Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Töökorralduse reeglid

Töökorralduse reeglid

 
 1. Üldsätted
  1. Töökorralduse reeglitega kehtestatakse Tallinna Kadaka lasteaia tööandja ja töötajate käitumisreeglid ning pooltevahelised õigused ja kohustused töösuhetes.
  2. Käesolevad töökorralduse reeglid on täitmiseks kõigile lasteaia töötajatele. Töötajale tutvustatakse töökorralduse reegleid, samuti nende muudatusi ja täiendusi allkirja vastu.
  3. Töökorralduse reeglites reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest ning lasteaias välja kujunenud väärtustest ja põhimõtetest.
  4. Töökorralduse reeglid on kättesaadavad lasteaia veebilehel.
  5. Korruptsiooni eest vastutav isik Tallinna Kadaka lasteaias on direktor, kes on isikuks informeerimaks töötajat tema ametiseisundist.
 2. Tööle asumine
  1. Tööle asumisel esitab töötaja tööandjale järgmised dokumendid
   1. isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).
   2. diplom või tunnistus vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.
   3. tõend tervisekontrolli läbimise kohta, kui tööleping sõlmitakse töötamiseks ametikohal, kus on ette nähtud eelnev ja perioodiline tervisekontroll
   4. andmed pangakonto kohta
  2. Andmete muutumisest teavitab töötaja tööandjat e-kirja teel/esimesel võimalusel.
  3. Tööle võtmisel tutvustab tööandja töötajat temale antud tööga ning töö eest makstava tasu tingimustega, selgitab talle tema õigusi ja kohustusi, tutvustab talle töökorraldusele kehtestatud reegleid, kodukorda, tuleohutuse-, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju, ametijuhendit ning teisi tööks vajalik.
  4. Töötajale rakendatakse katseaega neli kuud, kui ei lepita kokku teisiti.
 3. Tööaeg
  1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00 kuni kell 19.00. Rühmade tööaeg kehtestatakse õppeaasta alguses direktori käskkirjaga.
  2. Töötaja tööaeg on 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas.  Õpetaja tööaeg on 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas. Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.
  3. Pikema kui 6-tunnise töötamise kohta on ette nähtud vähemalt 30-minutiline tööpäevasisene vaheaeg, tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka. Töö iseloomust lähtuvalt rakendatakse pedagoogilisele personalile lühendatud tööaja normi lõunata. Töö iseloomust lähtuvalt on õpetajal võimalus puhata ja einestada töö juures vähemalt 30 minutit ning see aeg arvestatakse tööaja hulka. 
  4. Töötajatel on õigus lõunasöögile töökohal. Toidupäevade kohta peetakse arvestust.
  5. Puhkamiseks ja einestamiseks ettenähtud vaheajal on töötajal õigus tööandja territooriumilt lahkuda.
  6. Töötajate tööaja korraldus määratakse kindlaks töötaja töölepingus. Tööaja korraldus hõlmab eelkõige tööaja algust, lõppu ja tööpäevasiseseid vaheaegu. Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud.
  7. Direktori tööaeg: E 09:30-18:00, T – R 08:00-16:30.. Direktori vastuvõtuaeg: E 16.00–18.00 ja N 9.00–11.00.
  8. Õpetajate tööajakava koostatakse iga kalendrikuu kohta hiljemalt kolm päeva enne kalendrikuu algust. Hiljemalt kolm päeva enne kalendrikuu algust esitatakse tööajakava õpetajate poolt rühmade kaupa kehtivas tööajatabelis. Tööajakava täitmise kohta peab iga rühma pedagoogiline personal tegelikku tööaja arvestust.
  9. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.
  10. Tööajal töökohalt isiklikes asjus ära käimine ning töölt puudumine on lubatud ainult juhtkonna loal.
  11. Tööandjal on kohustus töötajast tuleneva töötamise takistuse korral töötasu maksta juhul, kui töötaja käib tööajast notariaalset tehingut sõlmimas, arsti vastuvõtul, lähedase matusel, lapse jõulupeol vms õigustatud juhul. Muul puhul tööandja töötajale töötasu ei maksa.
  12. Arsti juures käiakse üldjuhul oma ajast, välja arvatud töö juures haigestumisel, kui vältimatult on vaja arstiabi või perekonnas aset leidnud äkilise haigestumise korral.
  13. Tööaja hulka ei loeta ärakäimist kauplustes, harrastustega tegelemist, isiklike äriasjade ajamist, maksude maksmist vms õigustamata ühekordsed tegevused.
