Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehnilise projekti koostamine)

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehnilise projekti koostamine)

Rahastamise programm: perioodi 2004–2006 Ühtekuuluvusfond

Projekti eesmärk on vähendada Tallinna kesklinna läbivat transiitliiklust majanduslikust ja keskkonna seisukohast optimaalseima tehnilise lahendusega liiklussõlme kaudu, mis ühendab Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna-Narva maantee ning Tallinna-Pärnu-Ikla maantee. Inimeste ja kaupade kiire liikumise hõlbustamiseks rajatakse kvaliteetne transpordiinfrastruktuur, mis vastab Euroopa Komisjoni direktiiviga 96/53/EÜ lubatavale teljekoormusele 11,5 t. Üldise transpordikoormuse vähendamiseks arendatakse keskkonna­säästlikke liikumisvõimalusi, parandades ühistransporti teenindavat ja kergliikluse infrastruktuuri. Suurendatakse magistraaltänavate keskkonnaohutust, kõrvaldades sh autoliikluse pudelikaelad, mis aitab vähendada heitgaasidest tulenevat keskkonnasaastet. Projekti alleesmärk on parandada Peterburi tee – Tartu mnt – Järvevana tee – Suur-Sõjamäe tn liiklussõlme läbilaskvust ja liiklusohutust. Tagada kvaliteetne projekti ettevalmistus ning selle tulemusena Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseeritud kvaliteetne investeering transpordisektorisse.

Projekti tegevused 2009. aastal:

 • koostöös JASPERSi ekspertidega uuendati tasuvusanalüüsi ja teostatavusuuringut, täiustati finantseerimisvõimaluste analüüsi ning koostati Ühtekuuluvusfondi suurprojekti rahastamistaotlus, mis kiideti heaks 06.01.2010 majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga nr 7;
 • Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise tehnilise projekti koosseisus koostati projektid järgmistele tehnovõrkudele ja konstruktsioonidele:  
  • 110 kV kõrgepinge õhuliini asendamine maakaabelliinidega;
  • kesk- ja madalpinge kaabelliinid;
  • trafoalajaamad;
  • sidekanalisatsioon;
  • veetorustik;
  • reoveekanalisatsioon;
  • sademeveekanalisatsioon;
  • gaasivarustus;
  • raudteeautomaatika;
  • piirded, piirdeaiad ja müraseinad;
  • raudtee piirdeaed;
  • viadukt, tunnelid;
  • viadukti iluvalgustus;
  • tänavavalgustus;
 • koostati teerajatiste ja kergliiklusteede projektid ning alustati nende kooskõlastamist;
 • alustati ehitushanke „Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabliga“ dokumentatsiooni koostamist, mille taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja hanketeate kooskõlastas 28.12.2009 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti tulemusena valmib Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise tehniline projekt, ehituse hankedokumentatsioon ja välisrahastuse taotlus objekti ehitamiseks. Koostöös JASPERSi ekspertidega koostatakse tasuvusanalüüs ja teostatavusuuring, täiustatakse finantseerimisvõimaluste analüüsi ning koostatakse Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlus.

Projekti eelarve

Projekti kogumaksumus: 29 716 208 krooni (1 899 212 eurot)

Tallinna projekti abikõlblik kogumaksumus: 24 980 000 krooni (1 596 513 eurot)

välistoetus Tallinna projektile: 20 096 410 krooni (1 284 395 eurot)

Tallinna projekti omafinantseering: 4 883 590 krooni (312 118 eurot)

Tallinna projekti lisafinantseering: 4 736 208 krooni (302 699 eurot)

Rakendamise periood: oktoober 2008 – november 2010 (rahastamisotsus 19.12.2006).

Projekti kodulehekülg: www.kprojekt.ee/ylemiste;

                                           www.kprojekt.ee/index.php?pID=65

Viimati muudetud 21.02.2024