Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tööde tegemise luba

  1. maist 2019 hakkas kehtima uus Muinsuskaitseseadus.

Muinsuskaitse valdkonnas tegutseva ettevõtjal peab olema pädevustunnistus

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/padevustunnistus

Loa väljastamine mälestise kaitsevööndis konserveerimiseks, restaureerimiseks, remondiks ja muudeks ehitustöödeks. Mälestiste ja muinsuskaitse alad on nähtavad kaardil. Kaardipäringuid saab teha (Mälestised->Päringud).

Tööde luba annab selle omajale õiguse kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal üheks või mitmeks tööks või tegevuseks. Tööde luba antakse mitte kauemaks kui viieks aastaks, põhjendatud taotlusel võib seda pikendada ühe korra kuni viie aasta võrra.

Infot: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load

Täpsemalt tööde loast vt kultuuriministri määrus Tööde tegemise teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa vorminõuded ning teatise ja taotluse esitamise kord

Kinnismälestisel on tööde loata keelatud konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine, seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustuse- ja muu seadme, tehnovõrgu ja -rajatise, teabekandja ning reklaami paigaldamine.

Tööde loa alusel võib kinnismälestisel teha haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd. Vaid tööde loa alusel võib arheoloogiamälestisel muuta maakasutuse sihtotstarvet.

Konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine võib muuhulgas hõlmata järgmisi tegevusi:

katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja täisehitamine;

ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine;

katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine;

mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine;

algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;

kinnismälestise siseruumides avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;

kinnismälestisel teede, trasside ja võrkude rajamine.

Tööde luba võib taotleda kinnismälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja.

Juhul kui kavandatav töö seisneb konserveerimises, restaureerimises või ehitamises ja selleks on nõutav muinsuskaitse eritingimusi järgiv ning muinsuskaitse osakonnas kooskõlastatud vastav projekt, viidatakse loa taotluses ka kooskõlastatud dokumentatsioonile.

Loa taotlus vaadatakse läbi ja antakse otsus 10 päeva jooksul. Väikesemahuliste tööde loa väljastamisest võib keelduda kui kavandatav töö või tegevus rikub mälestise vaadeldavust.

Tööde luba võib tunnistada ka kehtetuks kui ilmneb, et tööde loa aluseks olnud taotluses esitati valeandmeid jm, lisaks siis kui tööde ja tegevuste käigus avastatakse kultuuriväärtusega leid, kinnismälestisega leid, selle osa või arheoloogiline kultuurikiht ning tööde ja tegevuste jätkamine senises tööde loas ohustab seda.