Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Vana-Viru 12
15080 Tallinn
Telefon 694 3201
Faks 694 3259
E-post infopunkt@tallinnlv.ee

Tööpäev kantseleis algab kell 8.30
ja lõpeb esmaspäeval, teisipäeval
ja kolmapäeval kell 17.00,
neljapäeval kell 18.00 ja reedel kell 16.00.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei on linna ametiasutus, mis teenindab Tallinna Linnavolikogu ning selle komisjone ja fraktsioone. Tallinna Linnavolikogu Kantseleid juhatab kantselei juhataja, koosseisulised teenistujad on nõunikud, juriidilise ja dokumendiosakonna ning kontrolli- ja haldustalituse teenistujad. Koosseisuvälised teenistujad on esimehe nõunik, aseesimehe nõunik ja fraktsioonide nõunik-abid.

Põhiülesanded:

 • linnavolikogu, linnavolikogu liikmete, esimehe, fraktsioonide ja komisjonide teenindamine ja nende asjaajamise korraldamine;
 • organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine linnavolikogu, linnavolikogu liikmete, linnavolikogu esimehe ja aseesimehe, fraktsioonide ja komisjonide tööks;
 • linnavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamine ja korraldamine vastavalt linnavolikogu töökorrale ja kantselei asjaajamiskorrale;
 • linnavolikogu menetlusse esitatud määruste ja otsuste eelnõude üle arvestuse pidamine ning nende säilitamine
 • linnavolikogu liikmete, linnavolikogu esimehe ja aseesimehe, komisjonide, fraktsioonide ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude esitajate nõustamine;
 • linnavolikogu õigusaktide (määruste ja otsuste ) ning muude dokumentide avaldamine ja avalikustamine ning säilitamine;
 • linnavolikogu suhtlemisele teiste institutsioonide, riigiasutuste ja avalikkusega kaasabi osutamine, samuti linnavolikogu välissuhtlemise korraldamine;
 • linnavolikogule adresseeritud elanike märgukirjade ja avalduste läbivaatamine ning elanike vastuvõtu korraldamine;
 • linnavolikogu ja tema komisjonide tegevuse avalikustamise korraldamine;
 • linna ametiasutuste, linna asutuste ja linna osalusega äriühingute tegevuse kontrollimistes osalemine;
 • täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

 Tallinna Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

 

 

Viimati muudetud 09.01.2023