Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Dokumendid ja avalik teave

Dokumendid ja avalik teave

11.03.2024

Korruptsiooni ennetamine
Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Linda Eino. Kontaktandmed: [email protected]; +372 6356 806
Töökohad, millega kaasnevad ametiseisundid on kinnitatud käskkirjaga 10.aprill 2023  nr 1 – 4/ 1.
Korruptsiooni ennetamisest lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja kinnitatud käskkirjaga juhendist

11.02.2019

Tallinna Ümera Lasteaia avalikud dokumendid on dokumentideregistris.

 

11.02.2019

Töötasujuhend

Tallinna Ümera Lasteaia töötasujuhend

 

4.12.13

Ettekirjutused

Põhja Päästekeskuse tuleohutuskontrolli Büroo ettekirjutus 08.02 2017 nr 7.2-6.2/240

Tööinspektsioon Põhja Inspektsiooni ettekirjutus 07.03.2013 nr 3.4-1/2414-2

 

4.12.13

Riiklik järelevalve

2009. aasta jaanuaris oli teostatud temaatiline riiklik järelevave, mille proiriteediks oli "Laste koolivalmiduse toetamine"

Tallinna Ümera Lasteaia riikliku järelevalve õend.

 

11.02.2019

Uuringud

Uuringuid ei ole läbiviidud

 

11.02.2019

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad

 

11.02.2019

Riigihanked

Tallinna Ümera Lasteaias riigihankeid ei ole läbiviidud.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

 

11.02.2019

Hankekord

Tallinna Ümera Lasteaia hankekord

 

11.02.2019

Isikuandmete kaitse

 

Tallinna Ümera Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh:

isikuandmete kaitse üldmäärusest,

isikuandmete kaitse seadusest,

avaliku teabe seadusest,

Tallinna linna andmekaitsetingimustest

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

 

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

- nõusolek.  Nõusoleku vorm

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil  https://www.eliis.ee/settings

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

 

Tallinna Ümera lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Viktoria Sergejeva, [email protected].

 

Kasulikud lingid

Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Haridusamet

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

6 35 75 33, [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024