Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

 1. ÜLDOSA
  1. Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodukorra koostamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lõige 1.
  2. Kodukorra täitmine on kõigile Tallinna Tehnikagümnaasiumi (edaspidi TTG) õpilastele ja töötajatele kohustuslik.
  3. Kooli kodukord ei sätesta neid õpilastele ja koolitöötajatele kehtestatud asjaolusid, mis on ära kirjeldatud teistes kooli dokumentides või õigusaktides.
  4. Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.
  5. Kooli kodukorra kehtestab direktor.
  6. Kodukorda tutvustab õppeaasta alguses või kooli astumisel õpilastele ja lapsevanematele klassijuhataja. Samuti tutvustab kooli kodukorda õpilastele aineõpetaja oma esimeses ainetunnis.
  7. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogus, õpetajate toas, kantseleis.
 2. KOOLI PÄEVAKAVAST ÕPILASELE KOHALDUVA OSA ÕPILASELE JA TEMA VANEMALE TEATAVAKS TEGEMISE KORD
  1. Kooli päevakava kehtestab direktor ja see on leitav kooli kodulehelt (tehnika.edu.ee).
  2. Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks õppeinfosüsteemi (eKooli) ja kooli kodulehe (tehnika.edu.ee) kaudu.
  3. Õppeaasta jagatakse kaheks poolaastaks, I-III kooliastmes kolmeks trimestriks, IV kooliastmes kursusteks. Kokkuvõtvad hinded pannakse välja poolaasta, trimestri või kursuse lõpus.
  4. Õppeaasta poolaastad, trimestrid ja kursused määratakse kindlaks vastava õppeaasta töökorralduses.
  5. Õpilase päevakava reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav õpilasele ja tema vanemale kooli kodulehel (https://ttg.edupage.org/timetable/).
  6. Erakorralistest tunniplaani muudatustest teavitab õppejuht klassijuhatajat ja/või aineõpetajat, kes omakorda informeerib õpilasi suuliselt, e-kirja, õppeinfosüsteemi (eKooli) või muu kokkulepitud infokanali kaudu.
  7. Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet eKooli või kooli veebilehe kaudu, siis tehakse õpilasele ja vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib kokku õpilase ja lapsevanemaga individuaalselt.
 3. ÕPILASE ÕIGUSED
  1. Õpilaskonnal on õigus moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
  2. Õpilasesinduse määratud liikmetel on õigus olla valitud hoolekogusse ja olla kaasatud õppenõukogu ja tervisenõukogu tegevusse.
  3. Õpilasel on õigus saada kooli juhtkonnalt, klassijuhatajalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, oma õiguste ja kohustuste kohta.
  4. Õpilasel on õigus pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, tugisüsteemi või kooli juhtkonna poole õppimise, õppekava ja selle korralduse ning õpikeskkonna ja turvalisusega seotud küsimustes.
  5. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna ja õpilasesinduse poole.
  6. Õpilasel on alati õigus saada aineõpetajalt teavet hindamise põhimõtetest.
  7. Õpilasel on õigus saada vajadusel ainealast konsultatsiooni üks kord nädalas õpetaja pakutud ajal, samas ei tohi konsultatsioon segada õpilase tunniplaanijärgset õppetööd.
  8. Õpilasvõistlusel, olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus puududa õppetööst koolivooru toimumise päeval, kui õppejuht ei otsusta teisiti. Olümpiaadi piirkonnavoorus osaleval õpilasel on õigus puududa õppetööst olümpiaadile eelneval ja olümpiaadi toimumise päeval. Olümpiaadi üleriigilises voorus osaleval õpilasel on õigus puududa õppetööst olümpiaadile eelneval kahel päeval ja olümpiaadi toimumise päeval.
  9. Õpilasel on õigus olla kaitstud füüsilise ja vaimse vägivalla eest.
  10. Õpilasel on õigus saada meditsiinilist, psühholoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja eripedagoogilist abi.
  11. Õpilasel on õigus pöörduda klassijuhataja, huvijuhi või õpilasesinduse liikme poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes.
  12. Õpilasel on õigus kasutada tasuta klassivälises tegevuses sihtotstarbeliselt oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid.
  13. Õpilasel on õigus osaleda vabade kohtade olemasolul kooli pakutavate huviringide töös.
  14. Õpilasel on õigus pöörduda raamatukogutöötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku kirjandusega seotud küsimustes.
 4. NÕUDED ÕPILASE KÄITUMISELE
  1. Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane juhindub oma käitumises üldtunnustatud eetika- ja käitumisnormidest (ausus, hoolivus, lugupidamine enda ja teiste vastu jne), järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab kooli kodukorda. Õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi.
  2. Õpilane käitub igas olukorras viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, kontrollib ennast ja oma sõnakasutust ning hääle valjust, ei kasuta teiste suhtes füüsilist, sõnalist ega vaimset vägivalda.
  3. Õpilane pöördub õpetaja ja teiste koolitöötajate poole alati „teie“- vormis.
  4. Õpilane tervitab esimesena kõiki kooli õpetajaid, koolitöötajaid ja külalisi. Tundi alustatakse püsti tõusmisega.
  5. Õpilane täidab koolikohustust ja võtab osa kõikidest vastava klassi tunniplaanijärgsetest ainetundidest. Suhtub õppimisse vastutustundega, täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.
  6. Õpilane on ettevõtlik, abivalmis ja osaleb erinevate klassi- või ülekooliliste sündmuste ettevalmistamisel, läbiviimisel, vajadusel osaleb koolikogukonna heaks tehtavatel töödel, mille eesmärk on kooli territooriumi ja õpikeskkonna korrastamine.
  7. Õpilane on kohustatud kooli kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid.
