Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Ümera Lasteaia kodukord

Tallinna Ümera Lasteaia kodukord

Kinnitatud Tallinna Ümera Lasteaia hoolekoguga 18.09.2019 protokoll nr. 1-5.1/1, otsus 3.                                                                     

Tallinna Ümera Lasteaia kodukord

 1. 1. Üldsätted. 

  1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

  1.2 Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

  1.3  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

  1.4  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

  2.  Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, arveldamine

  2.1  Lasteaed on avatud 6.30-18.30. Hommikuti 6.30 - 7.00 lapsi võtab vastu

         valverühm, õhtuti 18.00-18.30 lapsed samuti viibivad valverühmas. Suvisel ajal valverühm ei tööta ning lasteaed on avatud 7.00-18.00.

  2.2  Soovitavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust. Hilisema tuleku puhul peab lasteaeda teavitama tulekust kella 9.00-ks, et saaksime lapse võtta sööjate nimekirja. Järele tuleks lapsele tulla hiljemalt 10 minutit enne rühma/valverühma sulgemist.

  2.3  Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle oma rühma- või valverühmaõpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.

  2.4   Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel   korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust.

  2.5   Õhtul annab rühma- või valverühmaõpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.

  2.6  Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

  2.7    Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

  2.8  Telefoni, koduse aadressi või e-posti aadressi muutusest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.

  2.9   Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu arvel märgitud kuupäevaks. Soovitav on sõlmida otsekorraldusleping pangas.

  2.10  Juhul, kui lapsevanem võlgneb lasteaiatasu kahe kuu eest, juhtkonnal on õigus kustutada last lasteaia nimekirjast.

  3.  Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

  3.1.  Vanem informeerib rühmaõpetajat  lapse terviseprobleemidest (allergia, astma, ettekirjutused arstilt).

  3.2  Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmanähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne) või juhtudel, kui lapsele tuleb anda ravimeid või tal pole lubatud õue minna.

  3.3   Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

  3.4  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

  3.5    Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

  3.6  Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest lapsevanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

  3.7  Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

  3.8  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

  3.9  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

  3.10  Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

  3.11  Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

  3.12  Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

  3.13  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

  4.  Turvalisuse tagamine

   

  4.1.  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  4.2  Mänguvahendite, spordiinventari, mööbli ning õueatraktsioonide konstruktsioon ja suurus vastab laste eale ja turvalisuse nõuetele. Nende korrasoleku kontrolli teostavad õppealajuhataja ja majandusjuhataja vähemalt üks kord kuus.

                                                                                                                                                                               4.3  Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

  4.4  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

  4.5    Tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lasterühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid (mitte vähem, kui üks täiskasvanu 7 laste kohta).

  4.6  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid.

  4.7  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

  4.8  Lastele on keelatud kaasa anda mobiiltelefone, raha ja väärisasju.                                                                                 4.9  Laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

  4.10   Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

  4.11  Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

  4.12     Viibides oma lapsega lasteaia õuealal, tuleb järgida samu reegleid, mis lapsel on kehtestatud oma rühma õpetaja poolt õues viibimise ajal (ronimisel, õuevahendite hoidmisel). Sellel ajal vastutab oma lapse turvalisuse eest lapsevanem.

  4.13 Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemide tekkimisel rääkige esmalt avameelselt rühma õpetajaga. Juhul, kui üldist lahendust ei leita, pöörduge õppealajuhataja, direktori või oma rühma hoolekogu esindaja poole.

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

6 35 75 33, [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024