Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtu kord

Vastuvõtu kord

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja  käskkirjaga
LISA 20
 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 
I Üldsätted
 1. Korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Tallinna Tehnikagümnaasiumis (edaspidi TTG).
 2. Õpilase kooli vastuvõtmise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Haridus- ja teadusministri määrus nr 43 Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 132 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“
 3. Lapsevanemal on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele õppimiseks Tallinna Tehnikagümnaasium vabade kohtade olemasolul kõikidesse klassidesse.
 4. Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Tehnikagümnaasiumi 10. klassidesse.
 5. Kooli kodulehel on kooli vastuvõtutingimused ja kooliga tutvumist võimaldav info.
 6. Tallinna Tehnikagümnaasiumi direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses hiljemalt 10. septembriks.
 
II Vastuvõtt esimesse klassi - AVALDUS
 1. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. märtsist - 15. märtsini Tallinna Haridusametisse.  https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine.
 2. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.
 3. Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 5. Kool komplekteerib vabaks jäänud õpilaskohad alates 11. juunist avalduste laekumise ajalises järjekorras.
 6. Kui vanem on saanud teate lapse Tallinna Tehnikagümnaasiumisse vastuvõtmise kohta, esitab ta kooli kantseleisse hiljemalt 25. juuniks järgmised dokumendid:
  1. kirjalik taotlus, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli kodulehel (Lisa 1) https://www.ttg.edu.ee/wpcontent/uploads/2021/05/Avaldus_sisseastumiseks_I_klassi_taidetav.pdf  
  2. õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5. digitaalne dokumendifoto 3x4 saata aadressile [email protected]. Foto faili nimeks tuleb lisada õpilase nimi ja isikukood.
 7. Juhul kui vanem valib õpilasele teise kooli, esitab ta lapse õpilaskandidaatide nimekirjast väljaarvamiseks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressile [email protected].
 8. TTG korraldab lapsevanematele augustikuu eelviimasel nädalal koosoleku, kus tutvustatakse õppekorraldust.
 
III Vastuvõtt kümnendasse klassi tavaolukorras - AVALDUS
 1. Kümnendasse klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilasi, kes läbivad kirjalikud testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest. Testi eesmärk on anda hinnang õpilaskandidaadi valmisolekule õppimiseks gümnaasiumiastmes.
 2. Testide läbiviimiseks moodustab direktor komisjoni. Testide toimumise aeg teavitatakse Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodulehel hiljemalt märtsi esimesel nädalal.
 3. Testidele registreerimine toimub TTG kodulehe kaudu. Registreerimise vorm on avatud märtsikuu algusest kuni 10.aprillini.
Registreerimisel sisestab katsetele kandideerija järgmised andmed ja saab tagasiside registreerumise kohta koos koodiga.
  1. Ees-ja perenimi;
  2. Isikukood;
  3. Meiliaadress;
  4. Kontakttelefon;
  5. Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;
  6. A-võõrkeel;
  7. B-võõrkeel.
 1. Testidele tulles võtab õpilaskandidaat kaasa õpilaspileti, õppeaasta klassitunnistuse või õpinguraamatu, kirjutusvahendi, hariliku pliiatsi, taskuarvuti ja joonlaua.
 2. Testide ja õppeedukuse (arvestatakse 9. klassi tunnistusel/õpinguraamatus olevaid hindeid) põhjal koostatakse üldine pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusvooru. Vestlusvoor toimub 25. aprillist - 28. aprillini.
 3. Vestlusvooru pääsenute kood (antakse õpilasele testile registreerimisel) ja vestluse toimumise aeg teatatakse kooli kodulehel ühe nädala jooksul pärast testide toimumist.
Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:
   • õpilase ainealased teadmised ja oskused (4p) 
   • õpilase põhjendused kooli valikul (4p) 
   • sotsiaalsed oskused: osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälised üritused, osalemine huvikoolides (4p)
   • õppeedukus ja üheksanda klassi klassitunnistuse tulemused (4p)
   • õpilase eneseväljendus ja argumenteerimisoskus (4p)
 1. Testid on matemaatikast, eesti keelest ja inglise keelest. Iga eri aine testi maksimaalne tulem annab 20 punkti, kokku kolme testi peale on maksimaalne tulem 60 punkti. Testide temaatika tugineb riiklikule õppekavale 9. klassis.
 2. Testide ja vestlusvooru tulemuste põhjal (maksimaalne tulemus 80 punkti) koostatakse pingerida. 
 3. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe kaudu hiljemalt 1. maiks, kus avalikustatakse ka õpilaskandidaatide nimekiri koodiga.
 4. Kirjalik taotlus kooli vastuvõtmiseks, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli kodulehel (Lisa 2). https://www.ttg.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/Avaldussisseastumiseks-gymnaasium-1.pdf, võetakse vastu 15. juunist - 25. juunini kooli kantseleis. Õpilane esitab koos taotlusega järgmised dokumendid:
  1. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või – tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5. digitaalne dokumendifoto 3x4, mis tuleb saata aadressile [email protected], foto faili nimeks tuleb lisada õpilase nimi ja isikukood.
 5. Kui nimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kaotab ta järjekorraeelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas järgmisele õpilaskandidaadile.
 6. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase TTG õpilaste nimekirja.
 7. Juhul kui õpilane loobub õppekohast Tallinna Tehnikagümnaasiumis, teatab ta oma soovist kirjalikult aadressil: [email protected].
 