  8. Õpilane ei häiri tunnis klassikaaslaste ega õpetaja tööd, ei hiline tundi.
  9. Õpilane tagab tunnis töörahu, täidab talle tunnis antud tööülesandeid, ei sega klassikaaslaste ega õpetaja tööd.
  10. Töörahu rikkumise tõttu tunnist eemaldatud õpilane jätkab õppetööd talle määratud kohas kooli töötaja juhendamisel.
  11. Õpilane omab ja kasutab igapäevaselt õppeinfosüsteemi (eKool) isiklikku kontot.
  12. Õpilane ei kasuta mobiiltelefoni jt nutiseadmeid tunni ja ürituse ajal, v a juhul kui neid kasutatakse tunnis õppe otstarbel. Nutiseadmed peavad olema terve õppepäeva jooksul välja lülitatud või hääletul režiimil. Pildistamine, filmimine ja helisalvestamine koolis ja kooli territooriumil õppe otstarbeks on lubatud õpetaja, muudel juhtudel vaid direktsiooni loal. Kui õpilane ei järgi korraldust, on õpetajal õigus esemed juhtkonna juurde hoiule viia.
  13. Õpilane võib õpetaja kappides ja laual olevaid õppevahendeid kasutada ainult õpetaja loal.
  14. Õpilane osaleb kõigil õppekavaga ettenähtud üritustel.
  15. Õpilane osaleb liikumisõpetuse tunnis ka juhul, kui õpilase tervisliku seisundi tõttu on vaja õpetajal teha lapsele kohandusi. Sellisel juhul teavitab lapsevanem õpetajat õpilaspäeviku vahendusel või õppeinfosüsteemi (eKooli) kaudu esimesel võimalusel või hiljemalt esimese tunni alguseks.
  16. Õpilane esitab ainult tema enda koostatud materjale ja töid. Plagieerimist käsitletakse kodukorra rikkumisena.
  17. Ekskursioonidel, matkadel, õppekäikudel, võistlustel ja olümpiaadidel esindab õpilane oma kooli ning täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt, täidab ohutusnõudeid.
  18. Õpilane järgib koolimajas, õppekabinettides, sööklas, garderoobis, aulas, raamatukogus, spordikompleksis, käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse klassis kehtestatud ohutusnõudeid, ei kanna kaasas teisi isikuid ohustavaid esemeid ning järgib õppevahendite kasutamise eeskirju.
  19. Õpilane täidab evakueerimisel ja eriolukordades õpetajate ning teiste koolitöötajate korraldusi.
  20. Kõik koolipere liikmed hoiavad koolis ja kooli territooriumil puhtust ning korda.
  21. Kõik koolipere liikmed kasutavad otstarbekohaselt kooli ruume, kooli vara ja nende käsutusse antud õppevara. Kooli vara tahtlikul rikkumisel või kaotamisel hüvitab õpilase vanem tekitatud kahju.
  22. Õpilane käitub vahetundides nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi, ei tõukle, ei jookse treppidel ja koridorides, ei istu akna- ja koolilaudadel. Liigub treppidest ülesse koolihoone paremalt poolt ja alla vasakult poolt (näoga koolihoone poole).
  23. Raamatukogus tagab õpilane vaikuse ja korra, mis võimaldab kaaslastel tegeleda lugemise või õppetööga.
  24. Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaksmääratud kellaaegadel, mis tehakse õpilastele teatavaks kooli päevakavas v.a vee joomine.
  25. Õpilased järgivad lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid ega söö püsti seistes. Õpilaste einestamise koht on ainult kooli sööklas, puhvetis ja aatriumis. Söömise lõppedes viib ettenähtud kohta kasutatud nõud ja kontrollib, et tema koht jääb vabaks puhtana. Tõstab tooli selleks ettenähtud kohale. Klassiruumis võib süüa ainult õpetaja loal.
  26. Õpilane jälgib järgmisi kooli riietusstandardeid:
   1. Igapäevane riietus on klassikaliselt korrektne.
   2. Soojade ilmadega on lubatud kanda soliidseid ühevärvilisi põlvpükse.
   3. Õpilased ei liialda kehakaunistamisega.
   4. Koolis kantakse vahetusjalatseid.
   5. Pidulik riietus on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel.
   6. Õpilaste pidulik riietus on must/valge, rõivaelementide kombinatsioon kooli sümboolikat kandvate aksessuaaridega (müts, sall, lips) või koolivorm.
   7. Liikumisõpetuse tundides kantakse spordiriideid ja -jalatseid.
   8. Sisehooajal kantakse liikumisõpetuse tunnis puhtaid heleda tallaga spordijalatseid.
   9. Spordiriietuses ei viibita väljaspool spordikompleksi ega selle abiruume.
   10. Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane ei kanna koolis spordidresse (v.a. liikumisõpetuse tund), peakatet sh kapuutsi (v.a erijuhul), eksponeerivat riietust (nabapluusid, särgid, miniseelik jms) ja sobimatu kirje või kujutisega rõivaid.
  27. Õpilane käitub tervislikke eluviise järgides. Ta ei oma, tarvita ega levita koolis, kooli territooriumil, ekskursioonidel, õppekäikudel, matkadel ja muudel kooli poolt korraldatud üritustel alkohoolseid ega energiajooke, tubakatooteid (sh mokatubakat, e-sigaretti jm), ega narkootilisi aineid, ei harrasta hasartmänge.
  28. Kooli territooriumil on keelatud ilma juhtkonna loata filmida, pildistada ja lindistada. Kui ajakirjanik soovib teha koolist lugu, siis eelnevalt kooskõlastatakse antud soov, sh ka koolipere jäädvustamine.
