Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toetajaskogu

Toetajaskogu

Arveldusarve

Saaja: MTÜ Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu
a/a EE087700771003253206 (LHV) alates 17.09.2018

Põhikiri

I Üldsätted

Mittetulundusühing Tehnikagümnaasimi Toetajaskogu (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
Mittetulundusühingu nimi on Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu ning ühingu asukoht on Sõpruse pst 173, Tallinn, Eesti Vabariik.
Ühingu eesmärgiks on alg-, põhi- ja keskharidust puudutavate probleemide käsitlemine ning lahendamine.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele,
soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 3 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.
2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

 • kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
 • on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
 • ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
 • ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
 • kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse
koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.7.Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

 • osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
 • olla valitud ühingu organite liikmeks;
 • saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
 • kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

 • järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
 • osalema ühingu tegevuses ning täitma talleüldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
 • tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis,
  kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);

3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega,
mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

IV Üldkoosolek

4.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2.Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • eesmärgi muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
 • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles
  tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega
  koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

 • majandusaasta aruande kinnitamiseks;
 • juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
 • muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
4.5.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

V Juhatus

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 1 kuid mitte rohkem kui 5 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.
5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on
vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

 • ühingu igapäevategevuse korraldamine;
 • ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
 • ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
 • majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
 • ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

VI Osakonnad

6.1. Ühing võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. Osakonnal on juhataja ja
üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara liikmete vahel.

Mittetulundusühingu Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 01.03.2010. a.

Asutajad:

Martin Kukk
Meelis Vihvelin
Marika Ritari
Toomas Põlder
Eero Aarniste
Küllike Tammeleht

Viimati muudetud 24.08.2023