 4. Puhkus ja puhkeaeg
  1. Õpetajate põhipuhkuse kestus on 42/56 kalendripäeva, tugipersonalil 56 kalendripäeva, õpetaja abidel 35 kalendripäeva, teistel töötajatel 28 kalendripäeva.
  2. Töötajatele antakse põhipuhkust lähtudes töölepingu seaduses sätestatud puhkuseregulatsioonist. Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega.
  3. Puhkusedokumendid menetletakse linnatöötaja portaalis (edaspidi LTP). Iga-aastane puhkuse aeg nähakse ette puhkuste ajakavas, mis koostatakse iga kalendriaasta kohta LTP-s hiljemalt 31. märtsiks. Ajakava kinnitab lasteaia direktor ja muudatusi ajakavas tehakse poolte kokkuleppel.
  4. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu töötasu maksmise päeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.
  5. Lapsepuhkuse ja hoolduspuhkuse taotlemisel tagab töötaja, et tema ega teine isik ei kasuta tasulist lapsepuhkust või hoolduspuhkust teise tööandja juures.
  6. Tasustamata puhkuse andmine toimub poolte kokkuleppel.
  7. Õppepuhkust antakse täiskasvanute koolituse seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.
 5. Töötaja ja tööandja kohustused
  1. Tööandja on kohustatud
   1. tagama töötajale kokkulepitud töö ning andma korraldused selgelt ja õigeaegselt;
   2. maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal;
   3. andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;
   4. tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse, kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;
   5. varustama töökoha töövahenditega ning tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused;
   6. tagama töötaja isikuandmete töötlemise vastavalt isikuandmete kaitse seadusele
   7. tutvustama töötajale tööandja haldusakte ja eeskirju, sh tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiunõudeid, töökorralduse reegleid ja andmete turvalisust puudutavaid õigusakte.
  2. Töötaja on kohustatud
   1. täitma oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega;
   2. osalema oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel ning rakendama omandatut oma töös;
   3. hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;
   4. tegema tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
   5. teatama tööandjale või volitatud isikule viivitamatult tööd takistavatest asjaoludest ning võimaluse korral need erikorraldusteta likvideerima;
   6. mitte avaldama talle tööülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid ning muud avalikustamisele mittekuuluvat teavet;
   7. teavitama tööandjat esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimalusel selle eelduslikust kestusest;
   8. vastutama talle usaldatud laste elu ja tervise eest, sh mitte jätma tema hoolde usaldatud lapsi järelvalveta nii rühmatoas, õues kui magamisruumis.
   9. pidama kinni tööajast;
   10. hoidma korras oma töökoha ja -ruumid ning kasutama heaperemehelikult lasteaia vara;
   11. igast tööõnnetusest viivitamatult teatama tööandjale ning vajadusel helistama hädaabi telefonile 112;
   12. järgima kõiki tööga seotud õigusakte ning tööandja haldusakte ja eeskirju, sh tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid, töökorralduse reegleid ja andmete turvalist käitlemist reguleerivaid õigusakte.
 6. Töötasu
  1. Töötaja töötasu suurus ja töö tasustamise tingimused lepitakse kokku töölepingus.
  2. Tööandja maksab Töötajale palka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 6.  kuupäeval. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, siis makstakse palka sellele eelneval tööpäeval.
  3. Töö tasustamise põhimõtted on sätestatud lasteaia töötasujuhendis.
 7. Töökultuur
  1. Igal töötajal on kohustus hoida lasteaia head nime ja mainet ning mitte rikkuda seda oma tegevuse või tegevusetuse kaudu. 
  2. Tööandja ja töötaja on kohustatud suhtuma lastesse, lapsevanematesse, kolleegidesse ja lasteaia külalistesse viisakalt, lugupidavalt, vastastikuse austusega, kinni pidades lasteaia väärtustest.
  3. Töötaja külastab tööandja poolt töötajale antud e-posti aadressi vähemalt 1x tööpäeva jooksul ja loeb oma e-postile saabunud e-kirju.
  4. Töölt lahkudes lülitab töötaja välja elektriseadmed, kustutab tuled, sulgeb aknad ja sise- ning välisuksed.
  5. Suitsetamine lasteaia territooriumil ning tööletulek/viibimine tööl alkoholi- või narkojoobes on keelatud.
 8. Tööalased korraldused
  1. Tööalaseid korraldusi annab ja nende täitmist kontrollib direktor/vahetu juht, tema puudumisel selleks volitatud isik.
  2. Töötaja on kohustatud täitma töösse puutuvaid õigusakte ning tööandja kirjalikke ja suulisi korraldusi, mis tulenevad tema ametikohast, väljaarvatud korraldusi, mis on seadusevastased.
