Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ööpäevane üldhooldus

Ööpäevane üldhooldus

Väljaspool kodu osutatava ööpäevase üldhooldusteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond ja toimetulek täisealisele inimesele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest ja elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Ööpäevast üldhooldusteenust vajab inimene siis, kui tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Teenust osutatakse:

 • Inimesele, kelle rahvastikuregistri järgne aadress ja tegelik elukoht on Tallinna linn.
 • Inimesele, kelle abivajadust on hinnanud Tallinna linn ning leidnud, et inimesele sobivaim abimeede on ööpäevane üldhooldusteenus ja muud abimeetmed (nt koduteenus) ei ole tema toimetuleku tagamiseks enam piisavad.

Ööpäevast üldhooldusteenust osutavad hooldekodud ning teenuse hind koosneb kahest komponendist:

 • Hoolduskomponendist (hooldustöötajate ja abihooldustöötajatega seotud kulud – hoolduspersonali töötasud, tööjõumaksud, kulud isikukaitsevahenditele, tööriietele, tervisekontrolli, koolituse ja supervisooniga seotud kulud).
 • Teenusesaaja omaosalustasust (majutus- ja toitlustuskulud, õendusteenus, ravimid, hügieenivahendid, hooldusvahendid, abivahendid, muu personaliga seotud kulud jne).

 

Tallinna linn tasub: 

Tallinna linn tasub hoolduskomponendi 734 euro ulatuses.

Tallinna linn aitab hooldekodukoha eest tasumisel ja katab igakuisest teenustasust hoolduskulu (hoolduskomponent) kehtestatud piirmäära ulatuses ehk kuni 734 eurot. Selle eelduseks on, et linnaosa sotsiaaltöötaja on abivajaduse hindamise käigus välja selgitanud, et inimesel on tegelik vajadus üldhooldusteenuse ehk hooldekodus elamise järgi.

Tallinna linn aitab tallinlast omaosalustasu maksmisel.

Tallinna linn katab väiksema sissetuleku ja keskmise vanaduspensionini vahe. Inimese sissetulekuna läheb arvesse riiklik pension, kogumispension, töövõimetoetus ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Väiksema sissetuleku hüvitisele on inimesel õigus siis, kui tema sissetulek on madalam Statistikaameti avaldatud käesolevale aastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensionist ja ta vajab täiendavalt toetust omaosalustasu tasumisel. 2023. aasta teise kvartali keskmine vanaduspension oli 710.70 eurot kuus. Kui inimese sissetulek jääb alla 710.70 euro, siis ta saab linnalt täiendavat hüvitist summas, mis jääb tema sissetuleku ja 710.70 euro vahele.

Näide 1:

Kui inimene viibib hooldekodus, mille kohatasu maksumus on 1639 eurot kuus. Linn tasub hoolduskulud 734 euro ulatuses ning inimesel tuleb tasuda omaosalustasu 905 eurot.

Kui inimese pension on 650 eurot, siis 2024. aastal katab Tallinna linn väiksema sissetuleku vahe summas 60.70 eurot ühes kuus (710.70 – 650 = 60.70). Ülejäänud osa omaosalustasust (905 – 710.70 = 194.30 eurot) tuleb inimesel tasuda oma vahendite olemasolul ise või nende puudumisel tema lähedastel.

Kui inimesel puuduvad endal vahendid hooldekodu omaosaluse maksmiseks, siis lähtuvalt perekonnaseadusest on see kohustus ülalpidamiskohustuslasel.

Tallinna linn võtab ülalpidamiskohustuslaselt (lapsed ja /või vanemad, edaspidi lähedased) omaosalustasu maksmise kohustuse osaliselt üle, et vähendada nende makse- ja hoolduskoormust ning toetada tööelus püsimist. Lähedased vabastatakse omaosalustasu maksmisest kuni 70 euro ulatuses (01.04.24) juhul, kui inimese sissetulek ja eelneva aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni vahe ei kata omaosalustasu.

Näide 2:

Kui inimene viibib hooldekodus, mille kohatasu maksumus on 1639 eurot kuus. Linn tasub hoolduskulud 734 euro ulatuses ning inimesel tuleb tasuda omaosalustasu 905 eurot.

Kui inimese enda sissetulek on väiksem kui 2023. aasta teise kvartali keskmine vanaduspension (710.70 eurot), siis sellisel juhul hüvitab linn väiksema sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vahe (vt näide 1).
Lisaks vähendab linn perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustuslase omaosalustasu maksmise kohustust, võttes üle kohustuse piirmäära kuni 70 euro ulatuses (710.70+70=780.70 eurot). Seega tuleb lähedastel tasuda omaosalustasust 124.30 eurot (905-780.70=124.30).

Inimene tasub:

Üldjuhul tasub üldhooldusteenusel viibiv inimene teenuskoha maksumusest omaosalustasu ehk majutus- ja toitlustuskulud ning teenuse osutamisega seotud muud kulud.

Kui inimesel ei ole võimalik üldhooldusteenusest omaosalustasu täies ulatuses tasuda oma sissetulekust, tal puudub vara mida realiseerida või tal puuduvad lähedased, siis tuleb inimesel esitada vastavasisuline taotlus maksevõime hindamiseks rahvastikuregistrijärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Taotluses tuleb põhjendada täiendava rahastuse vajadust. Taotlusele lisaks tuleb esitada maksevõimekuse hindamiseks vajalikud dokumendid: sissetulekute ja varanduslikku seisu tõendavad dokumendid; vajadusel muud dokumendid, mis on asjakohased ning mille kohta ei ole võimalik saada teavet riiklikest andmeregistritest.

