Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinnas lihtsustub sotsiaalabi kättesaadavus ja laieneb saajate ring

Lõppeval aastal alustati Tallinnas sotsiaalabisüsteemi ja selle kvaliteedi uuele tasemele viimist, mille eesmärgiks on muuta abivajajatele sotsiaalteenuste- ja toetuste andmine selgemaks, lihtsamaks ja inimkesksemaks. Uus aasta toob linlasele kaasa nii mõnegi toetusmäära kasvu kui ka uue toetusliigi.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on linn võtnud eesmärgiks viia sotsiaalhoolekande teenuste korraldamine ja osutamine senisest enam abivajaja keskseks. „Oleme tänavu sotsiaalvaldkonnas täiendanud ja muutnud mitmeid määrusi ja kordasid. Kõigi nende muudatuste eesmärgiks on teha linlaste elukorraldus inimlikumaks, lihtsamaks ja kergemini kättesaadavaks. Näiteks praegu tuleb abivajajal esitada taotlus konkreetse teenuse või vajaduspõhise toetuse saamiseks, siis edaspidi piisab abivajajal oma probleemi või mure kirjeldamisest taotluses ning sotsiaaltöötaja hindab tema abivajadust tervikuna,“ selgitas Beškina. „Selleks, et ühtlustada ja parandada eeskoste teostamist linna eestkostel olevate inimeste üle ning tõsta teenuse kvaliteeti ja ühtlustada eestkoste teostust, loome keskselt eestkostega tegeleva osakonna. Seeläbi saavad ka meie linnaosade sotsiaaltöötajad rohkem panustada oma põhitööle.“

Selleks, et sotsiaalteenuste ja -toetuste info oleks abivajajale kergelt kättesaadav ning annaks tervikliku ülevaate kõigist linna pakutavatest sotsiaalabi võimalustest, loodi tänavu kompaktne õigusaktide süsteem sotsiaalteenuste ja toetuste reguleerimiseks. Tallinn osutab ja korraldab 19 sotsiaalteenust, millest 13 on kohaliku omavalitsusele kohustusena ette nähtud sotsiaalhoolekande seaduses. Kõik teenuste kirjeldused toodi ühte määrusesse, kus reguleeritakse ühtse tervikuna sotsiaaltoetuste ja linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuse osutamist.

Tänavu kasvas koroonaepideemiast tingituna oluliselt vajadus psühholoogilise nõustamise ja abi järele, mistõttu suunati laste ja perede vaimse tervise taastumiseks täiendavalt ressurssi psühholoogilise nõustamisteenuse tagamisele. Uute algatuste ja projektide seas käivitas linn tänavu noortele uudse tugiprogrammi 12-24aastastele noortele, kellel on vaimse tervise probleeme või teisi probleeme, raskusi. Programmi raames toetatakse noori raskustest ülesaamisel ja noore arengut, sealhulgas kooli, töötamise ja vaba aja sisustamise osas. Programm jätkub ka tuleval aastal ning selle raames pakutakse tuge vähemalt 150 noorele.  

Selleks, et piirata koroonaviiruse levikut ja soodustada inimeste kohest koju jäämist haigustunnuste ilmnemisel, hakkas Tallinn selle aasta 25. märtsist maksma esimese haiguspäeva hüvitamise toetust 30 eurot. Toetuse maksmisega jätkatakse ka järgmisel aastal, kuni 31. maini alustatud haiguslehtede puhul.

Uuest aastast hakkab linn maksma kõikidele õpilastele õppeaasta alguses toetust. Lisaks esimesse klassi astuvale perele makstava 320-euro suurusele toetusele hakkab linn järgmise aasta sügisest maksma ka õppeaasta alguse toetust summas 50 eurot alates teisest klassist kõikidele Tallinna noortele, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamist või õpivad kutseõppeasutuses. Tulevast aastast saavad toetust ka need lapsed, kes on Tallinna elanikud, aga ei õpi Tallinna linnas tegutsevas koolis. Toetust makstakse lapsele, kelle vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistris Tallinna linn olnud katkematult vähemalt alates toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

Selleks, et toetada eakate inimeste toimetulekut, kasvab uuest aastast pensionilisa seniselt 125 eurolt 150 euroni aastas.

Ühtlasi laiendatakse uuest aastast pensionilisa maksmist 17-aastastele noortele, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Tulevast aastast kasvab ka puudega lapse toetuse määr seniselt 100 eurolt 125-le eurole aastas. Lisatoetust puudega lastele makstakse Tallinnas kord aastas lapse sünnikuul.

Uuest aastast tõuseb ka toimetulekutoetuse maksmisel arvestatavate eluasemekulude piirmäärad. Seoses kommunaalkulude märgatava kasvuga lõppeval aastal tõstis linn ka eelnimetatud toetuse eluasemekulude piirmäärasid.

Järgmise aasta esimeses kvartalis valmib Iru Hooldekodu õendusabi üksuse uus hoone, mis avatakse suvel. Ühtlasi alustatakse Käo Tugikeskuse Pae keskuse uue hoone ja Tallinna Laste Turvakeskuse kahe uue maja projekteerimisega.