  29. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine toimub vastavalt linna IT reeglitele (https://teele.tallinn.ee/documents/114658/view#metadata).
  30. Õpilane kasutab kooli IT-vahendeid üksnes õppetööks ja kõik muud tegevused (näiteks mängimine, ilma loata programmide allalaadimine, taustapiltide muutmine jne) on keelatud.
  31. Iga koolipere liige vastutab oma isiklike esemete eest. Üldkasutatavatesse ruumidesse järelevalveta jäetud esemete eest kool ei vastuta.
  32. Varastamise, esemete rikkumise vms korral pöördub õpilane või vanem klassijuhataja poole, kes teavitab sellest kooli juhtkonda. Vajadusel esitab vanem avalduse politseile.
 5. HINDAMISE KORRALDUS JA HINNETEST NING HINNANGUTEST TEAVITAMINE
  1. Hindamise   korraldus on sätestatud kooli hindamise korras (https://www.tallinn.ee/et/tehnika/hindamine) ja seda ei dubleerita kooli kodukorras.
  2. Aineõpetaja tutvustab õpilastele põhikoolis iga trimestri algul ning gümnaasiumis iga kursuse algul peamiseid teemasid, suuremaid töid ja hindamise põhimõtteid, kokkuvõtva hinde kujunemist ning konsultatsiooniaega.
  3. Klassijuhataja tutvustab koolis kehtivat hindamise korraldust (sh käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid) lapsevanematele õppeaasta esimesel lastevanemate koosolekul ja õpilastele esimeses oma klassi tunnis.
  4. Hinnetest, hinnangutest ja koolikohustuse täitmisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat õppeinfosüsteemi (eKooli) vahendusel.
  5. Vajadusel saab õpilane ja tema vanem hinnete kohta suusõnalist või kirjalikku infot klassijuhatajalt või aineõpetajalt.
  6. Kui lapsevanemal ei ole võimalik saada teavet hindamisest õppeinfosüsteemi (eKooli) vahendusel, siis vanem teavitab klassijuhatajat ja klassijuhataja esitab vanemale väljavõtte õppeinfosüsteemist vanemaga kokkulepitud viisil.
  7. Õpilastele väljastatakse õppeaasta lõpus paberkandjal klassitunnistus.
 6. ÕPPEST PUUDUMISE TEAVITAMISE KORD
  1. Kool peab õppest puudumise ja hilinemise üle arvestust ja teavitab sellest lapsevanemat elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.
  2. Õpilase vanem (alates 18. eluaastast õpilane) teavitab kooli õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt puudumise päeva kella 12.00 elektroonilise õppeinfosüsteemi (eKool) kaudu.
  3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õpilase puudumine tunnist ei vabasta teda õppematerjali omandamisest. Õppest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
   1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
   2. õpilase haigestumine koolipäeva jooksul, kui sellest on teavitatud klassijuhatajat, kooli medõde või kooli juhtkonda;
   3. läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;
   4. olulised perekondlikud põhjused;
   5. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, üritustel.
  4. Muudel põhjustel õppest puudumiseks tuleb taotleda eriluba, esitades vähemalt 5 tööpäeva varem klassijuhatajale avalduse koos aineõpetajate nõusolekuga.
  5. Puudumise põhjendatuse kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
  6. Kui vanem ei ole koolikohustuslikku õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust 10 päeva jooksul välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust.
  7. Andmed koolikohustusliku õpilaste kohta, kes on ühe õppetrimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
  8. Põhjuseta puudumised mõjutavad trimestri ja/või õppeaasta käitumishinnet. Kui õpilasel on põhjuseta puudumisi, ei saa tema käitumishinne olla eeskujulik.
  9. Kool teeb kokkuvõtte puudumisest 1-2 korda õppeperioodi jooksul ja teavitab puudumistest vanemaid.
 7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
  1. Tunnustamise eesmärgiks on õpilaste motiveerimine, kes oma õppimise, ühiskondliku ja muu tegevusega on olnud eeskujuks teistele, panustanud silmapaistvalt kooli tegevusse ning innustanud koolikaaslasi.
  2. Õpilasi tunnustatakse väga hea ja hea õppimise ning eeskujuks olemise eest; saavutuste ja kooli väärika esindamise eest olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, projektides jne; ühiskondliku aktiivsuse, ettevõtlikkuse, silmapaistva teo ning koolielu edendamise eest.
  3. Koolis avaldatakse õpilastele õpingute jooksul tunnustust heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös, klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli, aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse või tunnustust vääriva teo eest.
  4. Kooli tunnustusmeetmed on järgmised:
   1. individuaalse suulise kiituse avaldamine;
   2. kirjalik kiitus õppeinfosüsteemis (eKoolis);
   3. kiitus direktori käskkirjaga;
   4. kooli tänukiri või diplom;
   5. kiitus õppeaasta lõpus klassitunnistusel;
   6. avalik tunnustamine koolikaaslaste ees;
   7. meenete kinkimine;
   8. lapsevanema ja/või õpilase nõusolekul tunnustamine kooli kodulehel ja/või sotsiaalmeedias;
   9. kooli kiituskaart lapsevanemale;
   10. kooli tänukiri olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasele;
   11. direktori tänukaart kooli lõpetamisel;
   12. tunnustamine kooli tänuüritusel;
   13. õpilase nime kandmine kooli auraamatusse;
   14. Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskiri „Väga hea õppimise eest“, mis antakse 4.– 9. klassi õpilasele, kelle kõik aastahinded on „5“ (väga hea) ja käitumine „eeskujulik“ või „hea“;
   15. kuld- ja hõbemedal gümnaasiumi lõpus;
   16. nime jäädvustamine medalistide seinal;
   17. Õpilase esitamine Tallinna Haridusameti konkurssidele „Tallinna noor kultuuritegija“, „Tallinna tegus õpilane“ või „Tallinna tegus sporditegelane“ vastavalt Tallinna Haridusameti statuutidele (www.haridus.ee).
