Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp

 

          

 

1. Projekti üldandmed:

Projekti nimi: Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp, nr 3.3.0101.11-0021

Välisprojekti rahastus on otsustatudTallinna Linnavolikogu 03.09.2009 otsusega nr 161 „Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektides "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" ja "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp" ning volituste andmine“

Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20.03.2012 kk nr 12-0108, mida on muudetud 10.12.2013 käskkirjaga nr 13-0401.

Projekti partneriks on rahastamisotsusega määratudAS EVR Infra (alates 03.09.2012 ärinimi AS Eesti Raudtee) vastavalt AS EVR Infra ja Tallinna Kommunaalameti vahel sõlmitud koostöölepingule nr 8773. 

Kulude ja tegevuste abikõlblikkuse alguskuupäev: 01.03.2011

Kulude ja tegevuste abikõlblikkuse lõppkuupäev: 01.12.2015

EL toetuse määr: 75 %

EL toetuse fond: Ühtekuuluvusfond

Abikõlblik kogumaksumus: 14 389 397,64 (neliteist miljonit kolmsada kaheksakümmend üheksa tuhat kolmsada üheksakümmend seitse) eurot ja 64 senti

EL toetuse maksimaalne suurus: 10 792 048,23 (kümme miljonit seitsesada üheksakümmend kaks tuhat nelikümmend kaheksa) eurot ja 23 senti

Toetuse saaja: Tallinna Linnavalitsus

Rakendusüksus: Tehnilise Järelevalve Amet

Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2. Projekti kirjeldus ja eesmärgid:

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Ülemiste liiklussõlme välja ehitamine koos sellega seonduvate tegevustega. Üldeesmärgiks on liiklustiheduse vähendamine ning liiklusohutuse tõstmine. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise II etapp koos omanikujärelevalve ja projektijuhtimisega hõlmab:

  • Tartu mnt rekonstrueerimist lõigus Vana-Tartu mnt – Tähnase tee 2+2 sõidurajaga autoteeks;
  • Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist koos raudteesildadega ning Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemist.

Projekti tulemused:

- Ehitatud teed

ca 1,3 km (Järvevana tee – Tehnika tn ühendustee)

- Rekonstrueeritud teed

ca 2,9 km (Tartu mnt)

- Ehitatud raudteeviadukt

2 tk (mõlemad Tehnika-Järvevana ühendusteel)

- Ehitatud jalg- ja jalgratta teed

ca 2,72 km (Tartu mnt ja JT)

- Rekonstrueeritud jalg- ja jalgrattateed

ca 0,30 km (Tartu mnt)

Ülemiste liiklussõlme II etapi väljaehitamisega seonduvad abikõlblikud tegevused on alljärgnevad:

  • Tehnovõrkude rajamine: tänavavalgustuse, sadevee- ja olmevee kanalisatsiooni, veetrasside, drenaažitorustike, sidekanalisatsiooni, elektrikaabelliinide, projekteeritud elektrikaabelliinide reservtorude, gaasitrassi ehitus või rekonstrueerimine; piirdeaedade taastamine, müratõkkeseinte rajamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, 1 fooriristmiku rekonstrueerimine ja 3 uue fooriristmiku ehitamine ning haljastuse rajamine.
  • Omanikujärelevalve

3. Projekti elluviimiseks on sõlmitud 3 ehituse töövõtulepingut:

  • Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee rajamine
  • Tartu maantee (Vana Tartu mnt – Tähnase tn) rekonstrueerimine
  • Järvevana tee - Tehnika tänava ühendusteel Veerenni raudteesõidu sulgemine koos kaasnevate töödega

 

Viimati muudetud 21.02.2024