Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linnasekretär Priit Lello

Linnasekretäri ülesanded vastavalt Tallinna Linnakantselei põhimäärusele:

(1) Linnakantseleid juhib linnasekretär, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnapea seaduses sätestatud korras. Linnasekretärile annab ülesandeid linnapea. Linnasekretär on aruandekohustuslik linnapea ees.

(2) Linnasekretär:

1) juhib linnakantseleid ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;

2) teeb linnapeale ettepanekuid linnakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;

3) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4) korraldab linnakantselei struktuuriüksuste tegevust;

5) esindab oma tegevusvaldkonnas linna ja linnakantseleid ja annab volitusi linnakantselei esindamiseks;

6) kinnitab linnakantselei asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;

7) kinnitab linnakantselei struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;

8) teostab tööandja õigusi ja kohustusi, sh nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;

9) sõlmib lepinguid linnakantselei ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;

10) korraldab linnakantselei valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;

11) korraldab linnakantselei eelarve ja majandusaasta aruande, sh tegevusaruande projektide koostamise, esitab linnakantselei eelarve ja vajadusel selle muutmise ettepanekud, jälgib linnakantselei eelarve täitmist ning tagab eelarvest kinnipidamise;

12) tagab sisekontrollisüsteemi toimimise linnakantseleis;

13) täidab muid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes seadustes ning linnakantselei põhimääruses ja teistes linna õigusaktides linnasekretärile määratud ülesandeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 6- 10 sätestatud ülesannete täitmise võib linnasekretär delegeerida struktuuriüksuse juhile või muule linnakantselei teenistujale.

(4) Teenistujal, kellele on delegeeritud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud või õigusaktiga linnakantseleile pandud muu ülesanne, on õigus anda käskkirju talle delegeeritud pädevuse piires.

(5) Linnasekretär vastutab linnakantselei ülesannete täitmise eest ulatuses, milles vastutus nende täitmise eest ei ole linnakantselei põhimääruse või muu õigusaktiga pandud või delegeeritud struktuuriüksuse juhile või muule teenistujale. Linnasekretär tagab mitme struktuuriüksuse vastutusalas oleva ülesande täitmise koordineerimise ja põhivastutaja määramise.

(6) Linnasekretäri äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik, kes peab vastama õigusaktides linnasekretärile esitatud nõuetele. Linnasekretäri asendajal on kõik linnasekretäri õigused ja kohustused.
 
 
Vt ka Tallinna Linnakantselei

Viimati muudetud 23.01.2023