Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavolikogu tutvustus

Vana-Viru 12, 15080 Tallinn (asukoht kaardil)
Telefon 694 3201
E-post infopunkt@tallinnlv.ee
Facebookis www.facebook.com/tallinnalinnavolikogu

Volikogu hoone Vana-Viru tänavalt.jpg

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel neljaks aastaks. 
 

Tallinna Linnavolikogu korraline infotund toimub iga paarisnädala neljapäeval kell 14–15.

Infotunni päevakord 
Infotunni ülekanded

Arhiiv
 Videosalvestised
 Helisalvestised

Koosseis

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021 ja volitused algasid 11. novembril 2021.

Linnavolikogu, selle eestseisuse, fraktsioonide ja alatiste komisjonide koosseisud
Tallinna linna valimiskomisjoni otsused  

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski

Jevgeni Ossinovski_koduleheküljele

Esimehe nõunik Katri Eespere
Juhiabi Kaia-Liisa Laaniste

Aseesimees Marek Jürgenson

Marek Jürgenson.jpg

E-post marek.jyrgenson@tallinnlv.ee

Istungid

Linnavolikogu korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval algusega kell 16. 

 • Istungi kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema asendaja, nende puudumisel linnavolikogu vanim liige. Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku linna valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
 • Esimees või tema asendaja kutsub kokku linnavolikogu istungi ka linnavalitsuse või vähemalt 1/4 linnavolikogu koosseisu ettepanekul, et arutada nende tõstatatud küsimusi.
 • Istungist võtab osa linnapea, keda tema äraolekul asendab üks abilinnapeadest.
 • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
Otseülekanne ja salvestiste arhiiv

Eelnõud, määrused ja otsused

Istungite päevakorrad ja protokollid:

Eestseisuse koosolekute päevakorrad ja protokollid

Komisjonid

Alatised komisjonid
Haridus- ja kultuurikomisjon
Innovatsioonikomisjon
Keskkonna- ja kliimakomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Õiguskomisjon

Komisjonide koosolekute päevakorrad ja protokollid

Komisjonide tegevusaruanded:

Vastuvõtuajad

Keskerakonna fraktsioon

Vana-Viru 12, tuba 114
Eelregistreerimine:
Valentina Bortnovski
valentina.bortnovski@tallinnlv.ee
tel 694 3227

Inga-Bel Lilium
inga-bel.lilium@tallinnlv.ee
tel 6943218

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Vana-Viru 12, tuba 110
Eelregistreerimine:
Alissa Ait
alissa.ait@tallinnlv.ee
tel 694 3222

Isamaa Erakonna fraktsioon
Vana-Viru 12, tuba 104
Eelregistreerimine:
Kristjan Ühtid
kristjan.yhtid@tallinnlv.ee
tel 694 3233

Konservatiivse rahvaerakonna fraktsioon
Esmaspäeviti kell 18
Vana-Viru 12, tuba 105
Eelregistreerimine:
Kadri Vilba
kadri.vilba@tallinnlv.ee
tel 694 3208

Reformierakonna fraktsioon
Vana-Viru 12, tuba 101
Eelregistreerimine:
Elisabeth Valdmann
elisabeth.valdmann@tallinnlv.ee
tel 694 3231

Erakond Eesti 200
Vana-Viru 12, tuba 103
Eelregistreerimine:
Joanna Veeremaa
joanna.veeremaa@tallinnlv.ee
tel 694 3248

Töökorraldus
 • Tallinna Linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on eestseisusalatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid.
 • Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud ühe ja sama valimisnimekirja järgi. Ühte nimekirja kuuluvad linnavolikogu liikmed võivad moodustada ainult ühe fraktsiooni.
 • Linnavolikogu kinnitab alatised komisjonid probleemvaldkondade kaupa, sh revisjonikomisjoni. Komisjonid selgitavad välja linnaelu probleeme ja pakuvad neile lahendusi. Revisjonikomisjon kontrollib linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevust.
 • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid. Informatsiooni linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude, istungi protokollide jms kohta leiab infosüsteemist Teele.
 • Linnavolikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise ning linnavolikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide töö tagab Tallinna Linnavolikogu Kantselei
 • Linnavolikogu korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval algusega kell 16. Istungeid saab jälgida reaalajas ja tutvuda salvestiste arhiiviga.
 • Linnavolikogu tööd reguleerib Tallinna Linnavolikogu töökord.
Linnavolikogu pädevus

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.

Linnavolikogu ainupädevusse kuulub:

 • linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • toetuste andmine
 • Tallinna arengukava vastuvõtmine
 • linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine
 • linnapea valimine ja ametist vabastamine
 • linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning kandidaatide kinnitamine

Täielik loetelu on esitatud Tallinna põhimääruses.

Linnavolikogu valimine

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Hääletamine on salajane.

Volikogu korraliste valimiste päev on valimiste aasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Tallinna valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel.

 • Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021.
 • Linnavolikogu liikmed registreeriti Tallinna linna valimiskomisjoni 10. novembri 2021 otsusega nr 25.
 • Valimistulemused avalikustati ajalehes Eesti Päevaleht ja 9. koosseisu volitused lõppesid 10. novembril 2021.
 • 10. koosseisu volitused algasid 11. novembril 2021.
Linnavolikogu liikmele
Aasta linnakodaniku konkurss

Tallinna Linnavolikogu valib aasta linnakodanikku 2018. aastast, et tunnustada Tallinna linna kodanikke, kes on möödunud aasta (kaheteist kuu) jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele ja muutmisele või on saatnud korda erilise teo.

Kandidaate saavad esitada nii era- kui ka juriidilised isikud. Kandidaadiks esitatav peab olema Tallinna linna registrijärgne elanik. 

Tallinna Linnavolikogus moodustatakse aasta linnakodaniku valimise komisjon, kuhu kuuluvad linnavolikogu fraktsioonide esindajad (kas esimees või aseesimees) ja osalema palutakse jooksva aasta Tallinna vapimärgi kavalerid. Komisjoni esimeheks on linnavolikogu esimees.

Aasta linnakodaniku aunimetus ja sellega kaasnev meene antakse üle novembris või detsembris toimuval Tallinna Linnavolikogu istungil.

Viimati muudetud 26.05.2023