Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna teede liigid

Kinnitatud
Tallinna Linnavalitsuse
5. jaanuari 2022 määrusega nr 1

Tallinna teede liigid

 Mõisted

Magistraal  

  - keskne suure liiklusega linnatee või tänav

Kiirtee

  - kõrge teenindustasemega ja suurt ühenduskiirust tagav tee linna eri 
    osade vahel

Põhitänav

  - magistraaltänav liikluseks linna eri osade vahel

Jaotustänav  

  - linnaosa sisest liiklust võimaldav tänav, mis ühendab juurdepääse
    magistraalidega  

Juurdepääs  

  - mittekeskne, ainult teatud piirkonda magistraalidega ühendav tänav

Kõrvaltänav

  - mittekeskne, elamuala tänav (juurdepääs), mis võib olla ühenduses
    jaotustänavaga

Veotänav

  - tööstusala tänav, mis suunab seal tekkiva liikluse kõrgema liigi tänavale

Kvartalisisene
tee

  - kõrvaline, magistraalidest eemale jääv elamuala sisene tänav
    (juurdepääs)

Jalgtänav

  - keskne, suure jalakäijate liiklusega tänav, kus autoliiklus on lubatud
    ainult üksikutel tundidel päevas

Jalgtee

  - jalakäija ja jalgratta liikluseks ettenähtud tee või tänavaosa

Tänavad on liigitatud oma hetke funktsionaalse oleku põhjal. Igale tänava liigile vastab kolmekohaline arv.
Esimene number määrab ära kas tegu on magistraaliga (1) või juurdepääsuteega (2).
Teine number magistraalidel näitab kiirteed (1), põhitänavat (2) või jaotustänavat (3).
Juurdepääsuteedel näitab teine number vastavalt kõrvaltänavat (1), veotänavat (2), kvartalisisest teed (3), jalgtänavat (4) või jalgteed (5). See jaotus esineb pea kõigis praegu kehtivates määrustes ja normides.

Kolmas number näitab alaliigituse jagunemist vastavalt tänava parameetritele ja ühistranspordi olemasolule. Liigid on vastavuses standardiga EVS 843:2016 „Linnatänavad".

Liigitamisel lähtuti asjaolust, et põhitänavad on vähemalt 4 rajalised ning jaotustänavad 2 rajalised. Kõrvaltänavateks on kõik kohalikud elanikkonda teenindavad tänavad, millel võib erandlikult liikuda ka ühistransport. Kõrvaltänavad omavad enim alaliike, sest sinna kuuluvad nii kitsad, alla 5m laiused, kui ka kahe sõidurea ja kõnniteega laiad tänavad.

Tänava grupp määrab ära liiklustakistuse kompensatsiooni suuruse, mis tekib tänava sulgemisel ehitustöödeks või mõne muu ürituse läbiviimiseks. Kompensatsiooni suurus on otseses seoses liiklusintensiivsusega, s.t. mida suurem ja pikemaajalisem takistus liiklusele, seda suurem on kompensatsioon.

Viimati muudetud 10.01.2022