Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Video jälgimissüsteemi kasutamise kord

Video jälgimissüsteemi kasutamise kord

KINNITATUD Tallinna Unistuse Lasteaia direktori 08.09.2022. käskkirjaga nr 1-2/4-p.
Tallinna Unistuse Lasteaed hoolekogu protokoll nr 2, 07.09.2022


Tallinna Unistuse Lasteaia
video jälgimissüsteemi kasutamise kord

Üldsätted
1.1. Käesolevas korras määratakse kindlaks video jälgimissüsteemi kasutamise põhimõtted Tallinna Unistuse Lasteaia territooriumil aadressil: Gildi 17, 10113 Tallinn.
1.2. Vastutav töötleja on: Tallinna Unistuse  Lasteaed.
2. Video jälgimissüsteemi kasutamise eesmärk ja õiguslik alus:
2.1. Video jälgimissüsteemi kasutatakse Unistuse Lasteaia valduses oleva vara (sh andmed, andmete
töötlemiseks kasutatavad vahendid), töötajate, klientide ning territooriumil viibivate isikute
kaitseks.
2.2. Kaamera kasutamise õiguslikuks aluseks on küberturvalisuse seadusest, avaliku teabe
seadusest ja ISKE-st tulenevate nõuete täitmine, eelkõige füüsilise turbe tagamine.
3. Video jälgimissüsteemi lühike kirjeldus
3.1. Kasutatavad video jälgimissüsteemid koosnevad salvestusseadmetest ja kaameratest.
3.2. Turvakaamerad on paigaldatud:
3.2.1. Turvakaamerad – salvestavad maja erinevaid sissepääse õuest ning ka avatud ala.
Salvestisega on ühendatud 8 kaamerat;
3.2.2. Video-fonolukk – salvestab maja sissepääsu. Salvestisega on ühendatud 1 kaamera.
4. Video jälgimissüsteemi abil kogutud andmete edastamine
4.1. Unistuse Lasteaed edastab salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse
kohaselt menetleva asutuse nõudmisel salvestiste olemasolu korral.
4.2. Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele
juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.
4.3. Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada
salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et
need ei kahjustaks teiste isikute huve.
5. Juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele
5.1. Juurdepääs jälgimissüsteemidele ja salvestistele on Unistuse Lasteaia juhtkonnal.
5.2. Talletatud salvestistest teeb vajalikud väljavõtted lasteaia direktor õigusrikkumise menetluses
õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.
6. Salvestiste säilitamine
6.1. Unistuse Lasteaed kasutab salvesteid ülekirjutamisrežiimis, 31 päeva möödumisel salvestub uus
info üle vana info, millega vanemad salvestised kustuvad.
6.2. Salvestist säilitatakse elektrooniliselt piiratud juurdepääsuga infosüsteemis ja valvatavas
ruumis.
7. Video jälgimissüsteemi kasutamisest teavitamine
7.1. Unistuse Lasteaias kasutatava video jälgimissüsteemi puhul on antud hoonetesse paigaldatud
teabetahvlid, millel on kaamera kujutis ja kiri „VIDEOVALVE”. Teabetahvlile on märgitud
vastutava töötleja kontakt, eesmärk ning õiguslik alus ja viide kaamera kasutamise korrale
 

Viimati muudetud 16.09.2022