Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Üürikomisjoni otsus 2/7/04

 

Tallinnas                                                                                           08.04.2004

Tallinna Üürikomisjon koosseisus Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad ja Kaja Tassa, sekretäri Imbi Meisteri juuresolekul avaldaja Ruth Kärvet ja vastustaja Sten Tikk osavõtul vaatas avalikul istungil läbi Ruth Kärveti avalduse Sten Tikku vastu üürilepingu täitmise nõudes. Istungile oli kutsutud ja andis ütlusi tunnistaja Sergei Verbenko tõlk Anatoli Pahmurko vahendusel. 

Avalduse asjaolud ja  esitatud nõue
Avalduse kohaselt nõuab Ruth Kärvet vastustaja Sten Tikk-ult 1234.50 krooni tasumist igakuiselt, kuna on asenduspinnale paigutatud sundüürnik, kes peaks vastustajaga sõlmitud allüürilepingu kohaselt tasuma igakuiselt üüri 265.50 kr. Ülejäänud osa pidi tasuma suulise kokkuleppe kohaselt eluruumi omanikule vastustaja ise, kuid pole seda lubadust eriti täitnud. Viimati maksis vastustaja avaldajale 1000 krooni detsembris 2003. R.Kärvet on proovinud pöörduda vastustaja poole eelnevalt nimetatud lubaduse täitmise nõudega, kuid viimase telefon on olnud suunatud automaatvastajale. Eluruumi omanik on tasumata maksete tõttu ähvardanud avaldaja eluruumist välja tõsta ja katkestanud 19.-20. jaanuaril 2004 elektrienergiaga varustamise. Avalduse kohaselt pole Sergei Verbenko teadlik poolte vahel sõlmitud allüürilepingust ega ole ka sellega nõustunud. Avaldaja nõuab vastustaja Sten Tikk-ult, et tagataks temale kui allüürnikule eluruumi kasutamise õigus vastavalt lepingule. 23.02.2004 üürikomisjonile esitatud avalduse täienduses taotles avaldaja tunnistajana Sergei Verbeno istungile kutsumist, kelle ütlustega soovib tõendada elektrienergiaga varustamse katkestamist. 

Vastustaja oma kirjalikus vastuses nõuet ei tunnista, pidades seda põhjendamatuks ja arusaamatuks. Väitis, et ei ole poolte vahel sõlmitud allüürilepingut allkirjastanud. Komisjoni poolt temale edastatud avaldaja esitatud tõenditest nähtub üürisuhte olemasolu avaldaja ja Vabriku 17 – 12 eluruumi omanik Sergei Verbenko vahel. 

Komisjoni tuvastatud asjaolud
Komisjoni istungil avaldaja selgitas, et on kuni munitsipaalkorteri saamiseni allüürilepingu alusel asenduspinnale paigutatud sundüürnik.Istungil avaldaja korrigeeris nõuet, milleks jäi kohustada vastustajat tasuma talle 3600 krooni, hüvitades sellega avaldajale tema  poolt  eluruumi omanikule tasutu Tallinnas Vabriku 17 – 12 asuva eluruumi kasutamise eest.Väitis, et peab vastavalt allüürilepingule tasuma igas kuus üüri 265.50 krooni ning leidis, et ülejäänud osa peaks eluruumi omanikule tasuma vastustaja Sten Tikk. Põhjendas nõuet selles eluruumis elamise ja vastustajaga sõlmitud allüürilepinguga ning kinnitas, et on näinud eluruumi omaniku S.Verbenko ja vastustaja vahel sõlmitud üürilepingut. Avaldaja seletuse kohaselt esitab eluruumi omanik S.Verbenko kogu üüriarve temale. Alates 2004. aastast pole vastustaja temale raha toonud, et maksta eluruumi eest  eluruumi omanikule.Seetõttu oligi  sunnitud tasuma kogu üüri ise, kuna mitteõigeaegsel tasumisel lülitati 19.- 20. jaanuaril 2004 välja elekter ja S.Verbenko ähvardas teda eluruumist välja tõsta. Temale  teadaolevalt puudub eluruumi omaniku nõusolek Sten Tikk poolt eluruumi allüürile andmiseks. 

Komisjoni istungil vastustaja võttis õigeks  enda ja avaldaja vahel vastavalt poolte tahtele  sõlmitud allüürilepingu olemasolu. Loobus vastuväitest, et pole nimetatud  lepingule alla kirjutanud. Selgitas komisjonile, et pole lubanud maksta avaldaja eest üüri eluruumi omanikule. Raha avaldajale on andnud kui nn”leivaostu raha”, kuna inimesest oli kahju. Tunnistas üürilepingu olemasolu Sergei Verbenkoga. Kinnitas, et avaldaja on kohustatud vastavalt allüürilepingule tasuma talle Vabriku 17 – 12 asuva eluruumi kasutamise eest 265.50 krooni kuus, tema tasub üürileandjale. Vastustaja väitel avaldaja talle tasunud ei ole, tema ise on samuti tasunud eluruumi eest S.Verbenkole, kuid tõendada seda ei suuda. 

