Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

VASTUVÕTT

§ 7.  Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.
[RT IV, 19.04.2017, 14 - jõust. 22.04.2017]

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130855&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Sellelt lehelt leiad kasulikku teavet siis, kui soovid oma lapse lasteaeda panna. 

 

 

Millal võiks laps lasteaeda minna?

Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). 

Kuidas leida lapsele sobiv lasteaed

Tallinnas töötab 129 koolieelset lasteasutust, nendest 5 lastesõime, 122 lasteaeda, 1 lasteaed-põhikool ja lisaks on lasteaiarühmad Tallinna Heleni Koolis. Tallinna lasteaedade kontaktid 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on kogu Tallinna linna haldusterritoorium. See tähendab, et Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.  

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukoha, selles rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodika ning töökeelega.

Kuidas toimida siis, kui valik on tehtud? 

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist.  

Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.

Kuidas saada infot lasteasutusse koha saamisest?

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.

Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas. Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Kuidas toimub lapse vastuvõtt lasteaeda?

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7aastased aga aiarühmadesse. Paljudes lasteaedades on moodustatud ka liitrühmasid 1,5-7aastastele lastele.

Millised on võimalikud kulud lasteasutuses?

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (n-ö kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Ujulaga lasteasutustes on ujula kasutamise perioodil vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Vanema osa määr (kohatasu) 2016. aastal on 52,46 eurot (ujulaga lasteaedades 57,62 eurot).  

Toiduraha jääb lastesõimedes vahemikku 1,21-1,92 eurot ning lasteaedades 1,41-2,15 eurot päevas, selle suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. 

 

Kuidas toimub laste toitlustamine lasteasutuses

Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Menüü koostatakse kaheks nädalaks.

Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale. Lapsed saavad süüa kolm korda päevas, ööpäevase lahtioleku aja puhul aga neli korda.

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.

Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles. Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda?

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteasutusele ja muust lapsele olulisest, mis aitaks lapse kohanemisele kaasa.

 

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate või direktori poole.

Teie küsimustele vastavad meeleldi ka Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistid (lasteaedade kuraatorid).

 

LASTEAIA VALIMINE

 

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 

Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.

 

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada:

  • lasteaia asukohaga;
  • rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodikaga;
  • töökeelega.

 

Vastuvõtt väljastpoolt Tallinna

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna lapse elukohajärgse valla-või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel

 

Tallinna munitsipaallasteaedade kontaktid 

 

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

 

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas. Lapsevanemal on võimalus teha kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aeg.
Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader)) või e-postiga (digiallkirjastatud). Taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. 

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".


Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.

Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist: Marika Kallas, telefon 6404582  

 

Õigusaktid:

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud 09.10.2023