Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärus

Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärus

MÄÄRUS
10.12.2020 nr 25

Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Tallinna Strateegiakeskus

(1) Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Strateegiakeskuse nimetuse ametlik tõlge on:

1) inglise keeles Tallinn Strategic Management Office;

2) vene keeles Центр стратегического управления Таллинна.

§ 2. Asukoht

Strateegiakeskus asub Tallinnas. Strateegiakeskuse postiaadressid avalikustatakse Tallinna linna (edaspidi ka linn) veebilehel.

§ 3. Sümbolid

Strateegiakeskusel on Tallinna linna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning õigusaktide dokumendiplangid ja linna logoga kirjaplangid. Struktuuriüksusel võib olla linna ühtsel visuaalsel identiteedil põhinev logo.

§ 4. Eelarvevahendid

Strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks vajalikud kulutused nähakse ette ja tegevusest saadavad tulud kavandatakse linnaeelarves.

§ 5. Moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Strateegiakeskuse moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Strateegiakeskus on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes juhib ja koordineerib tema tegevust ning teeb tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

 

2. peatükk

ÜLESANDED JA STRUKTUUR

§ 6. Strateegiakeskuse tegevuse eesmärk ja põhiülesanded

(1) Strateegiakeskuse tegevuse eesmärk on koordineerida linna strateegiliste eesmärkide elluviimist ning toetada linnavalitsust tallinlastele nüüdisaegse elukeskkonna loomisel, avalike

ülesannete täitmisel, kohaliku elu korraldamisel ja asjakohase poliitika kujundamisel.

(2) Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi.

(3) Strateegiakeskuse põhiülesanded on:

1) linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamise korraldamine ja nende elluviimise järelevalve;

2) linna asutustes linnavalitsuse poliitika rakendamise ja linna suurprojektide elluviimise juhtimine;

3) linna avalike teenuste (sh e-teenuste) ja tugiteenuste osutamine ning asjaomaste põhimõtete ja standardite arendamise keskne juhtimine;

4) strateegiakeskuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine.

(4) Strateegiakeskusel on õigus osutada oma valdkonnas teenuseid linna osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule temaga sõlmitud lepingu alusel.

§ 7. Ülesanded strateegilise planeerimise valdkonnas

Strateegiakeskus täidab strateegilise planeerimise valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) koostab linna arengustrateegia ja muid linna arengudokumente, kureerib linna arengudokumentide koostamist ja seirab nende täitmist;

2) korraldab üld- ja teemaplaneeringute ja linnaruumi visioonide koostamist ning kujundab selleks Tallinna ruumilise arengu põhimõtteid;

3) osaleb olulise ruumimõjuga planeeringute ja projektide menetlusprotsessides;

4) korraldab ruumilisi, sotsioloogilisi ja muid uuringuid, analüüse, ideekorjeid ja küsitlusi;

5) töötab välja innovaatilisi ja linnale konkurentsieeliseid loovaid lahendusi ning juhib nende rakendamist;

6) osaleb ülelinnalise tähtsusega projektides ning kureerib välisrahastuse kaasamist ja välisprojektide elluviimist;

7) korraldab linna esindamist rahvusvahelises suhtluses ja tagab sellega seotud protokolli järgimise;

8) disainib linna teenuseid ja loob teenuste standardid.

§ 8. Ülesanded ettevõtluse valdkonnas

Strateegiakeskus täidab ettevõtluse valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) loob arengueeldused ettevõtluseks;

2) turundab Tallinna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkohta;

3) korraldab Tallinna jäätmehooldust ja edendab ringmajandust;

4) täidab reklaamimaksu maksuhalduri ülesandeid;

5) juhendab, nõustab ja teeb järelevalvet ning lahendab kaebusi tarbijakaitse valdkonnas;

6) korraldab linna osalemist eraõiguslikes juriidilistes isikutes;

7) teeb järelevalvet ning teeb oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendab sunnivahendeid või sanktsioone majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse,

karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse,

reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse, jäätmeseaduse ja muude õigusaktide alusel ning kohaldab riikliku järelevalve üld- ja erimeetmeid.

§ 9. Ülesanded kommunikatsiooni valdkonnas

Strateegiakeskus täidab kommunikatsiooni valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) planeerib ja korraldab linnavalitsuse kommunikatsiooni ning kureerib linna asutusi avalikkuse teavitamisel;

2) teavitab tallinlasi olulistest linnaelu teemadest ja igapäevaelu mõjutavast infost;

3) korraldab linna meediakanalite kaudu Tallinna uudiste jõudmist tallinlasteni;

4) arendab linna ühtset visuaalset identiteeti ja korraldab linna kaubamärkide registreerimist ja kasutamist;

5) korraldab raemedali, vapimärgi ja teenetemärgi andmist;

6) osaleb organisatsioonikultuuri kujundamises ja kureerib linna sisekommunikatsiooni, sh haldab ja arendab linna siseveebi.