   18. Kiituskirja „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ pälvib õppeaines eriliselt silma paistnud õpilane.
   19. Ettepaneku koos põhjendusega tunnustamiseks teeb aineõpetaja või klassijuhataja. Tunnustuse saamise otsustab kooli juhtkond. Otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.
   20. Kiituskirja „Väga hea õppimise eest“ pälvib õpilane, kes lõpetab õppeaasta aastahinnetega „väga hea“ ning kelle käitumine on eeskujulik.
   21. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“ ning käitumine eeskujulik.
   22. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne, koolieksami hinne ja õpilasuurimuse hinne on „väga hea“.
   23. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea“ (sealhulgas ka koolieksami hinne ja õpilasuurimuse hinne) ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.
   24. Punktides 7.4.22-7.4.23 nimetatud tunnustamine otsustatakse õppenõukogus.
  5. Tänuüritusele kutsutakse õpilasi, kes on edukalt esinenud rahvusvahelistel, vabariiklikel, ülelinnalistel ainevõistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel või viktoriinidel, saavutanud häid tulemusi spordis või huvitegevuses, korraldanud aktiivselt koolielu ning viinud läbi kooli üritusi. Juhtkonna vastuvõtt toimub üks kord õppeaastas kevaditi.
 8. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETEST TEAVITAMINE JA NENDE RAKENDAMINE
  1. Kui õpilane ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis tema suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.
  2. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on ennetada koolis turvalisust ohustavate olukordade tekkimist, tagada ühtsetest nõuetest ja õpilasreeglitest kinnipidamine.
  3. Meetmeid õpilaste mõjutamiseks kasutatakse ühiselu normide ja kooli kodukorraeeskirjade eksimuste korral ning käsitletakse kui õpilaste distsiplineerimise, enesekasvatuse, eneseanalüüsi ja enesekontrolli vahendit.
  4. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
  5. Õpilaste karistamisel lähtutakse konkreetsetest eksimustest või varem rakendatud meetmetest.
  6. Õpilaste suhtes rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid:
   1. individuaalne suuline märkus õpilasele;
   2. esemete ja ainete, mis ei ole käesoleva kodukorra kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, hoiule võtmine;
   3. õpilasele keelatud esemete ja ainete hoiule võtmine;
   4. kirjalik teade/märkus eKoolis;
   5. vestlus direktori või õppejuhiga;
   6. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
   7. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
   8. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
   9. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
   10. kirjalik märkus/noomitus/vali noomitus direktori käskkirjaga;
   11. käitumishinde alandamine;
   12. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
   13. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine (kohaldatakse õpilase või vanema nõusolekul);
   14. ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse alla 18-aastase õpilase puhul lapsevanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Rakendamise otsustab õppenõukogu;
   15. suunamine laste heaolutöötaja juurde;
   16. õpilase poolt Eesti Vabariigi seaduste rikkumisest teavitatakse politseid.
  7. Õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks toimuvad arenguvestlused klassijuhatajaga. Arenguvestluse läbiviimine toimub vastavalt arenguvestluste läbiviimise korrale vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.
  8. Arenguvestluste kaudu selgitatakse välja õpilase õpivajadused, huvialad, vajaduse sobivate õppemeetodite rakendamiseks ning diferentseeritud õppe korraldamiseks.
  9. Õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamiseks, tagatakse täiendav pedagoogiline juhendamise väljaspool õppetunde kas aineõpetaja konsultatsioonis või õpiabis.
  10. Klassi- ja aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis. Vajadusel suunatakse õpilane kooli logopeedi, psühholoogi, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaatori poole ning kohandatakse õpet vastavalt õpilase vajadustele.
  11. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse üle õpilase selgitus ja põhjendatakse õpilasele vastava meetme valikut. Punktis 8.6.14 toodud meetme puhul võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda lapsevanemal arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
  12. Hariduslike erivajadustega õpilasele tehakse muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas ning koostatakse töötamiseks töökava või individuaalne õppe- või arengukava.
  13. Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks on õpilasele koolis järgmised tugiteenused:
   1. õpilane suunatakse konsultatsioonitundidesse väljaspool ainetunde;
   2. õpilasele rakendatakse diferentseeritud õpet;
   3. õpilasele rakendatakse individuaalset õppekava;
   4. õpilane suunatakse õpiabirühma;
   5. õpilane saab abi tugispetsialistidelt;
   6. vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse õpilasega arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
   7. haridusliku erivajaduse ilmnemisel avatakse õpilasele eKoolis arengukaart, mida saavad täiendada aineõpetajad ja lapsega töötavad tugispetsialistid. Lapsevanemal on õigus omada ülevaadet õpilase toimetulekust, tutvudes arengukaardi sisuga. Arengukaarti täiendatakse vähemalt ühel korral õppeaasta jooksul.
  14. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse õpilase suhtes üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
   1. hilinemiste korral teavitatakse sellest vanemat eKooli kaudu (märkega „+“);
   2. põhjuseta puudumise korral teavitatakse sellest vanemat eKoolis (märkega „p“);
   3. korduvate põhjuseta puudumiste korral alates 20% ainetunnist õppeaasta jooksul teavitab klassijuhataja sellest kooli juhtkonda ja õpilasele tehakse direktori käskkirjaga märkus. Alates 30% põhjuseta puudutud tunnist õppeaasta jooksul teavitab klassijuhataja sellest kooli juhtkonda ja õpilasele tehakse direktori käskkirjaga noomitus;
   4. puudumiste jätkumisel samas mahus kutsutakse õpilane koos vanemaga vestlusele kooli sotsiaalpedagoogi, õppejuhi või direktori juurde, millele võib järgneda kirjalik noomitus direktori käskkirjaga. Vajadusel tehakse esildis kohalikule omavalitsusele;
  15. Põhjuseta puudutud tunnid, hilinemised ja direktori käskkirjaga tehtud kirjalik noomitus märgitakse õpilase klassitunnistusele.
