDAJA - Kaie Olmre

ÕPETAJATE ESINDAJA - Taissia Dmitrijeva

OMAVALITSUSE ESINDAJA - KAIA KASK

 

Taotlused hoolekogu kinnitamiseks edastab koolidirektor Tallinna Haridusameti juhatajale 10. oktoobriks.

Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

Koolieelsed lasteasutused 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.

 

Täiendav informatsioon:
Piret Lind  
e-post: Piret.Lind@tallinnlv.ee 
Tel: 640 4978

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud 27.09.2022