§ 10. Ülesanded digilahenduste valdkonnas

Strateegiakeskus täidab digilahenduste valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) kureerib linna infosüsteemide planeerimist, prioriseerimist ja arendamist;

2) kureerib linna arengut toetavate innovaatiliste digilahenduste arendamist ja osaleb digilahendustega seotud innovatsiooniprojektides;

3) tagab linna avalike e-teenuste, infosüsteemide, infotehnoloogiataristu ja -teenuste ning asutusteüleste platvormiteenuste toimimise ning kureerib nende arendamist;

4) kureerib linna andmekaitset ja infoturvet, sh küberkaitset;

5) tagab andmeanalüüsi valdkonna tehnilise platvormi toimimise ning kureerib selle arendamist;

6) osutab Tallinna aluskaardi ja digitaalse linnamudeli teenust ning teeb kartograafilisi töid.

§ 11. Ülesanded finantsjuhtimise valdkonnas

Strateegiakeskus täidab finantsjuhtimise valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) kureerib linna finantshaldust, sh linna eelarveprotsessi ja rahahaldust ning korraldab linna ja linna asutuste majandusarvestust ja finantsaruandlust;

2) kureerib linna tegevust riigihankevaldkonnas, korraldab linna keskseid riigihankeid ning teeb järelevalvet linna hankekorra täitmise üle linna asutustes;

3) kureerib linna asutuste tegevuseks vajalike kaupade ja teenuste sisseostu ning maksetingimuste kokkulepete sõlmimist;

4) tagab linna finantsinfosüsteemi haldamise ja arendamise;

5) kureerib mittetulundustegevuse toetamist ning haldab Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi;

6) nõustab linna juhtkonda ja asutusi finantshalduse küsimustes.

§ 12. Ülesanded personalijuhtimise valdkonnas

Strateegiakeskus täidab personalijuhtimise valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) kureerib linna asutuste personalijuhtimist, -arvestust ja -aruandlust ning töötab välja tasustamise ühtsed alused;

2) teeb ettepanekuid organisatsiooni tulemuslikkuse ja tõhususe parendamiseks;

3) kureerib personali arendamist, tulemushindamist ja personalipartnerite süsteemi ning korraldab personali keskset koolitamist;

4) töötab välja personali värbamise ja valiku ühtsed alused ning juhib ja korraldab nende rakendamist;

5) kureerib innustava töökultuuri ja tervisele ohutu töökeskkonna kujundamist;

6) nõustab linna asutuste juhte personalijuhtimise küsimustes.

§ 13. Strateegiakeskuse volitused

(1) Strateegiakeskusel on õigus ülesannete täitmisel:

1) esitada linnavalitsusele õigusaktide eelnõusid;

2) anda oma tegevusvaldkondades linna asutusele ja linna ainuosalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule täitmiseks kohustuslikke juhiseid ja ülesandeid töö korraldamiseks ning teha nende täitmise üle järelevalvet;

3) sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

4) moodustada komisjone ja töörühmi, kaasates vajaduse korral komisjoni töösse spetsialiste väljastpoolt strateegiakeskust;

5) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu;

6) rakendada muid õigusaktides strateegiakeskusele antud volitusi;

7) esindada linna õigusaktides kehtestatud korras;

8) saada linna asutuselt ja linna ainuosalusega eraõiguslikult juriidiliselt isikult oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente.

(2) Strateegiakeskuse volitusi rakendavad linnakantsler, linnadirektorid ja struktuuriüksuste teenistujad oma tegevusvaldkonna ülesannete täitmiseks, arvestades õigusaktides sätestatut.

§ 14. Struktuuriüksused

(1) Strateegiakeskus täidab oma ülesandeid linna valdkondlike teenistuste ja teiste struktuuriüksuste kaudu, mille tegevuse eesmärk, ülesanded ja pädevus määratakse kindlaks linna õigusaktides ning põhimääruses.

(2) Linna valdkondlik teenistus on ülelinnalise pädevusega struktuuriüksus, mis kureerib strateegiakeskuse põhimääruses nimetatud valdkondlike ülesannete täitmist linna õigusaktides, põhimääruses ja teenistuse põhimääruses sätestatud korras.

(3) Strateegiakeskuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestab linnavolikogu.

 

3. peatükk

JUHTIMINE

§ 15. Linnakantsler

(1) Strateegiakeskust juhib linnakantsler, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul. Linnakantslerile annab ülesandeid linnapea ja linnakantsler on aruandekohustuslik linnapea ees.