  16. Gümnaasiumiõpilase puudumiste  korral alates 20%-st ühe kursuse tundidest (v.a kooli esindamise tõttu tundidest puudumine) on aineõpetajal kohustus teha kursuse lõpus õpilasele arvestuslik töö kogu kursuse materjali ulatuses.
   1. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat õppeinfosüsteemi (eKooli) kaudu või kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.
   2. Vanemat teavitatakse viivitamata meetme rakendamisest, mis on seotud keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimise ja äravõtmisega õpilase valdusest ning esemete ja ainete kooli hoiule võtmisega, ja kui rakendatakse pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustust koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.
   3. Vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui rakendatakse ajutist keeldu võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
   4. Õppenõukogu kirjalik otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta antakse vanemale kätte allkirja vastu.
 9. TÄIENDAVAD ALUSED ÕPILASE GÜMNAASIUMIST VÄLJAARVAMISEKS
  1. Gümnaasiumiõpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja käesolevas kodukorra punktis 9.2 sätestatut.
  2. Gümnaasiumist väljaarvamist võib rakendada järgmistel juhtudel:
   1. kui õpilasel on õppeaasta lõpus 31. augusti seisuga õppeainetes kursusehinne „puudulik“ või „nõrk“;
   2. kui õpilane on õppeaasta jooksul mõjuva põhjuseta puudunud 35 või enamast õppetunnist ning talle on eelnevalt samal põhjusel õppeaasta jooksul avaldatud vähemalt kahel korral direktori käskkirjaga märkus ja noomitus;
   3. kooli kodukorra ühekordse rikkumise eest järgmistel juhtudel:
    1. koolis, kooli territooriumil või kooliga seotud majavälisel üritusel (õppekäigul, ekskursioonil jm) alkoholi- või narkojoobes viibimine;
    2. tubaka ja tubakalaadsete toodete (tooted, mida tarvitatakse sarnaselt tubakatoodetele, nt elektrooniline sigaret, või mis on otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, nt mokatubakas, vesipiibud, piibud, sigaretipaberid jne), alkoholi ja narkootiliste ainete vahendamine kaasõpilastele;
    3. vägivalla kasutamine kaasõpilaste või koolitöötajate suhtes;
    4. vargus;
    5. kooli või kaasõpilaste vara tahtlik rikkumine.
 10. KOOLIHOONEST JA TERRITOORIUMILT SISSE- JA VÄLJALIIKUMISE KONTROLLIMINE NING PIIRAMINE
  1. Koolis on valvelauatöötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub salvestavate kaamerate abil toimuva jälgimine reaalajas, sisse- ja väljaliikumiste kontrollimine ja kooli külastavate isikute tuvastamine.
  2. Õppetöö ajal kutsutakse külalisi koolimajja ainult juhtkonnaga kokkuleppel.
  3. Külalise saabudes registreerib valvelauatöötaja kooli külastaja ja annab talle rinnasildi nimetusega „Külaline“.
  4. Kui lapsevanem soovib tunnis osaleda või on see soovitatav kooli poolt, siis toimub see kooli juhtkonnaga kooskõlastatult.
  5. Kõikidel õppeprotsessi mittepuutuvatel või kooli tegevusega otseselt mitteseotud isikutel on keelatud viibida kooli ruumides ja kooli territooriumil, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.
  6. Juhul kui kooli ruumides märgatakse võõrast inimest, teavitatakse sellest kohe koolitöötajat, kes võtab vajadusel tarvitusele kõik vajalikud abinõud turvalisuse tagamiseks.
  7. Alaealistel õpilastel on keelatud koolipäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda, v.a juhtudel, kui õpilased lähevad õppekäigule, ekskursioonile, võistlustele, olümpiaadile. Lisaks võib õpilane koolipäeva keskel koolist lahkuda kooliõe, klassijuhataja, kooli juhtkonna liikme kirjalikul loal või esitades turvatöötajale eKoolis oleva vanema tõendi. 
  8. Koolimajast väljumiseks koolipäeva jooksul esitab täisealine õpilane turvatöötajale e-õpilaspileti.
 11. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE JA NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD NING ABINÕUD ÕPILASTE JA KOOLI TÖÖTAJATE VASTU SUUNATUD VAIMSE JA FÜÜSILISE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS
  1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest koolis vastutavad kõik koolipere liikmed.
  2. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.
  3. Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja kooli kodukorrale.
  4. Kodukorra rikkumise või muu õigusvastase teo lahendajaks on üldjuhul õpetaja ja teo toimepanija(d). Vajadusel kaasab õpetaja/ klassijuhataja juhtumi lahendamisse teisi spetsialiste (klassijuhataja, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, teise õpetaja, õppejuhi, direktori, lastekaitsetöötaja, noorsoopolitseiniku jt) ja/või lapsevanema.
  5. Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on koolitöötajal õigus nõuda temalt suulist või kirjalikku seletust. Seletuse ja/või selgituse kirjutamisest keeldumise, samuti seletuses valeandmete esitamise eest võib kool õpilase suhtes rakendada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid.
  6. Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähima täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, tervishoiutöötaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või õppejuhi poole.
