Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Valikained põhikoolis

Valikained põhikoolis

VALIKAINED PÕHIKOOLI OSAS: 

USUNDIÕPETUS: usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest lähtuv õppeaine, kus käsitletakse erinevaid religioone ja usulisi liikumisi; õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ning inimese ja ühiskonna elus; arutletakse eksistentsiaalsete küsimuste üle.  

PRAKTILINE TEADUS (Prate): kursused on segu järgmistest ainetest: loodusõpetus, bioloogia, füüsika, matemaatika ja geograafia. Pannakse alus informatsiooni töötlemisele, õpitakse vaatlema, võrdlema, mõõtma, andmeid analüüsima ja tõlgendama. Õpitakse märkama elus ja eluta looduse probleeme, esitama küsimusi, arendatakse loogilise mõtlemise oskusi. Arendatakse ökoloogilist pädevust. Olulisel kohal on elukeskkonda säästvate väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine. Tähelepanu on praktilisel tegevusel.  

TEKSTIÕPETUS: kursusel õpitakse funktsionaalse lugemise abil tundma eri kirjandus- ja tekstiliike, mõistma teksti vormi ja sõnumit, leidma tekstist infot.  

PRAKTILINE MATEMAATIKA: kursuste käigus õpitakse tundma matemaatika ajalugu, leitakse seoseid matemaatika ja ühiskonna arengu vahel, matemaatikat loodusest, harmooniat geomeetrias.  

INFORMAATIKA: kursuse  õpetamise üldeesmärk on tagada õpilase info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis.  

KARJÄÄRIÕPETUS: kursus toetab õpilase karjääri planeerimist ja valmisolekut elukestvaks õppeks, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised. Ta oskab näha ja mõistab töömaailmas toimuvat ja on teadlik selle mõjust isikliku tööalase karjääri planeerimisele. 

 

Viimati muudetud 23.08.2023