Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hindamine

Hindamine

Kinnitatud 
Tallinna Tehnikagümnaasiumi  
direktori 31.08.2021 käskkirjaga nr 11/1-2 
Jõustub 02.09.2021 
Hindamise korraldus Tallinna Tehnikagümnaasiumis  
(alus: Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 01.02.2018 )  
 
HINDAMISE KORRALDUS TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS
1. Hindamise alused 
1.1. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.  
1.2. Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppekava ja kodukorra nõuetest.  
1.3. Teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtteid, tingimusi ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad: õpilane peab teadma, mida hinnatakse, millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. See info on ka õpetaja ainepassis eKoolis.  
 
2. Hindamise põhimõtted, eesmärk ja tingimused
2.1. Põhimõtted:  
2.1.1. õppimine on elukestev protsess, mille teadvustatus ning eesmärgistatus sõltub õppija east ja individuaalsest eripärast;  
2.1.2. elukestva õppimise kui elustiili kujundamiseks on oluline õppija sisemine motivatsioon; 
2.1.3. õppe- ja kasvatusprotsess on eesmärgistatud, arusaamisega õppimine ja seda suunav, nõustav, analüüsiv ning hindav õpetamine ja kasvatamine nende tegevuste vastastikustes seostes. 
2.2. Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk:  
2.2.1. anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut;  
2.2.2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut; 
2.2.3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;  
2.2.4. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. 
2.3. Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk:  
2.3.1. suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodukorra nõudeid; 2.3.2. motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid.  
2.4. Tingimused: 
2.4.1. õpilased võtavad võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest ja kavandamisest; 
2.4.2. õppimine toimub reaalses või vajadusel ka virtuaalses keskkonnas (individuaalõpe).  
 
3. Hindamisest teavitamine 
3.1. Trimestri või kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õpetaja kehtestatud korra kokkuvõtvate hinnete kujunemise kohta (ainepass), mille ta esitab õpilastele trimestri või kursuse alguses suuliselt. Kirjalik kord on üleval eKoolis.  
3.2. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta. Lapsevanemal on õigus saada teavet õpilase teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtete ja korra kohta ning saada teavet oma lapse hinnetest eKooli keskkonnas. 
3.3. Tallinna Tehnikagümnaasiumi hindamiskord on üleval kooli veebilehel.  
 
4. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 
4.1. Tallinna Tehnikagümnaasiumis hinnatakse õpilasi 1.-12.klassini viiepallisüsteemis vastavalt PGSi §-le 29 „Õpilase hindamine“.  
4.2. Tallinna Tehnikagümnaasiumis sõnalisi hinnanguid koondhinde panemisel ei kasutata. 
4.3. Õpilastele kehtib järgmine hindeskaala:  
4.3.1. hinne “5” – 90-100 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust;  
4.3.2. hinne “4” – 75-89 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust; 4.3.3. hinne
“3” – 50-74 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust;  4.3.4. hinne “2” – 20-49 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
4.3.5. hinne “1” – 0-19 % maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  
4.4. Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, hinnatakse vastavat suulist vastust, kirjalikku või praktilist tööd hindega „ 1 „ – “nõrk”. Sellist tööd ei saa järele/uuesti vastata  
4.5. Kui põhikooli õpilase tööd on hinnatud hindega “ 2 „ – “puudulik” või „ 1 „ – “nõrk” või on hinne jäänud välja panemata, kohustub õpilane käima konsultatsioonides ja seejärel antakse talle võimalus selle teema järelevastamiseks. Kui õpilane on teema omandanud ja järelevastamise sooritanud hindele vähemalt „ 3 „ – “rahuldav”, kantakse see hinne eKooli mitterahuldava hinde asemel. 
4.5.1. Nädala jooksul enne konkreetse kursuse lõppu on gümnaasiumiastme (IV aste) õpilasel võimalus kokkuleppel aineõpetajaga parendada kursusehinnet, sooritades selleks õpetaja poolt antavad ülesanded.  
4.6. Kui õpilane on puudunud põhjusega, lubatakse ta järelevastamisele või järeltööle eelneval kokkuleppel aineõpetajaga. Järelevastamiseni või järeltöö sooritamiseni tähistatakse seda tulemust eKoolis tähisega „ ! „ .  
4.7. Kui õpilane puudub tunnist hindelise töö tegemise ajal põhjuseta või ta ei ilmu järelevastamisele määratud ajal, hinnatakse teda hindega „ 1 „ – “nõrk”. Sellist tööd ei saa järele/uuesti vastata.  
4.8. Konsultatsioonid toimuvad õpetaja määratud ajal, mille on kinnitanud õppejuht ja mis on välja pandud kooli kodulehele.  
4.9. Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava järgi, hinnatakse vastavalt individuaalses õppekavas ette nähtud hindamise korrale. Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tööle Tallinna Tehnikagümnaasiumis märget ”hinnatud individuaalse õppekava alusel” ei tehta.
4.10. Hariduslike erivajadustega õpilase (sh uussisserändajad) hindamisel arvestatakse koolis kinnitatud korda.
4.11. Esimese aasta uussisserändajate õppeedukuse hindamisel rakendatakse individuaalses õppekavas sätestatud hindamiskriteeriume. Individuaalne õppekava on koostatud välismaalt saabunud ja õppekeelt mittevaldavale õpilasele vähemalt pooleks aastaks kõigis ainetes, va sellised oskusained nagu kehaline kasvatus, tööõpetus ja käsitöö, nooremate õpilaste puhul ka muusika- ja kunstiõpetuses, mil need ained ei ole veel sõnalises mõttes väga mahukad ning võimaldavad hindamist viiepallisüsteemis, mis on sätestatud Tallinna Tehnikagümnaasiumi Hindamise korralduses. Käitumist ja hoolsust hinnatakse vastavalt Tallinna
Tehnikagümnaasiumi Hindamise korralduses sätestatud kriteeriumitele.
 
5. Tasemetööd  
5.1. Koolipoolsed tasemetööd viiakse üldjuhul läbi 1., 2., 4., 5., 7. ja 10. klassides. Töid hinnatakse. 
5.1.1. Õppeaine, milles tasemetöö toimub, fikseeritakse kooli üldtööplaanis ja teatatakse õpilastele septembrikuus.  
5.1.2. Koolipoolse tasemetöö materjalid kinnitab õppejuht 1.maiks. 
5.1.3. Kooli poolt korraldatud tasemetööd viiakse läbi üldjuhul maikuu viimasel nädalal.  
5.2. Tasemetööd 3. ja 6. klassides viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium vastavalt valimile. Töid ei hinnata.  
 
6. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted  
6.1. Kokkuvõttev hinne on õppeaine trimestri-, kursuse- ja aastahinne ning kooliastmehinne. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.-12.klassi kursusehinnete alusel. Kokkuvõttev hinne ei pea olema hinnete aritmeetiline keskmine. 
6.2. Põhikooliõpilasele (I-III kooliaste), kelle trimestri hinne on puudulik, nõrk või jäetud välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava. Aineõpetaja koostab uue trimestri esimese nädala jooksul õpilasele tugisüsteemi õpiprogrammi, et aidata õpilasel omandada nõutavad teadmised ja oskused. Õpilane on kohustatud täitma talle koostatud individuaalset õppekava. Õpilane võtab vanemalt allkirja eelnimetatud dokumendile, mis tagab info liikumise kooli ja kodu vahel. Tugisüsteemis määratud õppekava läbimisel märgitakse see eKoolis parandusena ning lisatakse kommentaar “sooritas tugiõppe”. Lapsevanemaga kirjalikul kokkuleppel on tugiõpet võimalik sooritada ka koolivaheajal.  
6.3. Kui õpilane ei ole kasutanud määratud tugisüsteemi abi, loetakse aastahinde väljapanekul antud trimestri vältel omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „1“ – “nõrk”.  
6.4. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  
6.5. Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursuse- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.-12.
klassi kursusehinnete alusel. 
6.6. klassi õpilasele pannakse kooliastme hinded välja õppeperioodi lõpus.  
6.7. Nädala jooksul enne konkreetse kursuse lõppu on gümnaasiumiastme (IV aste) õpilasel võimalus kokkuleppel aineõpetajaga parendada kursusehinnet, sooritades selleks õpetajalt saadud ülesanded.  
6.8. Tallinna Tehnikagümnaasiumis hinnatakse arvestuslikult (arvestatud/mittearvestatud) järgmisi õppeaineid:  
6.8.1. usundiõpetus – 2. klass; 
6.8.2. majandusõpe – 8. klass; 
6.8.3. enesekaitse – 10. klass; 
6.8.4. materjalitehnoloogia – 11. klass. 
 