(2) Linnakantsler:

1) juhib strateegiakeskust ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;

2) korraldab linnavalitsuse seatud eesmärkide elluviimist ja nende täitmise järelevalvet;

3) korraldab linna arengu suunamist, innovatsiooni ja strateegilist planeerimist;

4) seirab linna arengudokumentide väljatöötamist ja täitmist;

5) korraldab linna juhtimisotsusteks vajalike analüüside ja prognooside koostamist;

6) arendab linna avalikke teenuseid ja tugiteenuseid;

7) koordineerib linna asutuste tegevusi kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel;

8) analüüsib ressursivajadusi;

9) korraldab linna eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekute, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruande koostamise ja esitamise;

10) teeb linnapeale ettepanekuid strateegiakeskuse ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;

11) koordineerib strateegiakeskuse struktuuriüksuste tegevust;

12) kinnitab strateegiakeskuse struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;

13) teostab tööandja õigusi ja kohustusi, sh nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;

14) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

15) kinnitab strateegiakeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;

16) sõlmib lepinguid strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks strateegiakeskusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;

17) korraldab strateegiakeskuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;

18) korraldab strateegiakeskuse valdkondlike arengudokumentide ja tegevuskavade väljatöötamist;

19) korraldab strateegiakeskuse eelarve ja tegevusaruande koostamise, esitab eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekud, jälgib strateegiakeskuse eelarve täitmist ning tagab eelarvest kinnipidamise;

20) esindab oma pädevuse piires linna ja strateegiakeskust ning annab volitusi strateegiakeskuse ja linna esindamiseks;

21) täidab muid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes seadustes ning strateegiakeskuse põhimääruses ja teistes linna õigusaktides linnakantslerile määratud ülesandeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 12–17 sätestatud ülesannete täitmise võib linnakantsler delegeerida linnadirektorile või muule strateegiakeskuse teenistujale.

(4) Teenistujal, kellele on delegeeritud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud või õigusaktiga strateegiakeskusele pandud muu ülesanne, on õigus anda käskkirju talle delegeeritud pädevuse piires.

(5) Linnakantsler vastutab strateegiakeskuse ülesannete täitmise eest ulatuses, milles vastutus nende täitmise eest ei ole strateegiakeskuse põhimääruse või muu linna õigusaktiga pandud

linnadirektorile või muule struktuuriüksuse juhile. Linnakantsler tagab mitme struktuuriüksuse vastutusalas oleva ülesande täitmise koordineerimise ja põhivastutaja määramise.

(6) Linnakantsleri äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik. Linnakantsleri asendajal on kõik linnakantsleri õigused ja kohustused.

§ 16. Linnadirektor

(1) Linnadirektor on linna valdkondliku teenistuse juht, kes tagab käesolevas põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonnas linna eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise linna õigusaktides, sh strateegiakeskuse põhimääruses, struktuuriüksuse põhimääruses ja linnadirektori ametijuhendis sätestatud ulatuses ja korras.

(2) Linnakantsler esitab linnapeale linnadirektori kandidaadi või teeb ettepaneku linnadirektori teenistusest vabastamiseks. Linnapea ettepanekul vaadatakse linnadirektori ametikohale nimetamine või teenistusest vabastamine läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab linnadirektori ametikohale või vabastab teenistusest linnakantsler. Linnadirektori suhtes täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnakantsler.

(3) Linnadirektorile annab ülesandeid linnakantsler. Linnadirektor annab linnakantslerile aru oma valdkonda puudutavates küsimustes.

(4) Linnadirektor esindab oma tegevusvaldkonnas linna ja strateegiakeskust.

(5) Linnadirektor käsutab linnakantslerilt saadud volituste piires oma valdkonnas strateegiakeskuse eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires valdkondliku teenistuse ülesannete ning eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest.

(6) Linnadirektori täpsemad õigused ja kohustused, pädevus ja vastutus määratakse kindlaks linna õigusaktides, struktuuriüksuse põhimääruses ja ametijuhendis.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 17. Ülesannete täitmine

(1) Tallinna Ettevõtlusametile pandud ülesandeid täidab strateegiakeskus.

(2) Linna õigusaktides enne 1. jaanuari 2021 Tallinna Linnakantseleile pandud ülesandeid täidab strateegiakeskus, kui ülesanne on strateegiakeskuse põhimääruse kohaselt tema pädevuses.

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määrus nr 8 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 36 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

“1) osalemine linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamises;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) linna ruumilise arengu ja planeerimise strateegia elluviimiseks planeerimisalase tegevuse korraldamine detailplaneeringute osas ning strateegia rakendamine projekteerimis- ja ehitustegevuses;”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) planeerimisalase tegevuse korraldamine detailplaneeringute osas, välja arvatud keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine ja avalikult kasutatavate ehitiste ehitamiseks vajalike lepingute sõlmimine;”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine detailplaneeringutes, projekteerimistingimustes ja ehitusprojektides, säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine;”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.
 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees
 

Vaata ka

Viimati muudetud 11.01.2023