Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks

Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks

Sissetulekust sõltuvat toetust toimetuleku tagamiseks on võimalik taotleda erinevatel juhtudel: lapse huvi- ja sporditegevuse toetamiseks, tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks, õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite puhul.

Toetuse määramisel on aluseks taotleja ja tema pereliikmete taotlusele eelnenud kuul laekunud netosissetulekud. Toetust saab taotleda eelneval ning jooksval kuul tehtud põhjendatud kulude kompenseerimiseks maksimaalselt üks kord kuus ja minimaalne kulu taotluse kohta on 10€. Väiksema summa korral soovitame koguda kuludokumendid kokku ning esitada korraga. 

Toetuse maksimaalmäär: Sissetulekust sõltuvat toetust toimetuleku tagamiseks on võimalik täiskasvanule määrata maksimaalselt 250€ ja lapsel 350€ kalendriaasta jooksul juhul, kui inimesel on õigus toetusele.

Toetuse määramise lõpliku otsuse teeb sotsiaalosakond taotleja ja tema perekonna hindamise järgselt, mille aluseks on muuhulgas taotlemisel esitatavad nõutud dokumendid - dokumendid sissetulekute ja varalise seisu kohta, sh väljavõtted kõikide pereliikmete pangakontodest; vara kasutamise lepingud; eelneva või käesoleva kuu kulu- ja nende maksmist tõendavad dokumendid (arved ja maksekviitungid või kontoväljavõte) kompenseerimist taotletavate kulutuste kohta; eluasemekulusid tõendavad dokumendid ja vajadusel ka muud asjassepuutuvad dokumendid. Toetuse taotlemise ja täiendavate küsimuste korral tuleb pöörduda rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Toetuse määramisel lähtutakse sissetulekupiirist ehk rahasummast, mis peab jääma inimesele või perele pärast rahvastikuregistrisse kantud eluasemega seotud kulude katmist. Alates 01.01.2024 on sissetulekupiir 360 (720€ kaheliikmelisele perele, 1080€ kolmeliikmelisele perele jne ).

Toetuse arvutamiseks lahutatakse sissetulekust jooksva kuu eluasemekulud (lähtudes toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmääradest ja sotsiaalselt põhjendatud normist) ja sissetulekupiir 360€. Kui taotlejale jääb eeltoodud arvutuskäigu kohaselt raha kätte vähem, kui on vajalik põhjendatud kulu katmiseks, makstakse toetust võttes arvesse põhjendatud kulu puudujäävat summat ja toetuse maksimaalset piirmäära.

Perele võib elamiseks jääda sissetulekupiirist väiksem summa juhul, kui pere sissetulekud ei küündinud sissetulekupiirini ka enne abi vajamist ja põhjendatud kulu ülevõtmine tervikunagi ei taga sissetulekupiiri ulatuses rahalisi vahendeid.

 Näited:

  • Kui üheliikmelise pere sissetulekupiir on 360€, sissetulek on 550€, põhjendatud eluasemekulu on 350€ ja tegelik kulu, mille kompenseerimist taotletakse, on 80€, kujuneb arvutuskäik järgmiselt: 550 – 350 - 360 = -160€. Inimesel jääb juba enne põhjendatud kulutuse tegemist kätte raha alla 0 € ja seega kujuneb toetussummaks kogu tegelik kulu, so 80€. 
  • Kaheliikmelise pere sissetulekud on Maali 650€ ja Mati 600€, kokku 1250€, põhjendatud eluasemekulu on 450€ ja taotletav tegelik kulu on 150€. Arvutuskäik kujuneb: 1250 – 450 – 720 = 80€. Perel on võimalik pärast eluasemekulude tasumist tegelikuks lisakulutusteks kasutada kuni 80€. Kuna tegelik kulu oli 150€, kujuneb toetussummaks (150-80) 70€.