Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tegevustoetus Ukraina noorte lõimumise ja keeleõppe soodustamiseks

 

NB! Kõikide küsimuste korral võtke palun ühendust Haridusameti peaspetsialistiga tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496. 

Tegevustoetuse eesmärk on toetada tegevuste korraldamist, mis aitavad kaasa Ukraina sõjapõgenikest noorte eesti keele õppimisele ning Eesti ühiskonda lõimumisele noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalustes osalemise kaudu.

Toetuse  taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu. Peale keskkonda sisenemist tuleb tegevustoetust alt valida noorsootöö ning Ukraina sõjapõgenike toetus.

Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisa 2 „Tegevuse kirjeldus“. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link "Lisa uus dokument").

Tegevustoetuse andmise tingimused:

 •      Sihtgrupp on Ukraina sõjapõgenikest noored vanuses 7–17 aastat, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn.
 •      Lõimumise tagamiseks peab tegevuste korraldaja igasse tegevusse kaasama Ukraina sõjapõgenikest noori ja 30–50% ulatuses eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid noori.
 •      Kõik toetatavad tegevused peavad toimuma eesti keeles ja on noorele tasuta.
 •      Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud 15. juuniks 2023.

Toetust antakse järgmisteks tegevusteks, mis:

 •      soodustavad Ukraina sõjapõgenikest noorte eesti keele õpet läbi mitteformaalse õppe;
 •      toetavad Ukraina sõjapõgenikest noorte ja Tallinna noorte omaalgatusi;
 •      aitavad lõimida Ukraina sõjapõgenikest noori Eesti ühiskonda, tutvustavad Eesti kultuuri ning loovad püsiva kontakti Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noortega;
 •      kevadistel koolivaheaegadel korraldatavaid päevalaagreid (linnalaagrid), mis pakuvad tuge eesti keele õppeks.

Nõuded päevalaagritele:

 •       taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik;
 •       päevalaagri pikkus on vähemalt 5 laagripäeva;
 •       päevalaagril on tegevuskava, kus on välja toodud konkreetsed tegevused, nende eesmärk, meetodid ja õpiväljundid;
 •       päevalaagris osaleb vähemalt 10 noort;
 •       päevalaagris võivad töötada:
 1.  noorsootöötaja hariduse, kutse- ja/või osakutsetunnistusega, või
 2.  õpetaja hariduse ja/või kutsega, treeneri kutsega, või
 3.  vähemalt 12 kuu pikkuse töökogemusega noortevaldkonna töötaja, sh huvitegevuse- ja huvihariduse juhendaja ja
 4.  abikasvatajana haridus-, või noortevaldkonna töötaja ja/või üliõpilane sh ukraina keelt valdav isik, kes on noorele usaldusisikuks ja/või tõlgiks;
 •      päevalaagri korraldaja peab taotluse hindajale tõendama töötajaskonna vastavust tingimustele, lisades taotlusele kutse- või lõputunnistuse koopiad või CV-d;
 •      päevalaagris peab olema 10 noore kohta vähemalt üks punktides 1-3 nimetatud tingimustele vastav töötaja;
 • eesti keele heal suhtlustasemel valdamine

Toetuse taotluse esitamise tähtajad

 •         Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu alates 5. jaanuarist kuni 15. maini 2023 või kuni vahendeid jätkub;
 •         kevadistel koolivaheaegadel korraldatavate päevalaagrite toetuste taotluste esitamise tähtajad on 6. veebruar ja 3. aprill 2023;
 •         Komisjon vaatab taotlusi läbi kord nädalas kolmapäeval.

Aruandlus

Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise tegevusaruande kinnitatud lisana, mis sisaldab:

 •          läbiviidud tegevuste, sh noorte omaalgatusel põhinenud tegevuste lühikirjelduse ja aavutatud tulemused;
 •         tegevustesse kaasatud noorte arv sh Ukraina sõjapõgenikest noorte arv;
 •         noorsootöösse, huviharidusse ja huvitegevusse püsivalt kaasatud Ukraina sõjapõgenikest noorte arv;
 •         kuluaruanne esitatakse koos kuludokumentidega saadud toetuse ulatuses hiljemalt 30 päeva peale tegevuse lõppemist, viimane aruande esitamise tähtaeg on 30. juuni 2023.

Toetuse saamiseks esitab taotleja ametile taotluse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas tegevustoetusena, valides valdkonna Noorsootöö alt „Ukraina sõjapõgenike toetus“.