Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks

Sissetulekust sõltuvat toetust toimetuleku tagamiseks on võimalik taotleda erinevatel juhtudel: lapse huvi- ja sporditegevuse toetamiseks, tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks, õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite puhul.

Toetuse määramisel on aluseks taotleja ja tema pereliikmete taotlusele eelnenud kuul laekunud netosissetulekud, ebaregulaarse sissetuleku puhul 6 eelmise kuu keskmine sissetulek. Toetust saab taotleda eelneval ning jooksval kuul tehtud põhjendatud kulude kompenseerimiseks maksimaalselt üks kord kuus ja minimaalne kulu taotluse kohta on 10 €. Väiksema summa korral soovitame koguda kuludokumendid kokku ning esitada korraga. 

Toetuse maksimaalmäär: Sissetulekust sõltuvat toetust toimetuleku tagamiseks on võimalik täiskasvanule määrata maksimaalselt 250 eurot ja lapsel 350 eurot kalendriaasta jooksul juhul, kui inimesel on õigus toetusele.

Toetuse määramise lõpliku otsuse teeb sotsiaalosakond taotleja ja tema perekonna hindamise järgselt, mille aluseks on muuhulgas taotlemisel esitatavad nõutud dokumendid - dokumendid sissetulekute ja varalise seisu kohta, sh väljavõtted kõikide pereliikmete pangakontodest; vara kasutamise lepingud; eelneva või käesoleva kuu kuludokumendid (arved) kompenseerimist taotletavate kulutuste kohta; eluasemekulusid tõendavad dokumendid ja vajadusel ka muud asjassepuutuvad dokumendid. Toetuse taotlemise ja täiendavate küsimuste korral tuleb pöörduda rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Toetuse arvestamise alused kuni 31.03.2023

Toetus määratakse reeglina inimesele või perele, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (725 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (580 eurot).

Näide: Neljaliikmeline perekond taotleb 2023. aasta märtsis retseptiravimite kompenseerimist summas 70 eurot. Nimetatud perele saab määrata toetust juhul, kui perekonna veebruari netosissetulek jääb alla 2465 eurot. Perekonna abivajadust hinnatakse ja kui sissetulek on väiksem, siis kompenseeritakse retseptiravimeid osaliselt või täielikult ehk kuni 70 euro ulatuses.

Toetuse arvestamise alused alates 01.04.2023

Toetuse määramisel lähtutakse sissetulekupiirist ehk rahasummast, mis peab jääma inimesele või perele pärast rahvastikuregistrisse kantud eluasemega seotud kulude katmist. Sissetulekupiir on 300 € iga pereliikme kohta (600 € kaheliikmelisele perele, 900 € kolmeliikmelisele perele jne).

Toetuse arvutamiseks lahutatakse sissetulekust jooksva kuu eluasemekulud (lähtudes toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmääradest ja sotsiaalselt põhjendatud normist) ja sissetulekupiir 300 €. Kui taotlejale jääb eeltoodud arvutuskäigu kohaselt raha kätte vähem, kui on vajalik põhjendatud kulu katmiseks, makstakse toetust võttes arvesse põhjendatud kulu puudujäävat summat ja toetuse maksimaalset piirmäära.

Perele võib elamiseks jääda sissetulekupiirist väiksem summa juhul, kui pere sissetulekud ei küündinud sissetulekupiirini ka enne abi vajamist ja põhjendatud kulu ülevõtmine tervikunagi ei taga sissetulekupiiri ulatuses rahalisi vahendeid.

 Näited:

  • Kui üheliikmelise pere sissetulekupiir on 300 €, sissetulek on 550 €, põhjendatud eluasemekulu on 350 € ja tegelik kulu, mille kompenseerimist taotletakse, on 80 €, kujuneb arvutuskäik järgmiselt: 550 – 350 - 300 = -100 €. Inimesel jääb juba enne põhjendatud kulutuse tegemist kätte raha alla 0 € ja seega kuulub kogu tegelik kulu, so 80 € kompenseerimisele. 
  • Kaheliikmelise pere sissetulekud on Maali 600 € ja Mati 550 €, kokku 1150 €, põhjendatud eluasemekulu on 450 € ja taotletav tegelik kulu on 150 €. Arvutuskäik kujuneb: 1150 – 450 – 600 = 100 €. Perel on võimalik pärast eluasemekulude tasumist tegelikuks lisakulutusteks kasutada kuni 100 €. Kuna tegelik kulu oli 150 €, tuleb toetust maksta (150-100) 50 €.