Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Täisealise inimese hooldamine ja hooldajatoetus

Täisealisele hooldusvajadusega inimesele määratakse hooldaja eesmärgiga  võimaldada inimesel kõrvalabile toetudes võimalikult kaua hakkama saada kodustes tingimustes ja ka asjaajamisel väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. 

Hooldajat ei määrata, kui inimese hooldusvajadust on võimalik katta või see kaetakse teiste sotsiaal- ja/või haridus- ja/või meditsiiniteenustega.

Keda võib  hooldajaks määrata:

  • Hooldajaks võib olla hooldusvajadusega inimese pereliige või lähedane, kes määratakse hooldajaks kohaliku omavalitsuse otsuse alusel. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.
  • Hooldajaks määratakse teo- ja töövõimeline inimene, kes on kantud rahvastikuregistrisse Tallinna linna elanikuna ja kes on võimeline hooldust vajavat inimest tema vajadustele vastavalt hooldama.
  • Hooldajaks võib üldjuhul olla ühele hooldusvajadusega inimesele. Kahe või enama hooldusvajadusega inimese hooldajaks võib olla siis, kui hooldusvajadusega inimesed on tema pereliikmed või elavad samas eluruumis.

Hooldajaks ei või olla:

  • Inimene, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude.
  • Inimene, kes on kutsealune kaitseväeteenistuse seaduse mõistes, v.a kui ta on ainus isik, kes on kohustatud ülal pidama raske või sügava puudega inimest, kellel puuduvad teised ülalpidamiskohustusega isikud.

Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse inimesele, kes on määratud hooldama täisealist inimest, kes vajab raske või sügava puude tõttu igapäevaelu toimingutes füüsilist kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet ning kelle hooldusvajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööl käia ning hooldatava abivajadust ei ole võimalik katta muu abimeetmega.

Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kes saab lapsehooldustasu alla kolmeaastase lapse hooldamise eest või jagatud vanemahüvitist või kelle hooldatava puhul on võimalik hooldusvajadust katta teiste sotsiaal- ja/või haridus- ja/või meditsiiniteenustega.

Hooldajatoetuse saaja eest tasub Tallinna linn sotsiaalmaksu, kui hooldaja ei tööta (töötamisena käsitatakse tulu teenimist töö- või teenistuslepingu, võlaõigusliku või tsiviilõigusliku lepingu alusel) ega ole osalise või puuduva töövõimega inimene ning ta ei kuulu ega ole kuulunud ettevõtte juhtorgani ega omanike ringi viimasel kuuel kuul.

Hooldajatoetust makstakse toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Hooldajatoetuse viimane makse tehakse sellel kalendrikuul, kui toetuse määramise otsus kaotab kehtivuse. Hooldajatoetus määratakse hooldajale linnaosa valitsuse haldusaktiga, mis kehtib kuni hooldatavale määratud puude kehtivusaja lõpuni ja/või hooldaja ja/või hooldatava tähtajalise elamisloa lõpuni, kuid maksimaalselt kolm aastat.

Toetust makstakse järgmiselt:

  • kui inimesel on tuvastatud raske puue, siis makstakse hooldajatoetust 50 eurot kalendrikuus;
  • kui inimesel on tuvastatud sügav puue, siis makstakse hooldajatoetust 100 eurot kalendrikuus.