Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teatrimängud looduses

LASTEAEDADE KOOSTÖÖPROJEKT „TEATRIMÄNGUD LOODUSES“2015-09-29 10.53.21.jpg
2015/2016 õppeaastal

Tallinna Tihase LA, Tallinna Haraka LA ja Tallinna Lille LA

Projekti kestvus september 2015 - juuni 2016

Planeeritud õppekäigud ja teatrimängud looduskeskkonnas annavad lastele võimaluse tutvuda looduse mitmekesisusega läbi enda kogemuse nii loodust vaadeldes, õppides, kogedes kui ka teatrimängu tehes. Lasteaedade rühmaõpetajad koostavad õppekäikude ja teatrimängu läbiviimiseks tegevuskavad. Õppekäigu ja teatrimängu tegevuskavade koostamisel arvestatakse laste vanuselist printsiipi ja mängulisust, vastavat looduskeskkonda. Teatrimäng looduses annab lastele vahetu võimaluse saada eakohaseid teadmisi ja kogemusi loodusest- taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest ja väärtustest nagu loodushoid, sõprus, abivalmidus.

Eesmärgid:

  1. Jätkata lasteaedade looduskasvatuse traditsioone läbi aktiivse õuesõppe. Anda lastele võimalus 4 aastaajal kogeda, õppida, mõista ja tunnetada ümbritseva looduskeskkonna elurikkust teatrimängu kaudu
  2. Pakkuda lastele looduses olles koostegemisrõõmu ja ühtekuuluvustunnet, eduelamust ning kujundada lastes õigeid käitumuslikke väärtushinnanguid – headus, sõprus, abivalmidus
  3. Anda lastele teadmisi loodushoiust erinevates looduskeskkondades
  4. Läbi vahetu teatrikogemuse anda lastele uusi ja kinnistada olemasolevaid teadmisi loodusest-
    taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest ning loodushoiust
  5. Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetamist Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, toetada õpetajate professionaalset arengut

 

Osalejad:

Septembris 2015 on osalejateks Veebruar 2016 on osalejateks Aprill/ Mai 2016 on osalejateks Juuni 2016 on osalejateks
Tallinna Lille Lasteaia 4-5a lapsed

Tallinna Tihase Lasteaia 4-5a lapsed

Tallinna Haraka Lasteaia 4-5a lapsed

Tallinna Lille Lasteaia 5-6a lapsed

Tallinna Lille Lasteaia 6-7a lapsed

Tallinna Tihase Lasteaia 6-7a lapsed

Tallinna Haraka Lasteaia 6-7a lapsed

Tallinna Haraka Lasteaia 5-6a lapsed

Tallinna Lille Lasteaia 5-6a lapsed

Tallinna Tihase Lasteaia 5-6a lapsed

Tallinna Haraka Lasteaia 5-6a lapsed

Tallinna Tihase Lasteaia 6-7a lapsed

Tallinna Lille Lasteaia 2-3a lapsed

Tallinna Tihase Lasteaia 3-4a lapsed

Tallinna Haraka Lasteaia 2-4a lapsed

Tallinna Lille Lasteaia 4-5a lapsed?

Sügis

Õppekäik Pääsküla rabasse (Teatrimängu temaatika: Loomad ja linnud - liikide mitmekesisus ) septembri IV nädal 2015. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.

Talv

Õppekäik Harku metsa (Teatrimängu temaatika: Väärtused käitumises- loodushoid, sõprus, abivalmidus- loomade ja looduse kaitse ) veebruari IV nädal 2016. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.

Kevad

Õppekäik Tabasalu loodusparki (Teatrimängu temaatika: loomad, linnud, putukad metsas- liikide rikkus ja elupaigad ) aprilli V nädalal 2016 või mai II nädalal 2016 Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.

Suvi

Õppekäik mere äärde Kakumäe rand (Teatrimängu temaatika: loomamuinasjutt- tarkused loodusest) Juuni I nädal 2016. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.

