Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolieksam

Koolieksam

1. Eksami üldandmed
1.1. Eksami eesmärk sh kontrollitavad oskused/teadmised. Eksami eesmärk on valdkonnapädevuste omandamise hindamine ja tagasiside andmine õpilase õppeedukuse kohta; õpetaja tegevuse suunamine õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. Kontrollitavad oskused/teadmised põhinevad riiklikul õppekaval ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppekaval.
1.2. Eksami sihtrühm on gümnaasiumi lõputunnistust taotlev õpilane, kes on läbinud riikliku õppekava.
1.3. Eksamil nõutud teadmiste ja oskuste tase Koolieksam sooritatakse ühes järgnevaist õppeaineist: ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, B-võõrkeel. Koolieksami ülesanded ja küsimused hõlmavad erineval tasemel oskusi: + õpitud mõistete, faktide, seaduspärasuste teadmist, mõistmist ja rakendamist, + analüüsi-, sünteesi- ja hinnangu andmise oskusi.
2. Eksami ülesehitus
2.1. Eksami ülesehitus, vorm, korraldus (sh järeleksam) Koolieksam on suuline eksam. Eksamitöö on koostatud piletitena/ülesannetena ühes variandis. Koolieksam hõlmab riikliku õppekava kursusi ning kontrollib gümnaasiumis omandatud teadmisi ja oskusi. Eksami toimumise aja ning eksamikomisjoni kinnitab kooli direktor käskkirjaga 1.märtsiks. Koolieksam toimub ühe tööpäeva jooksul. Koolieksami tulemused protokollitakse. Vajadusel on eksami sooritajal lubatud kasutada ainespetsiifilisi abimaterjale, mille nimekiri kinnitatakse koos eksamitööga. Õpilane, kes kasutab eksamil ebaausaid võtteid või lubamatuid abivahendeid, kõrvaldatakse eksamilt, tema töö jääb hindamata. Järeleksami ülesehitus, vorm ja korraldus on sarnane põhieksamiga. Järeleksam toimub kolm päeva pärast viimast eksamit, mida abiturientidel on vaja sooritada.
2.2. Iga eksami kohta eraldi selle ülesehitus, vorm, kasutatavad materjalid õpilase tarbeks.
 • Ühiskonnaõpetuse koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist, milles igas on kaks alateemat. Eksamil võib kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust.
 • Geograafia koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist, kus esimene küsimus on loodusgeograafia kursusest, teine inimgeograafia kursusest ja kolmas küsimus kaarditundmise kohta. Eksamil võib kahe esimese küsimuse ettevalmistamisel kasutada Maailma Atlast/Uut Maailmaatlast. Abimaterjale ei ole lubatud kasutada kolmanda küsimuse vastamise juures.
 • Koolieksam vene keelest võõrkeelena on suuline eksam, koosneb 20 piletist, kus esimene küsimus on jutustamise teema, teine töö tundmatu tekstiga ja selle põhjal ülesande lahendamine. Eksamil võib kasutada vene-eesti sõnaraamatut.
 • Ajaloo koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist, kus esimene küsimus on maailma lähiajaloo kohta, teine Eesti ajaloo sündmuste kohta. Eksamil on lubatud kasutada ajaloo atlast gümnaasiumile (Regio 2000).
 • Bioloogia koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist, igas kolm küsimust. Esimene küsimus on teooriast (raku ehitus, ainevahetus, paljunemine, geneetika, evolutsioon), teine küsimus on rakendusbioloogiast ja kolmas küsimus on geneetika ülesande lahendamine ettevalmistusajal. Abimaterjale ei ole lubatud kasutada.
 • Füüsika koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist. Üks eksamipilet sisaldab kolme punkti: kaks teooriaküsimust ja üks ülesanne. Kasutada tohib füüsikaliste suuruste tabeleid ja valemilehte.
 • Keemia koolieksam on suuline eksam, koosneb 20 piletist, igas 3 küsimust. Esimene on üldisest või anorgaanilisest keemiast, teine orgaanilisest keemiast. Kolmas küsimus on ülesanne (arvutusülesanne või ülesanne ainete omaduste kohta). Kasutada tohib perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide aktiivsuse rida.
3. Eksamitöö hindamine ja tulemuste apelleerimine
3.1. Hindamise läbiviimine ehk hindamisprotsessi kirjeldus Koolieksamit hindab kooli direktori käskkirjaga kinnitatud hindamiskomisjon vastavalt Tallinna Tehnikagümnaasiumis kehtivale hindamisjuhendile.
3.2. Hindamiskriteeriumid Koolieksami rahuldava soorituse tase on vähemalt 50% eksamitöö mahust. Eksam on sooritatud, kui õpilane saab hindeks „rahuldava”, „hea” või „väga hea”. Koolieksami tulemused protokollitakse ning tehakse õpilasele teatavaks e-kooli kaudu samal päeval.
3.3. Hindamisjuhendi koostamise põhimõtted:
 • õpilase arengu toetamine;
 • aluse andmine õpilase kooli lõpetamise otsuse tegemiseks;
 • õpilase toetamine edasise haridustee valikul;
 • õpetaja tegevuse suunamine õpilase arengu toetamisel.
3.4. Tulemuste apelleerimine Eksamitulemust on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.
 

Viimati muudetud 01.11.2023