Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ürituste korraldamise kord

Ürituste korraldamise kord

Ürituste korraldamise kord

I   ÜLDSÄTTED
1. Tallinna Tehnikagümnaasiumi ürituste ja väljasõitude kord kehtestab klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude (edaspidi: üritused) korraldamise reeglid, mis on vajalikud õpilaste turvalisuse kaitseks, õppetöö tõrgeteta korraldamiseks ning mis määratlevad ürituse vastavuse hariduseesmärkidele.
2. Tallinna Tehnikagümnaasiumi klassi- ja koolivälised üritused on:
2.1.Traditsioonilised üritused, õppe- ja kasvatustööd toetavad üritused, projektide raames toimuvad üritused, tähtpäevade tähistamine, jne.
2.2.Kooli esindamine
Olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, kultuuri- ja spordiüritust kooli esindava õpilase või õpilasgrupi ühe- või mitmepäevane üritus, mis võib toimuda õppetöö ajal.
2.3.Õppekäik
Kooli õppekavaga seotud ühe koolipäeva piires toimuv üritus, mille organiseerib aineõpetaja(d) või klassijuhataja(d). Õppekäike võib korraldada õppetöö ajal. Õpilastele, kes ei osale õppekäigul, toimub õppetöö koolis.
2.4.Klassiüritus
Üldjuhul väljaspool õppetööd toimuv ühe päeva piires toimuv ühe klassi õpilaste ettevõtmine, mille eest vastutab klassijuhataja.
2.6.Ekskursioon
Üldjuhul väljaspool õppetööd toimuv ühe või mitme klassi õpilasi hõlmav ühe või mitmepäevane väljasõit. Õpetaja kooskõlastab tegevused ja vastutuse lastevanematega. Ekskursiooni ise korraldav õpetaja võtab kogu vastutuse enda kanda. Tellitud väljasõidul on kogu vastutus ekskursiooni korraldaval firmal ja õpetajal on reisil abistav roll.

II   ÜRITUSTE PLANEERIMINE
1. Traditsioonilised üritused, ekskursioonid planeeritakse üldjuhul poolaasta kaupa.
2. Õppekäigud ja klassiüritused planeeritakse üldjuhul üheks poolaastaks õpetaja või klassijuhataja töökavas.
3. Aineõpetaja/klassijuhataja teavitavad lapsevanemaid kas kirjalikult või e-posti kaudu ürituste toimumise ajast, kohast ja kestvusest.
4. Ürituse toimumise aja ja koha muutusest on ürituse korraldaja kohustatud teavitama koheselt kõiki osapooli.
5. Ekskursioonid toimuvad üldjuhul kas mai lõpus või juuni alguses (seotud kooliaasta lõpuga) või koolivaheajal.

III   ÜRITUSTE PLAAN
1. Õppeaasta ürituste plaan on üks osa kooli üldtööplaanist, kuhu kantakse kogu informatsioon mille täitmise eest vastutab huvijuht.
2. Õppeaasta ürituste plaan on muutuv dokument, mida korrigeeritakse vastavalt vajadusele.

IV   ÜRITUSTE LÄBIVIIMINE
1. Õpetaja, kes organiseerib ürituse esitama direktorile avalduse, kus on ära toodud koolist eemal viibimise põhjus, ajavahemik ning kaasa sõitvate täiskasvanute ja üritusel osalevate õpilaste nimekiri
1.1. Õppetundide ajal toimuva ürituse puhul tuleb õppetundidest puudumine eelnevalt kooskõlastada direktori asetäitjaga õppe alal.
2. Üritusel peab kaasas olema:
2.1. I ja II kooliastmes üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta.
2.2. III kooliastmes üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta.
2.3.IV kooliastmes üks täiskasvanu iga 20 õpilase kohta.
3. Ürituse eest vastutav õpetaja peab järgima ohutus- ja tervisekaitsenõudeid.
4. Õpetaja viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, kusjuures peab silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest:
5.1.Liiklusohutus
5.2.Loodus- ja tervishoiureeglid
5.3.Sanitaarnõuded
5.4.Ohutusnõuded lõkke tegemisel
5.5.Tuleohutus (keelatud on ükskõik milliseid plahvatusohtlikke või tundmatuid esemeid puudutada).
5.6.Ujumine (keelatud on vette hüppamine tundmatus kohas).
5.7.Elementaarse esmaabi andmise võtted.
6. Õpetaja omab kehtivat tunnistust esmaabikoolituse läbimise kohta ja võtab kaasa esmaabivahendid, mis on kokku pandud kooliõe poolt ürituse iseloomu, kestust ja õpilaste vanust arvestades.
7. Kõigil üritustel lähtuvad õpilased ja õpetajad Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodukorrast .
8. Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada Päästeametile ja lapsevanemale. Samuti informeeritakse kohesel kooli juhtkonda. Kooli juhtkond informeerib Tallinna Haridusametit ja Haridus- ja Teadusministeeriumi.
9. Iga ekskursioonil, õppekäigul või matkal toimunud õnnetusjuhtum tuleb läbi arutada kooli õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul.
10. Haridusministeeriumile esitatakse 7 tööpäeva jooksul kirjalik esildis, milles antakse ülevaade õnnetusjuhtumist, selle põhjustest, tagajärgedest ja edasisest menetlemisest (Alus: Haridusministri kiri 14.juuni 1999 nr 4-1/4468).

V   LÕPPSÄTTED
1. Kõik erandjuhud, mida antud kord ei sätesta, lahendab kooli juhtkond.
2. Tallinna Tehnikagümnaasiumi klassi- ja kooliväliste ürituste kord on kohustuslik ja täitmiseks.
3. Tallinna Tehnikagümnaasiumi klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude korraldamise kord on kättesaadav kooli kodulehel.

Viimati muudetud 23.08.2023