Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lisaeelarve prioriteediks on haridus, puudega inimesed ning talvine tänavahooldus

Lisaeelarve prioriteediks on haridus, puudega inimesed ning talvine tänavahooldus

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule linna 2024. aasta esimese lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 9,5 miljoni euro võrra. Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna linna 2024. aasta täpsustatud eelarve mahuks 1,26 miljardit eurot.

Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul analüüsiti linnaeelarvet põhjalikult, et leida võimalusi rahakasutuse efektiivsemaks muutmiseks ja suunata vahendeid valdkondadesse, mis seda vajavad „Tegevuskuludelt leidsime kokkuhoiukohti 14 miljoni euro ulatuses, samuti vaatasime üle investeeringute nimekirja. Ühistranspordi valdkonnas on meie lähiaastate plaanid eriti ambitsioonikad: 30 miljonit eurot trollipargi uuendamiseks ja 27 miljonit trollitaristu kaasajastamiseks, samuti vahendid gaasibusside ostmiseks, mis jagunevad mitme eelarveaasta peale,“ märkis linnapea.

„Tegevuskulude osas on lisaeelarve prioriteediks haridus-, sotsiaal- ning liikuvuse ja linnamaastiku valdkond. Haridusvaldkonnas keskendume nii õpetajate ja tugispetsialistide palgafondi suurendamisele kui ka eestikeelsele õppele üleminekule. Sotsiaalvaldkonnas on meie esmane prioriteet puuetega inimeste teenuste parem kättesaadavus. Linnamaastiku valdkonnas soovime istutada rohkem puid ning liikuvuse valdkonnas tõsta talvise tänavahoolduse kvaliteeti, milleks eraldame täiendavaid vahendeid,“ selgitas Ossinovski. „Samal ajal suuname ligi 10 miljonit eurot hoiuste suurendamiseks, et parandada eelarvepositsiooni. See võimaldab meil võtta vähem laenu, kui linnavolikogu on selle aasta eelarves ette näinud.“

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 9,5 miljoni euro võrra, seejuures suurenevad linnakassa tulud 2,2 miljoni eurot, linna asutuste omatulud 2,2 miljoni euro ning saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 5 miljoni euro võrra.

Lisaeelarvega suurenevad linna 2024. aasta tegevuskulud kokku 17,1 miljonit eurot, kõige enam suurenevad kulud liikuvuse- ja haridusvaldkonnas.

Haridusvaldkonnas tõusevad õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärad 1803 eurolt 1820 euroni ning õpetaja abide töötasu 1085 eurolt 1092 euroni. Eelarvesse lisatakse vahendeid kooliõpetajate motiveerimiseks ja töötasu diferentseerimisfondi suurendamiseks alates septembrist 2024. Samuti nähakse ette kulud Ukrainast saabunud sõjapõgenike laste hariduse tagamiseks. Eestikeelsele õppele üleminekul toetatakse õpetajaid keelerände projektide ja eesti keele süvaõppe koolitustega.

Kultuurivaldkonnas eraldatakse ühekordne toetus sihtasutusele Theatrum Ladina kvartali kultuuritegevuse säilitamiseks. Täiendavad vahendid on ette nähtud õpilasmaleva noortele töövõimaluste pakkumiseks Tallinna loomaaias ja botaanikaaias.

Spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas korrigeeritakse spordiprojektide ja organisatsioonide toetuskulud vastavalt tegelikule vajadusele. Eesti Koolispordi Liidu toetus väheneb 100 000 euro võrra seoses liidu tegevuse lõpetamisega, samuti vähendavad Tallinna Spordikooli tegevuskulud seoses asutuse likvideerimisega.

Sotsiaalhoolekandes keskendutakse puuetega isikute hoolekandele, suurendades sotsiaaltranspordi, isikliku abistaja ja tugiisikuteenuste kulusid, et tagada piisav teenuse maht ja katta hinnatõus. Laste hoolekandes nähakse ette täiendavad vahendid tugiisikuteenusele võimaldamaks teenusele võtta kõik järjekorras ootel olevad sihtgrupi lapsed. Koostöös Päästeametiga jätkub projekt „Kodud tuleohutuks“, mille raames muudab Tallinn tänavu 23 kodu tuleohutumaks.

Tervishoiu valdkonnas suurenevad Tallinna Kiirabi tegevuskulud. Täiendavad vahendid eraldatakse ka kainestusmaja haldamiseks seoses ravimite ja meditsiinitarvikute kallinemisega.

Linnamajanduses suurenevad hoonete remondi- ja renoveerimistööde maht, et katta linnale kuuluvate asustamata eluruumide kulud, et neid saaks linna eestkostel olevate isikutele uuesti välja anda.

Liikuvuse valdkonnas arendatakse Kadrioru Pargi hooldusüksust, et võtta hooldusesse neljandik seni veel hooldamata kõnniteedest. Selle tarbeks luuakse septembrist 23 uut töökohta ja soetades kaheksa uut töömasinat. Kulud suurenevad ka tänavate hooldusremondi kulude ümberpaigutamise tõttu investeerimistegevuse eelarvest kulude eelarvesse.

Linnamaastiku ja keskkonnahoiu valdkonnas suurenevad haljastuskulud uue haljastuse rajamiseks. Täiendavad vahendid eraldatakse eraisikutele nakatunud puude asendamiseks, et piirata puude nakkushaiguste levikut ja vähendada kulutusi linnale kuuluvate nakatunud puude raiele. Suurenevad keskkonnaprogrammide ja linnaaedade kulud, et toetada linna- ja õppeaedu ning suurendada keskkonnateadlikkust. Parendatakse lastemänguväljakuid. Tehnovõrkude valdkonnas eraldatakse täiendavaid vahendeid sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

Avaliku korra valdkonnas suurenevad kriisivalmiduse ja elanikkonna kaitse kulutused kriisideks valmisoleku tagamiseks. Täiendavad vahendid eraldatakse Tallinna Vabatahtliku Pääste Kopli komando opereerimiseks.

Investeerimistegevuse eelarves tehakse eeskätt täpsustusi, mis lähtuvad riigihangete tulemustest investeerimisobjektide kogumaksumustes ja 2024. aastaks ette nähtud kulutustes.