Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Valikained

Valikained

Valikkursused, mille valib kool:

Majandus- ja ettevõtlusõpetusõpetus: kursuse õppimise eesmärk on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
Saksa keelt õpetatakse A2 tasemel kuue kursuse raames kolme õppeaasta jooksul. Kool arvestab seda võõrkeelte valikkursusena (GRÕK § 11 lõige 4). Kursuste ainekava toetub gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeelte valdkonnakavale.
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond: kursus on üles ehitatud õpilastele tähtsate probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid.
Uurimistöö alused: kursus annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Informaatika: kursus esitab elementaarsed vajalikud infotehnoloogiaalased terminid ning omandatakse baastegevused infotehnoloogia kasutamisel. Kursus annab oskuse kasutada sihipäraselt e-õppe keskkonda ning elektroonilisi suhtluskanaleid, lihvib iseseisva töötamise oskust ja annab ülevaate turva- ja privaatsusriskidest kaasaegses infoühiskonnas.
Sissejuhatus kujutavasse geomeetriasse: kursus annab teadmised kujutava geomeetria põhimõtetest, oskus koostada lihtsamaid geomeetrilisi jooniseid, oskus kasutada keskkonda Moodle.
Inimene ja õigus: kursus on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja -korraldust õigusharude kaupa.
Inglise ärikeel  ja akadeemiline inglise keel: kursused toetavad suutlikkust mõista ja väärtustada mitmekultuurilist maailma ning laiendavad eneseväljendusvõimalusi erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega.
Tekstiõpetus: kursuse eesmärk on omandada tekstide lugemise, mõistmise, analüüsimise, tõlgendamise ja loomise oskus vastavalt vanuselisele tasemele. Kursus õpetab loovalt ja kriitiliselt mõtlema ja arutlema.
Riigikaitse: kursusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.
Tehniline joonestamine ja arvutigraafika: kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele kaasaegset arvutigraafikat, anda arvutijoonestamise oskusi. 

  
Valikkursused valib õpilane järgnevast loetelust (stuudiumi jooksul 4 nimetust): 

Kehalised võimed: jõusaali-põhise tegevuse raames üldiste kehaliste võimete arendamise kursus.
Tallinna ajalugu: kursus aitab õpilasel omandada vajalikke teadmisi, orienteerumaks nii Tallinna ajaloos kui ka tänapäevases kultuuriruumis. Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist nii ajas kui ka ruumis.
Vokaaltehnika: kursus hääle tekitamise ning laulmise õppimise ja  uurimise meetodite omandamiseks kooli laulukoori baasil.
Programmeerimine ja robootika: kursuste käigus tutvustatakse  rakenduste loomise põhimõtteid, modelleerimise aluseid, algoritmimise ja programmimise aluseid. Kursustel käsitletakse programmeerimise ning mehhatroonika- ja robootikasüsteemi põhimõisteid ning süstemaatikat.
Euroopa maade ja USA ajalugu: kursus koosneb kuuest teemast: Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Skandinaavia, Bütsants ja Venemaa, Ameerika ühendriigid. Käsitletakse Euroopa ja USA ajaloo kujunemist ja seoseid tänapäevaga. Valikkursus lähtub ajaloo ainekava põhimõtetest.
Globaalne maailm: kursuse eesmärk on teadlikkuse kujundamine aktiivseks maailmakodanikuks saamisel, kelle jaoks on tähtsad ühiskonna säästev ja jätkusuutlik areng, õiglus, sallivus, kaasamine ning koostöö.
Tootearendus: kursuse eesmärk on  anda õpilastele süstemaatiline nägemus kaasaegse tootearenduse põhimõtetest ja metoodikaist, viia läbi näitlik tootearenduse projekt.
Logistika: kursuse eesmärk on anda õpilasele ülevaatlikud ja mitmekülgsed teadmised logistika olemusest ning sellega seotud valdkondadest. Õppeaine läbinul on praktiline kasu igapäevaste protsesside mõistmisel enda ümber. Õppeaine üheks osaks on visiidid valdkonnaga seotud ettevõtetesse.
Ehituse alused: kursuse eesmärgiks on anda algteadmised ehituse alustest, algteadmised hoonete põhikonstruktsioonidest, ehitusmaterjalidest, rahvusvaheliste kvaliteedinõuete ja standardite tundmine.
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse: kursusel käsitletakse filosoofia mõisteid, valdkondi, harusid, ajalugu ja rolli teaduste seas ning rõhk on filosoofilise mõtlemise viiside harjutamisel arutluses.
Materjalitehnoloogia: kursus õpetab tundma materjale, nende kasutust ja keskkonnamõju; tutvustab meie elukeskkonnas olulisi igapäevaseid ja kõrgtehnoloogilisi materjale ning nende valmistamise kaasaegseid tehnoloogiaid.
Digital product development (Codesters): ingliskeelne kursus digitaalse toote arendamise võimalustest.
Rahamaagia: kursus rahatarkuse põhitõdedest ja sissejuhatus investeerimisse. 


 

Viimati muudetud 23.08.2023