Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

 Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodukord

Kinnitatud TTG direktori 05.11.2021 käskkirjaga nr 27/3-1
 

1. Koolimaja
1.1. Maja avatakse koolipäeval kell 7.00.
1.2. Õpilane siseneb ja väljub koolist, valideerides digitaalse õpilaspileti.
1.3. Üleriided ja tänavajalatsid pannakse riietehoidu. Vahetusjalatsite jaoks kasutab õpilane riputatavat riidest kotti. Koolivaheaegadel viib õpilane vahetusjalatsid koju.
1.4. Õppepäeva (tunnid ja vahetunnid) jooksul võib õpilane lahkuda koolist klassijuhataja, medõe või direktsiooni liikme kirjalikul loal.
1.5. 1.-6.klassi õpilased saadab viimase tunni õpetaja riietehoidu ja jälgib, et õpilased lahkuvad koolist.
1.6. Pärast tundide lõppu lahkuvad koolist kohe kõik õpilased, kellel ei ole sel päeval täiendavat õppetööd või muud üritust.
1.7. Huviringe ja treeninguid ootavad õpilased viibivad vajadusel aatriumis.
1.8. Riietehoiu uksed lukustatakse kell 16.00. Kooli välisuksed lukustatakse tööpäeviti kell 21.30.
1.9. Garderoob avatakse õpilastele enne kehalise kasvatuse tundi vastavalt tunniplaanile.

2. Õpilase riietus
2.1. Õpilase riietus on korrektne ja õppetööks sobiv.
2.2. Kooliruumides on kohustuslik kanda vahetusjalatseid.
2.3. Aktusele tuleb õpilane akadeemilisele üritusele kohases riietuses, kus kasutatakse kooli sümboolika elemente (müts, sall, lips, vest, kampsun).
2.4. Kehalise kasvatuse tundides kasutab õpilane vastavat spordiriietust ja vastavaid spordijalatseid, milles ei ole lubatud viibida teistes õppetundides.
2.5. Kooli siseruumides on õpilasel keelatud kanda mistahes peakatet.

3. Käitumine klassis
3.1. Kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid on õpilasele kohustuslikud.
3.2. Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.
3.3. Tunnis sõna saamiseks tõstab õpilane kätt. Vaba esinemine võib toimuda ainult õpetaja poolt korraldatud mõttevahetuses või väitluses.
3.4. Tunnis ning teistes õppevormides (näit. õppekäik) tegeleb õpilane õppimisega.
3.5. Tunnis ei kasuta õpilane esemeid, mis pole õppetööks vajalikud.
Õpetajal on õigus need ära võtta ja tagastada üldjuhul lapsevanemale.
3.6. Mobiiltelefonid lülitatakse tunnis välja, kõrvaklapid ei ole tunnis lubatud.
3.7. Õpilasel on kõik tundideks vajalikud õppevahendid alati kaasas.
3.8. Elektrooniliste vahendite kasutamine õppeotstarbel tuleb eelnevalt kooskõlastada aineõpetajaga. Pildistamine, lindistamine ja filmimine on tunnis keelatud, v.a. õpetaja nõusolekul, mis on eelnevalt kokku lepitud.
3.9. Tundi hilinemine või tunnist puudumine ei ole lubatud. Kaks põhjuseta hilinemist võrdub põhjuseta puudutud tunniga. Puudumis- ja hilinemistõendite samal päeval esitamise eest klassijuhatajale vastutab lapsevanem.
1) 15 minutit hilinemist loetakse hilinemiseks, pärast seda põhjuseta puudumiseks.

2) Omavoliline lahkumine tunnist on keelatud.
3) 10 tunni põhjuseta puudumise eest karistatakse käskkirjaga. 3.10. Õpilane ei sodi lauda ega tooli, ei määri ruume, kus ta viibib. Õpilane tagab oma töökoha korrasoleku, ei risusta üldkasutatavaid ruume.

4. Käitumine sööklas ja puhvetis
4.1. Sööklasse sisenedes valideerib iga õpilane õpilaspileti.
4.2. Koolikotti sööklasse ega söökla ette fuajeesse ei tooda.
4.3. Söömisel järgitakse söömiskultuuri reegleid.
4.4. Igal söögivahetunnil on sööklas korrapidaja-õpetaja. Õpilased alluvad temale. Algklasside õpetaja sööb oma klassi juures ja jälgib söömiskultuuri.
4.5. Õpilane sööb koolitoitu ainult temale ette nähtud vahetunnis.
4.6. Kasutatud toidunõud viiakse selleks ettenähtud kohta.
4.7. Puhvetist ostetud söök/jook süüakse/juuakse puhvetis.
4.8. Kooli söökla pakub tasuta hommikuputru enne 1. tundi ja pärast 1.
tundi.
4.9. Viimase vahetunni sööjad tõstavad üles oma tooli.

