Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tihase lasteaia õppekava

Tihase lasteaia õppekava

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia ÕPPEKAVA alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. 

Õppekava on dokument, mille alusel toimub laste õppe- ja kasvatustegevus, mis on koostatud lapsest lähtuvalt ja suunatud lapse arenemisele ja kasvamisele kui põhiprotsessile lasteaias. Õppekava alusel omandavad lapsed alushariduse- teadmised, oskused, vilumused ja käitumisnormid, mis loovad eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. 

Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel ning lapsevanemate nõustamisel õppe- ja kasvatustegevuse küsimustes.

Õppekava koostamisel ja õppe-kasvatusprotsessi kavandamisel on arvestatud järgmisi põhimõtteid:

  • kodu ja lasteasutuse koostöö;

  • lapse individuaalset arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

  • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  • lapse loovuse toetamine;

  • mängu kaudu õppimine;

  • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

  • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Viimati muudetud 21.02.2024