Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Haridusamet

Tallinna Haridusamet

 

Aadress Estonia pst 5a, 10143 Tallinn
Telefon 640 4590
E-post [email protected] 
Registrikood 75014289
Hariduse teemaveeb /haridus
Juhataja Kaarel Rundu

 

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna hariduselu ja noorsootööd ning juhib üld-, kutse- ja huviharidust munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.
Tööaeg ja vastuvõtt

E        8.15–18.00
T–N  8.15–17.00
R       8.15–16.00

Struktuur

Juhataja Kaarel Rundu

Hariduskorralduse osakond
Sisekontrolli sektor
Üldosakond
Personali- ja dokumendihalduse osakond
Eelarve osakond
Noorsootöö osakond

Hallatavad asutused

Tallinna Haridusameti haldusalas on (alates oktoobrist 2019) kokku 194 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas:

 • 124 koolieelset lasteasutust (4 lastesõime, 120 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis)
 • 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi)
 • 10 huvikooli
 • 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool)
 • Tallinna Õppenõustamiskeskus
 • Tallinna Õpetajate Maja

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 760 last, koolides õpib 44 000 ning huvikoolides 7800 õpilast.

Ameti ülesanded 

Amet täidab järgmisi ülesandeid:

 • kujundab ja viib ellu üld-, kutse- ja huvihariduse ning noorsootöö arengustrateegiaid
 • loob Tallinna koolieelikutele võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaias
 • määrab koolikohustuslikele Tallinna lastele elukohajärgse munitsipaalkooli
 • nõustadab lapsi, noori ja nende vanemaid
 • toetab noorte isiksuse arengut noorsootöö tingimuste loomisega
 • korraldab haridus- ja noorsooüritusi ja -projekte
 • peab arvestust koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja koolikohustuslike Tallinna laste üle ning kontrollib koolikohustuse täitmist
 • nõustab noorsootööasutusi ja analüüsib nende tegevust
 • kontrollib riigi ja Tallinna õigusaktide täitmist ameti hallatavates asutustes
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.
Teenused

Tallinna Haridusameti teenused leiad teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi ja Tallinna haridusasutuste tööpakkumisi

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Haridusameti uued hanked avaldatakse riigihangete registris .  

Riigihangete läbiviimisel lähtutakse riigihangete seadusest ja Tallinna hankekorrast.

Uuringud

Tallinna Haridusameti tellitud uuringud leiad Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

Praegu sellised teated puuduvad.

Visioon, missioon ja väärtused

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused:

 1. kompetentsus (teeme parimaid otsuseid)
 2. usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad)
 3. eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks)
 4. koostöö (töötame üheskoos ja avatult)
 5. hoolivus (märkame ja aitame)
Õigusaktid

Haridusvaldkonna õigusaktid Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjad (avaldatud dokumendiregistris)
Tallinna Haridusameti põhimäärus

Tallinna linna õigusaktid

Tallinna õigusaktide infosüsteem Teele
Tallinna ametiasutuste dokumendiregister

Lisainfo
Kairi Tooming
Tel 640 4656
[email protected]

Viimati muudetud 26.02.2024