5. Käitumine raamatukogus
5.1. Raamatukogust laenutatud õpikuid ja raamatuid tuleb hoida. Need tuleb õppeaasta lõpul tagastada raamatukogusse.
5.2. Õpilane on kohustatud katma õpikud ümbrispaberi või kilekaantega. 5.3. Rikutud/kaotatud õpiku/raamatu näol tekitatud kahju raamatukogule tuleb hüvitada.
5.4. Raamatukogul on oma reeglistik, millest tuleb juhinduda. Eeskirjad asuvad raamatukogus ja kooli kodulehel.
5.5. Õpilane on kohustatud märkima oma nime ja klassi õpikus selleks ettenähtud kohale.

6. Turvalisus
6.1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
6.2. Lubamatu on tunni segamine mistahes viisil.
6.3. Vahetunni ajal lahkuvad õpilased klassiruumist ja klassi uks lukustatakse.
6.4. Koridoris käitutakse rahulikult ega häirita kaasõpilasi ning kooli töötajaid (muusika kuulamine, erinevate mängude mängimine). Õpilane allub korrapidaja-õpetaja korraldustele. Treppidele ei koguneta, aknalaudadel ei istuta.
6.5. Vahetundides viibivad aatriumis korrektselt käituvad õpilased. Aatriumis ei ole lubatud süüa, liigutada mööblit.
6.6. Fuajees ja garderoobis pole õpilastel vahetundide ajal lubatud viibida. 6.7. Treppidel liigutakse vastavalt kokkulepitud reeglitele: üles paremalt poolt ja alla vasakult poolt.
6.8. Ohu ennetamiseks ja väljaselgitamiseks kasutatakse kooli koridorides ja kooli ümbruses toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.
6.9. Tualettruume kasutatakse ainult selleks ettenähtud otstarbel ja kultuurselt. I korruse tualettruumid on mõeldud kasutamiseks ainult algklasside õpilastele.
6.10. Kooli ruumides ja territooriumil on keelatud suitsetamine (sh e-sigareti ja huuletubaka tarbimine) ja mõnuainete tarbimine, samuti alkoholi- või narkojoobes kooli ilmumine. Energiajookide tarbimine kooli ruumides ei ole soovitatav.
6.11. Kooli ruumides on keelatud ilma loata filmimine, pildistamine, lindistamine. Mobiiltelefoni kasutatakse vaid õpetaja järelvalve all tunnitöö tegemiseks.
6.12. Koolis on õpilaspilet kasutatav kooli sissepääsuks ja lahkumiseks (vajalik valideerimine), samuti sööklas söögivahetunnis.
6.13. Õpilane ei tohi kooli kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada koolis viibijate elu ja tervist.
Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise
ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks;
6) külmrelvad (noad jt).

Õpetajal on õigus need konfiskeerida. Asjad tagastatakse lapsevanemale (v.a politseiga seotud juhud).
6.14. Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse kooli juhtkonna poolt.

7. Teavitamine
7.1. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest ja puudumistest eKooli kaudu. Hindamine põhineb kooli hindamiskorral.
7.2. Õpilase päevakava tehakse õpilasele ja tema vanemale teatavaks kooli kodulehe ja eKooli kaudu.
7.3. Lapsevanem on kohustatud teavitama klassijuhatajat lapse puudumisest õppepäeva jooksul.
7.4. Pikemaajaliseks õppetööst põhjendatud eemal viibimiseks esitab õpilane klassijuhatajale vanema taotluse põhjendusega hiljemalt nädal enne ja lepib kokku aineõpetajatega individuaalse õppegraafiku osas. Taotluse vorm on kooli kodulehel: üldinfo – dokumendid – koolist puudumine.
7.5. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest keelatud esemete ja ainete juhtumi korral teavitatakse lapsevanemat telefonitsi või e-kirjaga. Seadusest tuleneva kohustusena koostatakse protokoll (milles kajastub mõjutusmeede), millega saab lapsevanem tutvuda koolimajas.

8. Tugi- ja mõjutusmeetmed
8.1. Tunnustuseks rakendatakse:
1) tunnustamine kiituskirjaga
2) tunnustamine tunnustusega
3) tunnustamine direktori käskkirjaga
4) tunnustamine kiituskaardiga ja õpilase nime kandmine kooli auraamatusse
5) õpilase vanemate kutsumine lastevanemate tänuõhtule
6) heade sportlike tulemuste eest tunnustamine kooli medaliga.
8.2. Karistuseks rakendatakse:
1) märkus õpetajalt
2) käskkiri direktorilt
3) õpilase kutsumine kooli õppenõukogu ette koos vanemaga
4) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutav õppetulemus
5) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul
6) ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest
7) õpilase eemaldamine õppetööst viieks tööpäevaks kohustusega iseseisvalt saavutada selle aja jooksul nõutavad õpitulemused
8) gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja, kui ta oma käitumisega ohustab teiste turvalisust või rikub korduvalt kooli kodukorda.
8.3. Tunnustustest ja karistustest teavitatakse õpilast ja lapsevanemat eKooli kaudu.

9. Kooli ruumide ja vahendite kasutamine
9.1 Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
9.2. Ruumide ja vahendite kasutamine toimub kokkuleppel kooli personaliga.
1) Õppetöö korraldus distantsõppe ajal.
Õppetöö korraldus distantsõppe ajal
 

 

Viimati muudetud 24.08.2023