  7. Vägivallajuhtumi korral teavitab õpilane või vanem klassijuhatajat. Juhtumi lahendamiseks kaasatakse tugispetsialistid või vajadusel kooli juhtkond. Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks linnaosa sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja ja/või politsei.
  8. Kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest Tallinna Haridusametit.
  9. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teavitab õpilane või tema vanem kooli juhtkonda ja võib esitada vastava avalduse politseile.
  10. Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole õpilane saab probleemide korral pöörduda. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.
  11. Klassijuhataja või kooli juhtkonna liige teavitab kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või hooldajat ning ühiselt otsitakse probleemile lahendus.
  12. Kui kooli juhtkond leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ette nähtud tugi- või mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega või hooldajaga ei ole andnud oodatud tulemusi, teavitab kool kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, et kohaldada õpilasele alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud meetmeid.
  13. Võõraste isikute viibimine kooliruumides ei ole lubatud (erandiks on lapsevanemad, kooli ametikohustuste tõttu saabunud isikud ja kooli juhtkonna liikmelt loa saanud isikud).
  14. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkojoobes või suitsetavad isikud, kes võivad ohustada õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kohe pöörduda politsei poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.
  15. Koolis on õpilasel keelatud järgmised esemed ja ained:
   1. relv relvaseaduse tähenduses;
   2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
   3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
   4. aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
   5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra eseme kahjustamiseks.
 12. KOOLI HOIULE VÕETUD ESEMETE JA AINETE HOIUSTAMINE
  1. Kooli töötaja võib õpilaselt hoiule võtta vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavad esemed, mis on loetletud punktis 11.15.
  2. Koolitöötajal on õigus võtta seadusega mittekeelatud ese või aine hoiule:
   1. kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis pole kooskõlas kooli kodukorraga;
   2. kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis ohustab isikut ennast ja/või teisi;
   3. kui see takistab või häirib õppeprotsessi läbiviimist. 
   4. Eseme või aine hoiule võtmisel vormistatakse hoiule võtmise protokoll (Lisa 1). Hoiule võetud ese või aine antakse koos aktiga juhtkonna liikme kätte, kes hoiustab eseme või aine selle säilimist tagaval viisil ning tagastab hoiule võetu õppepäeva lõpus reeglina lapsevanemale pärast õpilase käitumise arutamist lapsevanemaga või annab need vajaduse korral eseme või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.
 13. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE
  1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale  reageerimiseks kasutatakse kooli territooriumil jälgimisseadmestikku põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 alusel.
  2. Koolis kasutatavate jälgimisseadmestiku salvestistele on juurdepääsuõigus kooli direktoril ja direktori volitatud isikutel.
  3. Valvelauatöötaja jälgib p 13.1 sätestatud eesmärgil salvestusseadmete pilti reaalajas. Vajadusel annab direktor või direktori poolt volitatud isikud valvelauatöötajale erialdi korralduse vaadata salvestusseadme salvestist, teistel juhtudel on salvestiste vaatamine keelatud.
  4. Jälgimisseadmestiku salvestisi võib kooli juhtkond kasutada p. 13.1 sätestatud eesmärkidel.
  5. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse kuni kaks nädalat salvestamise päevast arvates.
  6. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse nähtavasse kohta paigutatud teavitussilti, kus on videokaamera kujutis, sõna „VIDEOVALVE“, kaamera kasutamise eesmärk, õiguslik alus, vastutav töötleja ning viide kaamera kasutamise korrale.
  7. Kool kasutab õpilaste ja töötajate tervise tagamisel termokaameraid.
  8. Koolis kasutatavad termokaamerad on seadistatud konkreetsele näidule, mis annab teada, et õpilasel/kooli töötajal on kõrgem kehatemperatuur, mis võib tähendada haigestumist.
  9. Vanematel, õpilastel ja teistel kaamerasalvestistele jäänud isikutel on kõik andmekaitsetingimustes sätestatud õigused oma andmete osas.
  10. Turvakaamera salvestisi ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui kolmandal isikul on seaduses sätestatud õigus salvestisi saada. Andmete saamiseks tuleb esitada allkirjastatud nõue, milles peab olema näha salvestise saamise õiguslik alus, eesmärk ja ajavahemik, mille kohta salvestist soovitakse.
 14. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD.
  1. Kooli raamatukogu väljastab vajaminevad õpikud, tööraamatud ja töövihikud õppeaasta alguses.
  2. Põhikooliõpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud.
  3. Gümnaasiumiõpilasele on tasuta kasutamiseks õpikud. Töövihikute ja tööraamatute eest tasub õpilane.
  4. Õpilane on kohustatud kooli kasutada antud õppevahendeid ja laenutatud teavikuid korralikult hoidma. Märkmete tegemine nendesse on keelatud (v.a isiklikuks kasutamiseks antud töövihikud ja tööraamatud).
  5. Õppeaasta lõpus tagastavad õpilased koolile kasutada antud õpikud/tööraamatud.
  6. Õpikutel ja tööraamatutel peavad ümber olema kattepaber või kaaned koos nimesildiga.
  7. Õpikud ja tagastatavad tööraamatud tagastatakse raamatukokku puhastatult ja korrastatult.
  8. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud teavikust raamatukoguhoidjale.
  9. Kaotatud või rikutud teavik tuleb koolile hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.
  10. Kaotatud või rikutud teaviku asendab lugeja samaga või kooli raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Teaviku mitteasendamisel on lugeja kohustatud tasuma selle turuväärtuse.
  11. Uue õppeaasta õpikuid ei laenutata õpilasele enne, kui eelnevad võlgnevused on likvideeritud.
  12. Koolist lahkuvatel õpilastel ja koolitöötajatel tuleb raamatukogule tagastada kõik laenutatud teavikud. Õpilasel tuleb koolist lahkumise avaldusele võtta raamatukoguhoidja allkiri, mis tõendab võlgnevuste puudumist raamatukogus.
