Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Tuule Lasteaia kodukord

Tallinna Tuule Lasteaia kodukord

Üldsätted

1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks
kättesaadav.
3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
4. Kodukord on lastele, lastevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteaia
töötajatele täitmiseks kohustuslik.
5. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7 –19 (rühmad töötavad erinevate tööaegadega).
6. Lasteaed on suletud riigipühadel. Jõululaupäevale, uusaastale, Eesti vabariigi
aastapäevale ja võidupühale eelneval tööpäeval on lasteaia rühmade tööaeg kolme tunni
võrra lühendatud.
7. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide
muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega
ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
 
Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
1. Enne esmakordset lasteaeda tulekut soovitame lastevanematel tutvuda rühmaga ja
rühma päevakavaga, mis näeb ette mitmesuguseid tegevusi vaheldumisi kindlate söögija puhkeaegadega.
2. Lapse kergemaks harjumiseks lasteaia eluga on otstarbekas kohandada kodune
päevakava lasteaia omaga.
3. Lapsel on võimalus osaleda kõigis päeva tegevustes, kui ta jõuab lasteaeda hiljemalt
kell 9.00.
4. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia
päevakava järgides.
5. Vanem teavitab lapse puudumisest, haigestumisest või hiljem jõudmisest hiljemalt
hommikul kell 9.00-ks (telefoni või e-maili teel rühma töötajatele). Kontaktid asuvad
rühma stendidel ja lasteaia kodulehel.
6. Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult rühma töötajale ning järele tulles võtab
lapse vastu rühma töötajalt.
7. Õhtul tuleb kinni pidada rühmade ja lasteaia sulgemise aegadest. Lapsele tuleb järgi
tulla hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist, et oleks võimalik rahulikult
riietuda ja õpetajaga möödunud päeva kohta infot vahetada. Lapsega lahkudes jätab
lapsevanem rühma töötajaga isiklikult hüvasti.
8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud
isikule/isikutele, kui vanemad on rühma töötajat sellest eelnevalt teavitanud.
9. Rühma töötajal on keelatud last üle anda selleks volitamata isikule.
10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja
võimalusel telefoni teel lapsevanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning
teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse saamine ebaõnnestub või vanem
ei tule lapsele järele, teavitab töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt
toimitakse politsei korralduste järgi.
 
Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
 
1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest
eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava,
kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste
tervist.
3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal
ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral
määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele)
lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja
kokkuleppel direktori määratud lasteaia pedagoogiga.
5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias
rakendatakse Terviseameti juhiseid.
6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, ühekordsed taskurätikud,
vajadusel vahetuspesu.
7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid,
et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
8. Lapse õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Rühma
töötajad ei vastuta riiete määrdumise eest tavaolukorras.
11. Aiarühma lapsele on liikumistegevusteks vajalikud lühikesed püksid ja spordisärk,
mida tuleb hoida riidest kotis. Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust.
12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel
kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse
lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või
vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
13. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.
14. Lasteaias viiakse läbi lapse arenguvestlusi eesmärgiga toetada lapse arengut.
15. Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja
mitmekesine ning vastab lasteasutuse toitlustamisele kehtestatud nõuetele. Soovitame
jälgida nädala menüüd rühma stendil ja lasteaia kodulehel.
 
Mäng ja õuesolek
 
1. Laps võib kaasa võtta isiklikke mänguasju, välja arvatud ohtlikke ja vägivaldseid
mänge õhutavaid mänguasju ( näit. relvad, tegelaskujud jms. ), vastavalt rühmas
kehtestatud korrale, arvestades sellega, et rühma töötajad ei vastuta nende kadumise
või katkiminemise eest.
2. Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps lasteaeda kaasa võtta jalgratta, tõukeratta või
rulluisud. Sel juhul on kohustuslik kiivri olemasolu.
3. Laps ei kanna rühmas ehteid, mis võivad enda või teiste tervist ohustada, puruneda või
kaduda (rippuvad ehted, väikestest detailidest ja teravate osadega ehted jms).
4. Tervise edendamise eesmärgil ja vastavalt rühma tegevuskavale osalevad kõik lapsed 1-
2 korda päevas õuetegevustes.
 
Turvalisus
 
1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on
ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise
aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid
huvisid arvestades.
2. Lastele on seatud hoonest ja õuealalt omavoliliselt väljaliikumise piirangud. Laps võib
hoonest ja õuealalt lahkuda koos lasteaia töötajaga direktori või õppealajuhataja loal,
esitades õppekäigu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt
eelnevalt määratud isikuga.
3. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja töötajad helkurvestides ja ning laste
rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
4. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutamise.
Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid on kontrollitud
tootja poolt.
5. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning
võõraste isikute omavoliline (pääs) sisenemine lasteaia ruumidesse ja õuealale on
keelatud.
6. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad ja uksed, et
tagada laste turvalisus.
7. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud va lasteaeda teenindavad
transpordivahendid, kui on vastav luba.
8. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma
töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust
ohustavatest olukordadest.
9. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust
ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad
viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see
lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.
10. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt
hädaolukorra lahendamise plaanile.
11. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste,
vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest
ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
12. Lastega õuesoleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks
piisav arv töötajaid. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud
vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja, või äärmisel juhul teise
rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
13. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle
kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust. Lapsevanema ja
lasteaia vahel sõlmitakse leping isikuandmete kasutamise kohta. 

Lehekülge haldab:

[email protected]

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024