Teatrimängu temaatika:

sügis –loomad ja linnud - liikide mitmekesisus metsas;

talv- väärtused käitumises- loomade ja looduse kaitse;

kevad- loomad, linnud, putukad metsas- liikide rikkus ja elupaigad;

suvi- loomamuinasjutt- tarkused loodusest

VAHENDID

Projekti detailsete eesmärkide täitmiseks on planeeritud lasteaedadele mitmed toetavad õppevahendid, mis aitavad projekti jooksul tekitada lastes huvi ja kinnistada nende teadmisi looduse elurikkuse vastu rabas, metsas, looduspargis ja mere ääres ning sealsete asukate (loomade, lindude, putukate), puude, taimede vastu. Samuti aitavad õppevahendid projekti jooksul ja ka edaspidi toetada laste loodushoidvat ja hoolivat käitumist ümbritsevas looduskeskkonnas.
Raamat "Eesti loomajuttude ja -salmide kuldraamat" aitab õpetajal leida looduse elurikkusega tutvumiseks temaatilisi jutte, lugusid teatrimängu etenduse tarbeks; annab ja kinnistab teadmisi loomadest ja nende elukommetest; edaspidiselt saab raamatut ikka ja jälle kasutada lastele erinevate loomade tutvustamiseks läbi erinevate juttude ja salmide.
Pehme teatrimäng “Puu ja metsaloomad" toetab laste teadmiste kinnistamist metsasukate osas. Mäng teatrimängu vahendiga pakub lapsele vahetut, pidevat võimalust näha ja katsuda metsas elavaid loomakesi, etendada koos teiste lastega lühietendusi loomadest.
Komplekt Luubid 12tk Igale projektis osalev laps saab luubi, millega ta saab õppekäikudel olles uurida looduse väikeseid objekte, taimi, putukaid, puu koort, liiva jne. Pidev töö luubiga (erinevates looduskeskkondades ja 4 aastaajal) annab lapsele kogemuse ja oskuse kasutada luupi looduse uurimisel; huvi märgata väikseid loodusobjekte. Samuti õpib laps hoidma töövahendit, et sellega saaks pikaajaliselt loodusobjekte uurida ja jälgida.
Projekti raames toimub 1-2 koolitust lasteaedade õpetajatele: draamakasvatuse, looduse teemalist.

Tulemus

Lapsed on saanud teatrimängu kaudu eakohaseid teadmisi ja kogemusi loodusest- taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest, väärtustest - loodushoid, sõprus, abivalmidus. Lapsed oskavad märgata, väärtustada ja hoida ümbritsevat looduskeskkonda. Lapsed oskavad looduses käituda loodushoidvalt ja hoolivalt. Lapsed oskavad teatrimängu tehes koos ühiselt grupis tegutseda, anda ühiselt edasi oma rühma etenduse loo teistele lastele. Kristiine Linnaosa lasteaedade pedagoogid on teinud koostööd projekti läbiviimiseks ning koostatud on õppekäikude ja teatrimängude tegevuskavad.

Projekti tegevused on seotud riikliku õppekavaga kui ka lasteaia õppekavaga järgmiselt:

õppekäikude läbiviimine toetab õppekava eesmärkide täitmist erinevates ainevaldkondades; rikastab ja ilmestab, näitlikustab õppetegevusi (omandatud teadmisi kasutatakse loodusekeskkonnas praktilises tegevuses); viib õppetegevused (sh loovmängu- teatrimängu) looduskeskkonda ja aitab kaasa tõhusamalt (vahetu kogemus, praktiline tegevus) ümbritseva keskkonna mõistmisele, kogemisele; pakub lastele enamat ning aktiivsemat osalemis-ja kaasategemise ning grupis ühiselt tegutsemise võimalust (kehalist aktiivsust, koostegemisrõõmu); kujundab eetilist käitumist igakülgselt (suhtlemisoskus, empaatiavõime, koostöö, kannatlikkus, viisakus) ja ka looduses; kujundab käitumismudeleid sh. ka looduses viibimisel (loodushoid, matkamine); aitab kaasa lapse mängu-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengule. Aitab lõimida erinevaid ainevaldkondi (mäng, keel ja kõne, mina ja keskkond, liikumine, matemaatika). Laps on õppinud läbi matkimise, vaatlemise, uurimise, suhtlemise, loovmängu (teatrimängu) ja harjutamise kaudu.

Läbi projekti tegevuste - õppekäikude kaudu on arenenud lapse suutlikkus kavandada oma tegevust, teha valikuid; seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes.

Teatrimängu kaudu on arenenud lapse koostegutsemise oskus ühise eesmärgi nimel koos kaaslastega; laps on saanud kogeda esinemisvõimalust, emotsioone ja rõõmu; arenenud on lapse sotsiaalseid oskused; edenenud on lapse mõtte- ja kõnetegevus, rikastunud eneseväljendusoskus; laps on õppinud mõistma ümbritsevat keskkonda ja tajuma paremini seoseid ümbritsevaga.

Viimati muudetud 02.02.2016