IV Vastuvõtt kümnendasse klassi eriolukorra tingimustes - AVALDUS
 1. Võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilasi, kes läbivad kirjalikud testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest. Testi eesmärk on anda hinnang õpilaskandidaadi valmisolekule õppimiseks gümnaasiumiastmes. Testide temaatika tugineb riiklikule õppekavale 9. klassis.
 2. Eriolukorra tingimistes viiakse testid läbi veebikeskkonnas. 
 3. Testidele registreerib õpilane kooli kodulehe kaudu saades unikaalse koodi, millega pääseb testi sooritama veebikeskkonda. Registreerimise vorm on avatud 5. veebruarist- 10. aprillini.
 4. Testi sooritab õpilaskandidaat veebikeskkonnas. Testi keskkonda sisenedes genereerib arvuti õpilaskandidaadile individuaalse testi variandi. Testid on matemaatikast, eesti keelest ja inglise keelest. Iga eri aine testi maksimaalne tulem annab 20 punkti, kokku kolme testi peale on maksimaalne tulem 60 punkti.
 5. Testide tulemuste põhjal kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusvooru. Vestlusvoor toimub veebipõhiselt. 25.aprillist - 28. aprillini. Vestlusvooru alguses jagab õpilaskandidaat oma arvutiekraani ja annab ülevaate oma õppeedukusest.
 6. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: 
   • õpilase ainealased teadmised ja oskused (4p) 
   • õpilase põhjendused kooli valikul (4p) 
   • sotsiaalsed oskused: osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälised üritused, osalemine huvikoolides (4p)
   • õppeedukus ja üheksanda klassi klassitunnistuse tulemused (4p)
   • õpilase eneseväljendus ja argumenteerimisoskus (4p)
 7. Testide ja vestlusvooru tulemuste põhjal (maksimaalne tulemus 80p) koostatakse pingerida. 
 8. Testide ja vestlusvooru tulemuste põhjal (maksimaalne tulemus 80p) koostatakse pingerida. 
 9. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe kaudu hiljemalt 1. maiks. Nimekirjad avalikustatakse õpilaskandidaadi koodiga.
 10. Kirjalik taotlus kooli vastuvõtmiseks, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli kodulehel (Lisa 2). https://www.ttg.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/Avaldussisseastumiseks-gymnaasium-1.pdf. 
 11. 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15. juunist - 25. juunini kooli kantseleis. Õpilane esitab koos taotlusega järgmised dokumendid: 
  1. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või – tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  3. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5. digitaalne dokumendifoto 3x4, mis tuleb saata aadressile [email protected], foto faili nimeks tuleb lisada õpilase nimi ja isikukood.
  6. Kui nimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kaotab ta järjekorraeelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas järgmisele õpilaskandidaadile.
 12. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase TTG õpilaste nimekirja.
 13. Juhul kui õpilane õppekohast Tallinna Tehnikagümnaasiumis, teatab ta oma soovist kirjalikult aadressil: [email protected]
             
IV Vastuvõtt üleminekuklassidesse 2.-9. klassi ja 11.-12. klassi - AVALDUS
 1. 2.-9. klassi võetakse vastu õpilasi vabade õpilaskohtade olemasolul kogu õppeaasta vältel. 11.-12. klassi vastuvõtmiseks teeb kandidaat testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest, testi koondtulemus peab olema vähemalt 50% maksimumist.
 2. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli kodulehel https://www.ttg.edu.ee/wpcontent/uploads/2019/09/Avaldus-sisseastumiseks-pk-1.pdf. (Lisa 3)
 3. Õpilase kohta esitatakse järgmised dokumendid:
  1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  2. väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;
  4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeaasta keskel;
  5. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte;
  6. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  7. digitaalne dokumendifoto 3x4,mis tuleb saata aadressile [email protected], foto faili nimeks tuleb lisada lapse nimi ja isikukood.
 

Viimati muudetud 21.08.2023