Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas

1. Projekti üldandmed:

Projekti nimi: Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas, nr 3.3.0100.09-0010

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 otsusega nr 161 „Osalemine EL struktuurivahendite meetme “Transpordi infrastruktuuri arendamine” välisprojektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile”

Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.01.2010 kk nr 7, mida on muudetud 20.10.2011 käskkirjaga nr 11-0310 ja 11.06.2012 käskkirjaga nr 12-0195.

EK rahastamisotsuse allkirjastamise kuupäev ja nr: 13.09.2010, K(2010) 6297 CCI 2009EE161PR009

Kulude ja tegevuste abikõlblikkuse alguskuupäev: 01.12.2008

Kulude ja tegevuste abikõlblikkuse lõppkuupäev: 31.12.2013

EL toetuse määr: 75 %

EL toetuse fond: Ühtekuuluvusfond

Abikõlblik kogumaksumus: 72 796 379,40 (seitsekümmend kaks miljonit seitsesada üheksakümmend kuus tuhat kolmsada seitsekümmend üheksa) eurot ja 40 senti

EL toetuse maksimaalne suurus: 54 597 284,55 (viiskümmend neli miljonit viissada üheksakümmend seitse tuhat kakssada kaheksakümmend neli) eurot ja 55 senti

Toetuse saaja: Tallinna Linnavalitsus

Rakendusüksus: Maanteeameti struktuurivahendite osakond

Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2. Projekti kirjeldus ja eesmärgid:

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Ülemiste liiklussõlme väljaehitamine koos sellega seonduvate tegevustega. Ülemiste liiklussõlm on Tallinna üheks olulisemaks transpordisõlmeks, kus ristuvad Tartu maantee, Peterburi tee, Suur-Sõjamäe tänav, Järvevana tee ning lisaks veel raudtee. Lisaks erinevate linnaosade ühendamise funktsioonile läbib Ülemiste ristmikku transiitliiklus, mis on eriti suure osakaaluga Tartu maanteel ja Peterburi teel, ühendades Tallinna muude Eesti piirkondadega. Selle ristmiku kaudu toimub ka ühendus Tallinna lennujaamaga.

Projekti tulemusena ehitatakse mitmetasandiline ristmik sh:

 • Ehitatud teed 7,50 km
 • Rekonstrueeritud teed 1,20 km
 • Ehitatud tunnel 2 tk
 • Ehitatud viadukt 1 tk
 • Ehitatud kergliiklusteed 5,35 km
 • Rekonstrueeritud kergliiklusteed 1,65 km
 • Ehitatud kergliiklustunnel 3 tk

Ülemiste liiklussõlme väljaehitamisega seonduvad lisaks alljärgnevad abikõlblikud tegevused:

 • Tehnovõrkude rajamine: vee- ja kanalisatsioonitrassid, sademevee kanalisatsiooni kollektor, kesk- ja madalpinge kaabelliinid, 110 kV kõrgepinge õhuliini asendamine maakaabliga, tänavavalgustus ning sõidutee ja kergliiklustee tunnelite valgustus, ümbertõstetavad sidetrassid ja gaasitrassid, liiklusfooride juhtimistrassid.
 • Ajutiste ümbersõiduraudteede rajamine
 • Kadrioru sadevete eelvoolusüsteemi rajamine
 • Omanikujärelevalve
 • Maa omandamine

Liiklussõlme ehitamise ning Tallinn-Narva (TEN-T maanteega) maanteega ühenduse rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on liiklustiheduse vähendamine Tallinna kesklinnas, mis tunduvalt suurendab autojuhtide ja jalakäijate turvalisust liikluskorraldusvahendite parendamise ja keskkonnasaaste leevendusmeetmete kasutusele võtmise abil ning võimaldab saada kiire ühenduse ja ligipääsu pealinnale ning rahvusvahelistele reisijate- ja kaubaveokeskustele. Ülemiste liiklussõlme projekti üldiseks eesmärgiks on parandada liiklusolukorda üle-Euroopalises transpordikoridoris nr 1, selle ühes „pudelikaelas” Tallinnas. Seega aitab antud projekt saavutada üldist (strateegilist) eesmärki, milleks on linnakeskmest möödaviivate magistraalteede ehitamine. Linnakeskmest möödaviivate magistraalteede ehitamine omakorda aitab vähendada liiklusummikuid, alandab mürataset ning saastatust, tõstes seeläbi üldist elukvaliteeti. 

3. Projekti eritingimused:

Euroopa Komisjoni rahastamisotsus nr K(2010) 6297 suurprojektile CCI 2009EE161PR009 väljastati 13.09.2010. 

4. Projekti elluviimiseks on sõlmitud alljärgnevad lepingud:

 • Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabliga
 • Ülemiste liiklussõlme ajutiste raudteede ümbersõiduteede rajamine
 • Ülemiste liiklussõlme sadevete kanalisatsioonikollektori rajamine ja veetorustike (VK5-VK6 ja VK7-VK8) ümbertõstmine
 • Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas
 • Ülemiste liiklussõlme (Laagna/Gonsiori ristmik – Tallinna laht) sademevete eelvoolu rajamine

Projekti elluviimiseks on sundvõõrandatud Tartu mnt 88A, Filtri tee 16, Tartu mnt 86A ja Filtri tee 9 ehitised, Filtri tee 9A ja Tartu mnt 80S kinnisasi ning Tartu mnt 88 ja Tartu mnt 86b kinnisasja osa. Omandatud on Peterburi tee 3 kinnistu mõtteline osa. Kohtulik kompromiss on kinnitatud Filtri tee 9 sundvõõrandamata jäetud tervikvarade osas.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024