Kui inimese omandis on vara, mille realiseerimine (nt müük) võimaldab tal ise tasuda teenuse eest, siis võtab linn osaliselt teenuskoha omaosalustasu maksmise kohustuse üle kuni inimese vara realiseerimiseni, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks.

Kui inimene ei ole võimeline puudu jäävat osa tasuma ja inimesel on ülalpidamiskohustuslasi, siis lasub puuduoleva teenustasu maksmise kohustus neil.

Ülalpidamiskohustuslane tasub:

Ülalpidamiskohustuslane (lapsed ja /või vanemad, edaspidi lähedased), kes on võimeline ülalpidamiskohustust täitma täies ulatuses või osaliselt, annab selle kohta kirjaliku nõusoleku, milles märgitakse:

 • tasutava omaosalustasu suurus;
 • kohustus tasuda omaosalustasu iga kuu kuni teenuse saamise lõpuni;
 • kohustus tasuda omaosalustasu suuremas summas, kui paraneb suutlikkus täita ülalpidamiskohustust;
 • kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 • nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

Kui lähedane ei suuda maksta puudujäävat osa, hindab asjaolusid linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötaja ning selle tulemusena otsustab, kas lähedane on võimeline ülalpidamiskohustust täitma.

Kui lähedasel ei ole võimalik ülalpidamiskohustust täita ja tal ei ole võimalik lähedase hooldekodu omaosalustasu puudujäävat osa tasuda, siis tuleb lähedasel esitada sotsiaalhoolekande osakonnale taotlus maksevõime hindamiseks. Selleks tuleb esitada andmed enda vara kohta, viimase kuue kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja dokumendid, mis tõendavad eluks vajalike kulutuste tegemist (sh eluaseme üür või eluasemelaenu tagasimaksed, investeeringud enda tuleviku kindlustamiseks samas ulatuses nagu neid tehti juba enne ülalpidamiskohustuse teket). Maksevõime hindamise tulemusel võib linn täielikult või osaliselt üle võtta ülalpidamiskohustuslaste maksekohustuse.

Ülalpidamiskohustuslane ei pea osalema hoolduskulude tasumisel, kui teenuse kasutaja on varem jämedalt rikkunud ülalpidamiskohustust või on süüdi tahtlikus kuriteos ülalpidamiskohustuslase või tema lähikondse suhtes. Seaduse järgi võib vabastada ülalpidamiskohustusest ainult kohus.

Transport hooldekodusse

Tellimuse transpordiks hooldekodusse esitab üldjuhul inimene või tema lähedane otse transpordiettevõttele ning tasub teenuse eest oma vahenditest. Kohalik omavalitsus ei tasu transpordi eest hooldekodusse, kui inimesel või tema lähedastel on piisavalt rahalisi vahendeid, et selle eest tasuda.

Tallinna linn rahastab transpordi hooldekodusse, juhul:

 • kui linn tasub täiendavalt inimese omaosalustasu eest;
 • inimese ja tema lähedaste maksevõime hindamisel on selgunud, et neil puuduvad rahalised vahendid transpordi eest tasumiseks;
 • kui transpordi tellimuse lähte või sihtkohaks on Harjumaa.

Kui inimene või tema lähedane taotleb linnalt transpordi kulude eest tasumist, siis maksevõime hindamise käigus selgitab linnaosa sotisaaltöötaja välja:

 • kas inimesel on rahalisi vahendeid sobiva transpordi tellimiseks ja selle eest tasumiseks (sh puudetoetus, rahalised vahendid pangakontol jne);
 • kas inimese ülalpidamiskohustuslased on võimelised transpordi eest tasuma.

Kui maksevõime hindamise käigus selgub, et inimesel või tema lähedasel puuduvad rahalised vahendid transporditeenuse eest tasumiseks või tal ei ole lähedasi või inimesel on küll lähedased, kuid nad ei ole võimelised transpordi eest tasuma, siis tasub Tallinna linn inimese eest transpordi hooldekodusse.

Transporditeenuse tellimuse esitamine, kui selle eest tasub linn

Selleks, et linn tasuks transpordi eest hooldekodusse, peavad olema täidetud eelpool toodud tingimused. Transpordi tellimiseks:

 • Klient/ lähedane või haigla sotsiaaltöötaja esitab tellimuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirja või telefoni teel vähemalt kolm tööpäeva enne soovitud päeva.
 • Tellimuse transpordi kasutamiseks vormistab üldhooldusteenusele paigutamist korraldava linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötaja.
 • Tallinna linna rahastusel osutab transporti hooldekodusse AndMar Medservice OÜ. Teenust osutatakse Eesti siseselt tööpäevadel kell 7.0018.00.

Arved ja aruandlus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tasub hooldekodule inimese hoolduskulude eest teenuse osutamisele järgneval kuul 21 päeva jooksul pärast korrektse arve ning aruande esitamist.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile esitataval arvel:

 • Arve esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 5.kuupäevaks;
 • Teenuste eest tuleb esitatakse üks koondarve, milles nähtub hooldekodu nimi koos rekvisiitidega ;
 • Arve tuleb esitada e-Arvekeskuse kaudu (XML formaadis masintöödeldav arve).

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile esitatav vormikohane aruanne:

 • esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks e-postiaadressile krüpteerituna [email protected];
 • esitatakse selliselt, et teenuse kasutajad on kajastatud tähestikulises järjekorras.