 15. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD.
  1. Kooli raamatukogu väljastab vajaminevad õpikud, tööraamatud ja töövihikud õppeaasta alguses.
  2. Põhikooliõpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud.
  3. Gümnaasiumiõpilasele on tasuta kasutamiseks õpikud. Töövihikute ja tööraamatute eest tasub õpilane.
  4. Õpilane on kohustatud kooli kasutada antud õppevahendeid ja laenutatud teavikuid korralikult hoidma. Märkmete tegemine nendesse on keelatud (v.a isiklikuks kasutamiseks antud töövihikud ja tööraamatud).
  5. Õppeaasta lõpus tagastavad õpilased koolile kasutada antud õpikud/tööraamatud.
  6. Õpikutel ja tööraamatutel peavad ümber olema kattepaber või kaaned koos nimesildiga.
  7. Õpikud ja tagastatavad tööraamatud tagastatakse raamatukokku puhastatult ja korrastatult.
  8. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud teavikust raamatukoguhoidjale.
  9. Kaotatud või rikutud teavik tuleb koolile hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.
  10. Kaotatud või rikutud teaviku asendab lugeja samaga või kooli raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga. Teaviku mitteasendamisel on lugeja kohustatud tasuma selle turuväärtuse.
  11. Uue õppeaasta õpikuid ei laenutata õpilasele enne, kui eelnevad võlgnevused on likvideeritud. 
  12. Koolist lahkuvatel õpilastel ja koolitöötajatel tuleb raamatukogule tagastada kõik laenutatud teavikud. Õpilasel tuleb koolist lahkumise avaldusele võtta raamatukoguhoidja allkiri, mis tõendab võlgnevuste puudumist raamatukogus.
 16. GARDEROOBI KASUTAMISE KORD
  1. Õpilased, õpetajad ja külalised jätavad oma üleriided ja välisjalanõud garderoobi.
  2. Üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega teisi väärisesemeid. Üleriiete taskutesse jäetud esemete eest vastutab õpilane.
  3. Garderoobi turvalisus on tagatud kaameravalvega. Vajadusel kasutatakse valvekaamera salvestisi juhtunu selgitamiseks ja kaasatakse korrakaitseorganid.
  4. Õpilane viib kooliaasta lõpus koolimajast ära oma isiklikud asjad (riided, jalanõud, spordikotid jne). Trimestri jooksul leiukastidesse kogunenud ja õppeaasta lõpuks garderoobi jäetud isiklikud asjad saadetakse taaskasutusse või heategevuseks.
 17. KOOLI RAJATISTE, RUUMIDE, RAAMATUKOGU, ÕPPE-, SPORDI-, TEHNILISTE JA MUUDE VAHENDITE TASUTA KASUTAMISE KORD ÕPILASTELE ÕPPEKAVAVÄLISES TEGEVUSES
  1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õpilasele õppevälises tegevuses tasuta kasutamiseks kokkuleppe alusel. Kokkulepe võib olla suuline või kirjalik. Kokkuleppe koolipoolseks esindajaks on direktor või haldusjuht- ja personalijuht.
  2. Õpilane võib rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta vaid kokkulepitud ajal, viisil ja eesmärgil.
  3. Õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite ning ruumide kasutamisega tekkinud kahju tuleb õpilasel või tema vanemal koolile hüvitada.
  4. Õpilane suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli väljastatud vahendid õigel ajal.
 18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMINE
  1. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest (https://www.tallinn.ee/et/andmekaitsetingimused).
  2. Täpsem teave kooli andmetöötluste kohta on leitav linna andmetöötlusregistrist (https://atr.tallinn.ee/).
  3. Isikuandmete töötlemiseks juhtudel, kui puudub seaduses sätestatud alus neid töödelda, küsitakse nõusolekut kõigilt kooli õppima asunud õpilaste vanematelt. Täisealised õpilased annavad isikuandmete töötlemiseks nõusoleku ise.
  4. Isikul on õigus nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal muuta, esitades avalduse aadressil [email protected].
  5. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks koolis on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ülesannete täitmine, sh õppetööd puudutava info edastamine, õppe-eesmärgil kasutatavate kontode loomine, õpilase tunnustamine ja koolielu sündmuste kajastamine. 
  6. Õppe-eesmärgil kasutatavad ja isikuandmetega seotud e-keskkonnad ja infosüsteemid on EHIS (hariduse infosüsteem), eKool (õppeinfosüsteem), EIS (eksamite infosüsteem), RIKS (raamatukogu infosüsteem), e-õpilaspileti haldussüsteem, Microsoft 365 teenused, Moodle, Opiq, Nutisport, Scratch, Quizlet, Matetalgud, Quizizz, Kahoot, Geogebra, Socrative, eKoolikott, 10Monkeys või muu vastavas nimekirjas kinnitatud infosüsteem. 
  7. Õpilastele luuakse kooli õppima astudes Microsoft 365 konto ([email protected]).
  8. Kooli loodud arvutikasutaja ja e-posti konto kustutatakse, kui õpilane lahkub koolist.
  9. Kooli kodulehel ja Facebookis avalikustatakse nimeliselt ja/või illustreeriva pildiga selleks loa andnud õpilaste silmapaistvaid saavutusi ja esile tõstmist väärivaid tegevusi, mille eesmärgiks on õpilase tunnustamine ja koolielu oluliste sündmuste kajastamine.
