Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kristiine Lasteaia kodukord

Tallinna Kristiine Lasteaia kodukord

Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast viimine.

 Valverühm (õues) avatud 07.00-07.30 ja 18.00-19.00

  Tavarühmad avatud 07.30-18.00

                                                                                         

Tallinna Kristiine Lasteaia kodukord

Kinnitatud Kristiine lasteaia hoolekogu poolt

29.10.2018 nr 1-5/3

 

1.      Üldsätted

1.1  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2  Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele     täitmiseks kohustuslik.

1.5  Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide  muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning  lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.  Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal  lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist

2.2.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

2.4.   Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.   Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda või tuleb hiljem.

2.6.   Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu, jälgides, et uks oleks enda järel korralikult suletud.

2.7.   Lapse kontaktandmete muutmisel teavitab lapsevanem koheselt lasteaia direktorit ja rühmaõpetajat.

3.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.   Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi   ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

3.2.   Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.3.   Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4.   Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.5.   Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/ diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel  direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6.   Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.7.   Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt/ ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu.

3.8.   Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9.   Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11. Lapsel on kapis võimlemisriided ja  vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13. Kui korduvalt eiratakse õpetaja tähelepanekuid lapse tervisliku seisundi kohta teavitaks vajadusel lastekaitset.

3.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4.      Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad  loovad  lasteasutuses  füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna,  mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendid vastavalt lapse eale, kasvule ja ohutusnõuetele, mis tagavad nende ohutu kasutuse.

4.3. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.4. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid

4.6. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.7. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.8. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval, jalgrattaid hoitakse rattahoidlas lapsevanema vastutusel.

4.9. Liiklusrajal liigeldes tagavad õpetajad ja lapsevanemad turvalisuse teistele liiklejatele. Lapsed on kohustatud jalgrattaga (k.a. tõukerattaga) sõites kandma turvavarustust.

4.10. Lasteaia territooriumil ja värava piirkonnas  on lemmikloomadega viibimine keelatud.

4.11. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver. 

4.12. Huviringis osalemise eest vastutab lapse eest ringijuht, kes korraldab lapse huviringi jõudmise ning hiljem rühma naasmise, tagades kõikide laste järelevalve ja ohutuse.

4.13.  Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 

4.14.  Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult  teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.15.  Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.16.  Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.17  Lasteaia territooriumil on lubatud kaamerate kasutamine, pildistamine/filmimine, heli salvestamine (kõik erinevad salvestamise vahendid  sh droon, fotoaparaat, telefon, diktofon jms.) ainult lasteaia loal.  Rühma sündmuste salvestamine on lubatud kõikide rühma lastevanemate nõusolekul.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

[email protected]

Viimati muudetud 22.02.2024