  3. Korraldused ja informatsioon loetakse töötaja poolt kättesaaduks, kui sellest on räägitud ühisel koosolekul või info on edastatud töötaja meilile, avalikustatud lasteaia veebilehel 24 tunni jooksul (tööpäevadel) pärast selle saatmist või avalikustamist.
 9. Töölepingu erakorraline ülesütlemine
  1. Töölepingu võib erakorraliselt üles öelda üksnes töölepingu seaduses ettenähtud mõjuval põhjusel ning etteteatamise tähtaegu järgides.
  2. Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda kui ülesütlemisele on eelnenud hoiatus:
   1. töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist:
   2. töötaja kohustuste rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus.
  3. Töötajapoolse töökohustuste rikkumise või tööandja korralduste mittetäitmise puhul teeb tööandja töötajale (kirjaliku) hoiatuse. Hoiatamise eesmärk on anda töötajale võimalus oma käitumist parandada, et töösuhe saaks jätkuda.
  4. Hoiatus tehakse töötajale teatavaks hiljemalt 10 päeva jooksul, arvestades rikkumise toimumisest või sellest teada saamisest ning selle kehtivusaeg on 6 kuud.
  5. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata (ebaväärikas või ebapedagoogiline käitumine, asutuse maine kahjustamine või muu tegu, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu, töökohustuste rikkumine tahtlikult või raske hooletuse tõttu).
 10. Töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutuse üldjuhised
  1. Lasteaias kehtivad töötervishoiu ja tuleohutuse nõuded tulenevad töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ja mitmesuguste seadmete ning kontoritehnika kasutamise eeskirjadest.
  2. Tööandja tagab töötajatele:
   1. tööks vajalikud töötingimused ning tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele;
   2. tervisekontrolli korraldamise vastavalt töökoha riskiteguritele (kuvariga töö, müra vm) ja kehtestatud korrale;
   3. meditsiinilise esmaabi vahendite olemasolu ja asumise kõigile teadaolevas ja kättesaadavas kohas;
  3. Töötaja on kohustatud:
   1. täitma töötervishoiu ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid ja töövahendite kasutamisjuhendeid ning tööandja ja töötervishoiu ja tööohutusalast järelvalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;
   2. teavitama koheselt tööandjat ohtlikust olukorrast, tööõnnetusest, samuti enda tervisehäiretest;
   3. läbima tervisekontrolli vastavalt töökoha riskiteguritele (kuvariga töö, müra vm) ja kehtestatud korrale.
  4. Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on kohustatud:
   1. teatama viivitamatult häirekeskusele telefonil 112 ning informeerima juhtunust tööandjat;
   2. sulgema uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut ning vajadusel alustama laste evakueerimist.
 11. Varaline vastutus
  1. Töötaja peab enda valduses olevasse tööandja varasse suhtuma heaperemehelikult ning tagama selle säilimise. Vara võimaliku hävimist ohustavatest asjaoludest või nende tekkimise ohust peab töötaja tööandjat viivitamatult teavitama.
  2. Tööandja vara tahtliku rikkumise korral vastutab töötaja rikkumise tagajärjel tööandjale tekitatud kahju eest. Tööandja varale tekitatud kahju nõutakse selle tekitajalt sisse kas asendamise või uuendamise hinna ulatuses.
  3. Töösuhte lõppemisel tagastab töötaja temale kasutada antud tööandja töövahendid ja vara hiljemalt töötamise viimasel päeval.
 1. Eraelulise teabe kaitse
  1. Töötajal on õigus teada:
   1. milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud;
   2. millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse;
   3. millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
  2. Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks töötajalt saama vabal tahtel kirjaliku nõusoleku.
  3. Töötaja on kohustatud:
   1. tagama töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse;
   2. hoidma saladuses ning mitte edastama kolmandatele isikutele andmeid, mis on teatavaks saanud lepingulisi kohustusi täites või juhuslikult;
   3. hoidma saladuses temale töö tõttu teatavaks saanud teiste töötajate eraelulist teavet ja isikuandmeid;
   4. töödeldavaid isikuandmeid mitte kasutama muuks kui tööülesannete täitmiseks;
   5. vastutama seadusest või lepingust tulenevaid isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral selle eest seaduses sätestatud korras.
 2. Lõppsätted
13.1 Käesolevate töökorralduse reeglitega reguleerimata suhted tööandja ja töötaja vahel reguleeritakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

Viimati muudetud 04.08.2023