Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kaupleja, mida tuleks teada toote ohutusest?

Kaupleja, mida tuleks teada toote ohutusest?

Tarbijale müügiks pakutav kaup peab olema nõuetekohane, sihipärasel kasutamisel ohutu ja nende omadustega, mida tarbija õigustatult eeldab. Tarbija peab saama olla kindel, et kui ta täidab toote kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõudeid, on tagatud ka ohutus.

Toote ohutuse hindamisel lähtutakse Euroopa Liidu standarditest, toote nõuetele vastavuse seadusest ja tootegruppe käsitlevatest rakendusõigusaktidest.
Näiteks mänguasjade puhul on aluseks majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrus nr 57 „
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“.

Toote ohutuse hindamisel keskendutakse omadustele, koostisele, pakendile, esitlusviisile, märgistusele ning paigaldus-, kasutamis-, hooldus- ja hävitamisjuhistele. Tootja/importija peab väljastama tarbijatele teavet, mille alusel hinnata tootega seonduvaid ohte ning rakendada ettevaatusabinõusid nende vältimiseks. Toode või pakend märgistatakse tootja nime või kaubamärgi ja kontaktandmetega koos viitega toote tüübi-, partii- või seerianumbrile vm märkele, mis võimaldab seda tuvastada. Turule jõudnud tooteid katsetatakse pisteliselt, et testida nende ohutust, peetakse kaebuste registrit ja teavitatakse levitajaid seirest. Kui tootja ei asu Euroopa Liidus, kohaldatakse nõudeid tema esindajale ja kui tootjal Euroopa Liidus esindajat ei ole, siis importijale.
Toote nõuetelevastavust tõendatakse sellele kohalduvas õigusaktis sätestatud vastavushindamisega. Vastavushindamise läbiviimine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine, EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmine ja vastavusmärgise (CE-märgise) tootele kinnitamine on tootja kohustused. Edasimüüjad peavad kontrollima CE-märgise ja nõuetekohase dokumentatsiooni olemasolu. Kui toode imporditakse kolmandast riigist, peab importija kontrollima, kas väljaspool Euroopa Liitu asuv tootja on teinud kõik vajaliku CE-märgise saamiseks ja kas on olemas nõuetekohane dokumentatsioon.

Küsimustega pöördu Tallinna tarbijakaitse infopunkti tel 640 4232 või kirjuta aadressil [email protected].
Rohkem teavet leiad Tallinna tarbijakaitse portaalist.