Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Restaureerimistoetuse andmine

Restaureerimistoetuse andmine

2024. aasta restaureerimistoetuste taotluste vastuvõtmine on lõppenud

Tallinn jagab muinsuskaitse osakonna kaudu toetust Tallinna mälestiste ja muinsuskaitse- või miljööalal asuva ehitiste või miljööväärtusliku üksikobjektide säilitamiseks - nende hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust saab küsida ka eelpool nimetatud hoonete restaureerimise tegevuskavade ja projektide koostamiseks ning ajaloomälestistest kalmistute kultuuriväärtuslike hauatähiste ja -piirete restaureerimiseks. Toetuse andmise eesmärk on toetada objektide, sh detailide restaureerimist ja taastamist, et säilitada Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuur ja materjalikasutus.

Tallinna pühakodade restaureerimiseks asutas linn 2001. aastal Tallinna kirikurenessansi programmi.

Restaureerimistoetuse andmine on reguleeritud Tallinna Linnavolikogu 08.02.2018 määrusega nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“.

Restaureerimistoetusteks eraldatud summa 2024. aastal on 450 000 eurot, lisanduvad toetused pühakodadele. Toetuse maksimaalne määr on kuni 75% (maksimaalselt 35 000,00 eurot) toetatava restaureerimistöö maksumusest, pühakodade puhul kuni 95% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus objekti kohta määratakse Linnaplaneerimise Ameti juhataja käskkirjaga taotlusvooru väljakuulutamisel. Restaureerimistoetuse taotlused vaatab läbi ja hindab vastav komisjon.

Tallinn jagab muinsuskaitse osakonna kaudu toetust Tallinna mälestiste ja muinsuskaitse- või miljööalal asuva ehitiste või miljööväärtusliku üksikobjektide säilitamiseks - nende hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks.

Restaureerimistoetuse taotleja meelespea:

Enne taotluse esitamist

1) hoone (või rajatis) on mälestis, vanalinna muinsuskaitsealal asuv hoone, miljööväärtuslikus hoonestusalas või väärtuslikuks hinnatud üksikobjekt. Seda saab kontrollida Kultuurimälestiste riiklikust registrist (https://register.muinas.ee/) ja Tallinna planeeringute registrist (Tallinna planeeringute register) miljööväärtuslikud alad või väärtuslik üksikhoone);

2) kavandatavad tööd on algupärase, ehitusaegse arhitektuurse lahenduse restaureerimis-, remontimis-, konserveerimis- või taastamistööd.

 • veenduda, et toetuse taotluses kajastatud tööd on võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt sama kalendriaasta 30. novembriks. (NB! vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta)
 • kavandatud töödeks peab olema pädeva asutuse kehtiv kooskõlastus, kui seda on vaja muinsuskaitseseaduse (Muks), ehitusseadustiku (EhS, Lisa 1) või linna õigusaktide alusel.
 • kui tegemist on kaasomandis oleva esemega, siis peab kavandatavateks töödeks olema ehitise kõikide omanike nõusolek. Korteriühistu olemasolu korral korteriühistu üldkoosoleku allkirjastatud protokoll või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse allkirjastatud protokoll, mis sisaldab otsust tööde teostamiseks.
 • taotleja peab arvestama, et tööd tuleb teostada enda rahaliste vahenditega, tööde eest tuleb ise tasuda enne kuluaruande esitamist. Toetuse ettemakseid ei tehta. Toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuluaruande kinnitamist.

Taotluse esitamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et

 • taotlus tuleb esitada enne toetusega rahastatavate töödega alustamist.
 • toetust võib taotleda restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik või tema esindaja. (NB! kui restaureeritav objekt on korteriühistu, siis esitatakse taotlus korteriühistu poolt, mitte juhatuse liikme poolt eraisikuna). Volituste kohta rohkem infot osas „millest alustada“, punkt 2. isikutuvastamine. NB! taotlust esitades esindajana tuleb iseteeninduskeskkonnas jälgida, et oleks õigesti märgitud toetuse taotleja ning taotleja esindaja andmed. Taotlust esitades tuleb ka täpselt määrata arveldusarve, millele soovitakse toetuse laekumist.
 • objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.
 • taotluse juurde lisatavad kolm hinnapakkumist peavad olema nendele töödele, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. (NB! Soovituslik on esitada ettevõtetele tööde nimekiri tabelina, kus on eraldi ridadel ära kirjeldatud kõik vajalikud tööd). Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste ja vanalinna muinsuskaitsealal asuvate ehitiste puhul peab hinnapakkujal ja tööde teostajal olema muinsuskaitse valdkonna pädevustunnistus (tegevusluba) vastavateks töödeks. (link registrile muinas.ee)
 • taotluse juurde tuleb lisada vajalikud ja kehtivad kooskõlastused, ametis kooskõlastatud tegevuskava või ehitusprojekt.

  Tegevuskava peab sisaldama töö eesmärki, teostamise ajakava, töö metoodikat ja ulatust, kasutatavate materjalide kirjeldust, tehnilisi jooniseid ja illustreerivat materjali ning võimaluse korral ehitise seisundi kirjeldust, tehtud uuringute järeldusi ja andmeid varasemate konserveerimis-, restaureerimis- või remonttööde kohta. Tegevuskava peab olema kooskõlastatud linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna või miljööala spetsialistidega.

  Mälestise ning vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise tegevuskava koostaja peab olema pädevustunnistusega isik, lisainformatsioon on leitav Muinsuskaitseameti kodulehelt.

  Tegevuskava, ehitusprojekti kooskõlastamisega tegelevad spetsialistid linnaplaneerimise ametis: miljööalade spetsialistide kontaktid, muinsuskaitse osakonna kontaktid.