Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tihase Lasteaia kohatasu, toidukulu, soodustused ja toetused

UUS KOHATASU!

Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
2023. aastal on kohatasu  88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias. Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.
Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht<https://info.haridus.ee/account/login?ReturnUrl=%2faccount%2fmanagedetails.aspx>.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele<https://www.riigiteataja.ee/akt/429122021070> saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Täispikkuses pressiteade: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/uuel-aastal-jaab-kehtima-tallinlastele-praegune-lasteaia-kohatasu-maar

Toidukulu
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2   on alates 01.01.2023 kinnitatud Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse
toidukulu katmise piirmääraks 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas, mis on aluseks Tallinna Tihase Lasteaia laste toidukulu määramisel.

 

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades
Vastu on võetud Tallinna Linnavalitsus Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr , mis hakkab kehtima alates 01.09.2021
Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
*  netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:
2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

*  teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
*  koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormid leiad siit).
Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Aktuaalse info leiate  SIIT

Teadmiseks:

  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
  • Lapse ja lapsevanema andmete ( telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem. Arvet puudutavate andmete muutumisel esitab vanem vabas vormis avalduse lasteaia direktorile.
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks panka. Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu.
    Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
  • Küsimuste korral pöörduge direktori poole.

Viimati muudetud 25.01.2023