Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tooma tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avaliku väljapaneku teade

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad Tooma tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu 21.07.–04.08.22. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlus koos lisamaterjalidega on tööpäeviti avalikul väljapanekul Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infosaalis, Pallasti tn 54. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda elektroonselt Lasnamäe linnaosa koduleheküljel https://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Projekteerimistingimuste-avalikustamine ning  PT taotlusega nr 2211002/07860 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris. Dokumentide nägemiseks peab registrisse ID-kaardiga sisse logima.  Dokumendid on leitavad PT menetluste nr PT247610, Tooma tn 13 aadressi alt või veebiaadressil: http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169901 

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projekteerimistingimuste taotlus kohaselt soovitakse Tooma tn 13 kinnistu põhjapoolsele osale püstitada  14 m kõrgune pumbamaja ehitusaluse pinnaga ca 1400 m2 .

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Pumbamaja kavandamine on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga, sobitub piirkonna väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi.

22.06.2021 väljastati kinnistule projekteerimistingimused nr 2111802/05753 pumbahoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga ligikaudu 1050 m2 ja kõrgusega ligikaudu 12 m. 21.06.2022 esitati uus taotlus, millega soovitakse tehnoloogiast tulenevalt hoone ehitisealust pinda suurendada kuni 1400 m2-ni ja hoone kõrgust kuni 14 meetrini. Uute projekteerimistingimuste väljastamisega muutuvad kehtetuks 22.06.2021 väljastatud projekteerimistingimused nr 2111802/05753.

Amet on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Tooma tn 13 kinnistule pumbamaja püstitamiseks.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on  04.08. 2022.

Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, või  ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab amet projekteerimistingimuste väljastamise.

Viimati muudetud 06.07.2022