  10. Õpilaste/vilistlaste/koolitöötajate saavutusi võidakse kajastada kooli kodulehel järgmiselt:
   1. õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul olümpiaadil või ainevõistlusel 1.–20. koha, piirkondlikul olümpiaadil 1.–10. koha, kooli olümpiaadil 1.–3. koha;
   2. õpilased, kes on saavutused spordivõistlustel kooli esindades Tallinna linna võistlustel;
   3. 1.–3. koha;
   4. Tallinna Haridusameti väljastatud tunnustused õpilastele;
   5. koolitöötajate tunnustused.
   6. Kooli personal võib koolis filmida või pildistada määras, mis on vajalik kooli sündmuste jäädvustamiseks ning nende kajastamiseks, rakendades mõistlikkuse printsiipe ning arvestades õpilaste huve.
   7. Avalikud üritused isikuandmete kaitse seaduse § 11 tähenduses on koolis 1. septembri aktus 1. klassile, 9. klassi ja 12. klassi lõpuaktused. Neid sündmusi jäädvustatakse ja jäädvustused on avalikud kooli kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites kooli poolt määratud ajavahemiku vältel.
   8. Kirjalik nõusolek õpilase pildistamiseks või filmimiseks võetakse lapsevanemalt/hooldajalt kooli astumisel ning kehtib kuni selle tagasivõtmiseni.
   9. Kooli vilistlaste nimekiri on avalik kooli kodulehel, v.a väikeklassi lõpetanute nimed. Kui vilistlane ei soovi oma nime avalikustamist, siis on võimalik sellest teada anda meili teel ([email protected]).
   10. Lapsevanem võib kooli korraldatud avalikul sündmusel (nt aktusel, jõulupeol) filmida või pildistada ja saadud fotosid oma sõpradega või pereringis vaadata. Kui vanem soovib sündmusel tehtud pilti, millele on jäänud ka teised isikud, avalikustada internetis, tuleb küsida kõigilt pildile jäänutelt nõusolek. Kui teine isik nõusolekut ei anna, ei tohi pilte avalikustada. Isiklikul otstarbel tehtud jäädvustuste õiguspärase töötlemise eest vastutab lapsevanem.
 19. DISTANTSÕPPE KORRALDUS
  1. Distantsõppe korraldamisel lähtub kool Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja kooli pidaja juhistest.
  2. Kui distantsõppe vajadus tuleneb ennetavatest meetmetest (näiteks hajutamine), kooskõlastab direktor eelnevalt otsuse kooli pidajaga.
  3. E-õppe-/kodusõppe päeval toimuvad juhendatud iseseisev töö, videotunnid, õppekäigud jm.
  4. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu. Osalisel distantsõppel olles toimub osa õppetööst koolis (nädal koolis, nädal kodus jms). Distantsõppe korraldus on õpilasele ja tema vanematele kättesaadav eKoolis.
  5. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel.
  6. Distantsõppel viibimisel jaguneb õpe järgmiselt:
   1. otsesuhtlus õpetaja ja õpilaste vahel, mille käigus viiakse kogu klassile läbi videotunde;
   2. õpetaja juhendite põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised tegevused ja projektitöö;
   3. vajaduspõhine õpetajapoolne täiendav rühma- või individuaalne juhendamine, konsultatsioonid abivajajatele.
  7. Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse. Soovitatav kanal videotundide läbiviimiseks on Microsoft Teams.
  8. Videotunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist.
  9. Videotunni kestus ei pea olema 45 minutit, aga õpilase töömaht arvestatakse akadeemilise tunni mahus.
  10. Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, asukohaandmete töötlemist või muul viisil jäädvustamist, siis peab õpetaja välja pakkuma ka alternatiivse võimaluse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestisi teistega ja kustutab need kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta eelnevalt selleks luba või esitab tulemi üldistatud kujul, mis ei võimalda ühegi õpilase kohta järeldusi teha.
  11. Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
  12. Distantsõppe perioodil laenutatakse õpilastele soovi korral koolist tehnilisi vahendeid (sülearvutid, tahvelarvutid) taotluse alusel vastavalt võimalustele. Taotlus tuleb esitada IT-juhile. Lapsevanem või täisealine õpilane sõlmib kooliga lepingu, mille kohaselt vastutab seadme hoidmise ja tagastamise eest.
  13. Distantsõppes tunni salvestamine ja salvestiste jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud. Sellise õpilaste või vanemate tegevuse eest ei vastuta kool.
 20. VIDEOTUNNIS OSALEMISE KORD
  1. Videotund on õppetund, mis viiakse läbi reaalajas videosilla kaudu ja kus kehtivad õpilasele samasugused reeglid ja viisakusnormid nagu klassiruumis.
  2. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, kui õpetaja pole määranud teisiti.
  3. Enne videotundi kontrollivad õpetaja ja õpilased üle, et osalemiseks vajalikud tehnilised vahendid oleksid töökorras (internetiühendus, kaamera, mikrofon ja võimalusel kõrvaklapid).
  4. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga ja kasutab soovitatavalt kõrvaklappe tagamaks, et tunnis osalevad ainult ettenähtud isikud.
  5. Videotundi siseneb õpilane oma koolikontoga. Õpilane, kes ei osale tunnis oma nimega, eemaldatakse tunnist.
  6. Videotunnis kannab õpilane viisakat ja korrektset riietust.
  7. Videotundi alustatakse kokkulepitud ajal.
  8. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on tema poole pöördunud.
  9. Kui õpilane soovib esitada küsimust, annab ta sellest märku eelnevalt kokkulepitud korras.
  10. Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
  11. Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).
  12. Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.
  13. Kõrvalistel isikutel on lubatud videotunnis osaleda vaid eelneval kokkuleppel õpetajaga.
  14. Õpilane lahkub vestlusruumist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
  15. Videotunni salvestamine on keelatud.

 

Viimati muudetud 10.05.2024