Tunnistaja ütlused
S.Verbenko kinnitas, et temal on üürileping vastustaja Sten Tikkuga.. Nimetatud leping keelas eluruumi allüürile andmise. Esialgu sai vastustajalt korralikult üüriraha, alates 2004. aastast enam mitte. Eeldas, et Vabriku 17 – 12 eluruumis elab keegi üürniku perekonnaliige. Kui selgus, et eluruumi kasutab avaldaja, kes pole üürniku perekonnaliige,  kirjutas üles avaldaja andmed ja võttis allkirja, et omab õigust avaldaja eluruumist ise välja tõsta, kuna viimane kasutab eluruumi ilma õigusliku aluseta. Tuvastas, et eluruumis valitses antisanitaarne olukord, seal asusid koer kutsikatega ja papagoid,  kes reostasid eluruumi. Ei soovi eluruum kasutamise jätkumist avaldaja poolt, kuna kõrval elavad korralikud inimesed. Proovis probleemide tekkimisel pöörduda vastustaja poole, kuid viimase telefon ei töötanud. Möönis, et on nüüdseks saavutanud suulise kokkuleppe vastustajaga avaldaja eluruumis elamise küsimuses ja eluruumi eest maksmise probleemi enam pole.

Poolte tahe kokkuleppe sõlmimiseks
Avaldaja ja vastustaja teotlesid kokkuleppe kinnitamist komisjoni poolt selles, et avaldaja maksab vastustajale üüri 265.50 krooni kuus vastustaja  kontole Hansapangas ja edastab Sergei Verbenko poolt saadud üüriarved Sten Tikkule allüürilepingus näidatud aadressil. 

Kohaldamisele kuuluvad õigusaktid
01.07.2002 jõustunud Võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 8 lõigete 1  ja 2  kohaselt  võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
VÕS § 13 lg 1 kohaselt lepingut võib muuta või lepingu võib lõpetada lepingupoolte kokkuleppel või lepingus või seadusega ettenähtud muul alusel. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui leping on lepingupoolte kokkuleppel sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti.
VÕS § 108 lõigete 1 ja 2 kohaselt kui võlgnik rikub raha maksmise kohustust, võib võlausaldaja nõuda selle täitmist.

Üürikomisjoni põhjendused
Komisjon tuvastas, et poolte vahel puudub vaidlus selles, et Ruth Kärveti ja Sten Tikku vahel on 17.06.2003.a. sõlmitud eluruumi asukohaga Tallinnas Vabriku 17 – 12 kasutamiseks allüürileping. Vastavalt nimetatud lepingu punktile  3.1. kohustub üürnik (Ruth Kärvet) tasuma lepingu eseme kasutamise eest üürileandjale (Sten Tikk) üüri 265.50 krooni kuus ning sama lepingu punkti 3.3. alusel  on üürnik kohustatud tasuma esitatud arvete alusel kõikide Lepingu objektiga seotud kommunaal- ja muude teenuste eest vastavalt tarbitud kogusele. Komisjoni istungil on avaldaja omaksvõtuga tõendatud, et tema ei ole tasunud vastustajale  makseid allüürilepingus kokku lepitud korras ja määras.  Poolte vahel sõlmitud lepingu  punkti 7.1 kohaselt tuli ka lepingu muudatus sõlmida kirjalikus vormis. Avaldaja ei ole üürikomisjonile tõendadanud, et avaldaja ja vastustaja oleks allüürilepingut muutnud selliselt, et vastustajal oleks tekkinud kohustus avaldajale igakuiselt mingeid makseid tasuda. Seega  ei ole tõendatud VÕS § 108 lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigusliku  aluse esinemine ning on tõendamata  avaldaja nõue vastustaja vastu 3600 krooni nõudes. Avaldaja on komisjonile esitanud  tõendid (toimiku lk 16-17; 9), et on ise tasunud Hansapanga kaudu Vabriku 17 – 12 eluruumi omanik S.Verbenkole viimase poolt Sten Tikkule esitatud arvete alusel 11.01.2004 366 krooni selgitusega vesi ja minu osa üürist; 27.01.2004 1200 krooni selgitusega Sten Tiku osa üürist ja 10.02.2004 1544 krooni selgitusega Vabriku 17 – 12 veebruarikuu üür. Komisjon asub seisukohale, et nimetatud tõenditest ei selgu vastustajal maksete tasumise  kohustuse olemasolu  avaldaja ees. R.Kärveti poolt S.Verbenkole maksete tegemine oli avaldaja tahe, mis ei tulene poolte vahelisest lepingust ega õigusaktidest. