Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Messitoetus

Messitoetus

Avatud

 

Messitoetuse andmise kord

Sihtrühm: Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetted ning FIEd, kes plaanivad osaleda Eestis toimuvatel messidel, mis on

 • suunatud ärikontaktide loomisele;
 • uute turustuskanalite leidmisele;
 • müügi edendamisele.

Eesmärk: toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas läbi messidel osalemise.

Toetuse määr: 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

Toetatavad messil osalemise kulud:

 • messi osavõtutasu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
 • stendipinna üürikulu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
 • messistendi või stendipinna kujundamise ja/või ehitamise kulu;
 • kaardimakseterminali rentimise ja seadistamise kulu;
 • videomaterjali, info- ja reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükkimisega seotud kulu.

Toetuse eritingimused:

 • Kulud on abikõlblikud eeldusel, et kulu on tekkinud taotleja ja ettevõtja vahelisest tehingust ning viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on ettevõtja tegevusala olnud asjaomase teenuse osutamine;
 • Taotleja võib toetust saada mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaastas. NB! Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande kinnitamiseni;
 • Seotud isikute vahel tehtud tehingute alusel tekkinud kulud ei ole abikõlblikud;
 • Taotlus esitatakse vähemalt 14 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

Tingimused taotlejale - messitoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja, kes on tegutsenud rohkem kuni kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet, siis peab taotleja täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks;
 • taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
 • taotleja töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal kuni 20, töötleva tööstuse tegevusvaldkonnas (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu C) tegutseval taotlejal kuni 100 ning taotleja käive viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on kuni 400 000 eurot;
 • taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.
 • taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A);
  2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
  3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
  Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK)

 

Messitoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").
Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid, sh hinnapakkumised projekti eelarves näidatud kõigi kulude kohta.

Aruandlus: Aruanne messil osalemise kohta esitatakse 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist iseteeninduskeskkonnas. Aruande kohustuslikud lisad on:

 • abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused);
 • fotod, mis tõendavad messil osalemist;
 • info- ja reklaamtrükiste näidised ja videomaterjal (kui messiks on valmistatud).

 

Messitoetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1407/2013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi 
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.