7. Käitumise ja hoolsuse hindamine   
7.1. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega “eeskujulik”, ”hea”, “rahuldav” ja “mitterahuldav”.  
7.2. 1.-3. kooliastmel hinnatakse õpilase hoolsust ja käitumist, gümnaasiumiastmel ainult käitumist.  
7.3. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hinde panemisel võetakse arvesse saadud käskkirju, põhjuseta puudumisi ja hilinemisi. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.  
 
8. Hinde vaidlustamine 
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus kokkuvõtvaid hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist, pöördudes vastava aineõpetaja poole. 
8.1.1. Aktiivse õppeperioodi jooksul saadud hinnet (näiteks kontrolltöö, suuline ettekanne jms) on õpilasel või tema seaduslikul esindajal õigus vaidlustada kolme päeva jooksul pärast töö hinde teada saamist, pöördudes vastava aineõpetaja poole.  
8.2. Vaidluse mittelahenemisel pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja vastava kooliastme õppejuhi poole, esitades kirjalikult  vastava taotluse koos põhjendustega.  
8.3. Hinde vaidlustamise korral teeb kooli direktsioon otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult kümne päeva jooksul.  
 
9. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursuse kordama jätmine  
9.1. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise ja klassikursuse kordamise otsustab kooli õppenõukogu kokkuvõtvate hinnete alusel. Klassikursuse kordamise otsuse korral kaasab õppenõukogu otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ja kuulab ära tema arvamuse. 
9.2. Põhikooli õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, kui ta pole läbinud talle koostatud individuaalset õppekava tugisüsteemina ja tal on kuni kaks puudulikku aastahinnet.  
9.2.1. täiendav õppetöö tuleb sooritada pärast aktiivse õppeperioodi lõppu aineõpetajaga kokku lepitud ajal ning mahus. 
9.2.2. Täiendavast õppetööst teavitatakse õpilast ametliku kirjaga õppenõukogu protokollist ja lisatakse õppekava, mille õpilane peab täitma täiendava õppetöö jooksul.  
9.2.3. Täiendavale õppetööle jäetud õpilase vanematele saadetakse kirjalik teade täiendava õppe kohta.  
9.3. 1.-3. kooliastmes võib õppenõukogu jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne “puudulik” või “nõrk”, täiendav õppetöö ei ole andnud tulemusi ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid Tallinna Tehnikagümnaasiumis rakendatavaid tugisüsteeme.  
9.4. 10.-12.klassi õpilasi hinnatakse kursuse- ja kooliastmehinnetega. Kui õpilane on saanud kursuse hinde mitterahuldava, määratakse talle täiendav õppetöö, mille õpilane sooritab õppenõukogu määratud ajavahemikus aktiivse õppeperioodi järel.
Õpilane viiakse järgmisesse klassi, kui tema kõik kursusehinded on positiivsed, vastasel juhul kustutatakse ta õpilaste nimekirjast.  
9.5. Kooli õppenõukogul on õigus kevadise õppenõukogu raames arvata õpilaste nimekirjast välja need, kel on õppeaasta jooksul neli või rohkem kursust hinnatud mitterahuldavalt.
 
10. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine  
10.1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustab õppenõukogu.  
10.2. I-III kooliastmes viiakse õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle, järgmisesse klassi üle enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30.augustiks. 
10.3. Gümnaasiumi õpilane viiakse järgmisesse klassi üle õppeperioodi lõpuks ainult positiivsete kursusehinnetega. 

Viimati muudetud 18.08.2023