Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel (Pääsküla ja Nõmme raudteeülesõidu rekonstrueerimiseks)

Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel (Pääsküla ja Nõmme raudteeülesõidu rekonstrueerimiseks)

Rahastamise programm: perioodi 2004–2006 Ühtekuuluvusfond

Projekti eesmärk on suurendada ohutust raudteeülesõitudel ja raudtee läbilaskevõimet ning vähendada liiklusummikutest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Efektiivse ja jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamise teel tagatakse juurdepääs regioonidele ja suurendatakse Eesti transpordivõrgustiku ohutust. Tallinna, Tartu, Rakvere, Tapa ja Keila raudteede, maanteede või linnatänavate samatasandiliste lõikumiste rekonstrueerimine parandab liiklustingimusi ja likvideerib ohu. Infrastruktuuri osaks olevad raudtee ja tänava samatasandilised lõikumised viiakse vastavusse ELi standarditega, mis tähendab, et rekonstrueerimise käigus kohendatakse tänavad vastavalt liiklusvajadustele, arvestades selle võimalikke arengusuundi tulevikus. Parandades liiklusohutust ja tänavate usaldusväärsust, tagatakse isikutele ja kaupade säästvale liiklusele kvaliteetne transpordi­infrastruktuur. Projekti raames võetakse kasutusele keskkonnamõju leevendamise abinõud ning toetatakse ELi poliitikat regionaalsete erinevuste vähendamise osas ja edendatakse riigi tasakaalustatud regionaalarengut.

Projekti tegevused 2009. aastal

 • 23.03.2009 allkirjastati teenuslepingu lisa nr 2 lepingu tähtaja pikendamiseks;
 • toimus Nõmme ja Pääsküla raudteeületuskohtade keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalik väljapanek. 31.03.2009 toimus KMH aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus. Keskkonnaamet kiitis KMH aruanded heaks 30.06.2009;
 • tehti geoloogilisi lisauuringuid, mis on vajalikud rajatiste tehnilise projekti koostamiseks;
 • alustati raudteeliikluse ehitusaegse ümberkorraldamise projekti koostamisega, eskiisprojektid on kooskõlastanud EVR Infra;
 • Pääsküla raudteeülesõidu kohta koostati võrkude ja rajatiste tehniline projekt;
 • koostati Nõmme raudteeületuskoha detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud dokumendid;
 • maakasutuskava koostamiseks saadeti Nõmme ja Pääsküla ülesõidu piirkonna asjassepuutuvatele maaomanikele teated koos plaanijoonistega neid puudutavate äralõigete osas;
 • 17.12.2009 taotles konsultant Nõmme ja Pääsküla raudteeületuskohta tehnilise projekti esitamise tähtaegade pikendamist kuni 28.12.2010, mis kinnitati 20.01.2010.

Projekti tulemused

Heakskiidetud ning täidetud Tallinna linna uuringud ja ülesanded:

 • Pärnu mnt (Nõmme) raudteeülesõit (sild või tunnel) – eelprojekt koos teostatavusuuringu, kulude-tulude analüüsi ja tasuvusanalüüsiga ja tehniline projekt rekonstrueerimistööde teostamiseks Nõmme raudteeülesõidul;
 • Pärnu mnt (Pääsküla) raudteeülesõit (tunnel) – eelprojekt koos teostatavusuuringu, kulude-tulude analüüsi ja tasuvusanalüüsiga ja tehniline projekt rekonstrueerimistööde teostamiseks Pääsküla raudteeülesõidul.

Nimetatud projektide kohta on koostatud:

 • keskkonnamõju hinnang ning raudtee ja tänavate piirkonna täpsustamine;
 • avalikustamine ja teabeuuring (avalikustamiseks vajalike materjalide ettevalmistamine);
 • vajalikud materjalid detailplaneeringu kehtestamiseks;
 • Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlus ehitamiseks.

Projekti partnerid: Tartu, Rakvere, Tapa ja Keila.

Projekti eelarve

Projekti kogumaksumus: 46 599 643 krooni (2 978 260 eurot)

Tallinna projekti kogumaksumus: 18 703 007 krooni (1 195 340 eurot)

Tallinna projekti abikõlblik maksumus: 15 850 006 krooni (1 013 000 eurot)

välistoetus Tallinna projektile: 14 477 045 krooni (925 252 eurot)

Tallinna projekti omafinantseering: 1 372 961 krooni (87 748 eurot)

Tallinna projekti lisafinantseering: 2 853 001 krooni (182 340 eurot)

Rakendamise periood: oktoober 2007 – detsember 2010 (39 kuud) (rahastamisotsus: 23.12.2004)

Projekti kodulehekülg: http://www.teed.ee/tallinn-rdt/index.htm

Viimati muudetud 21.02.2024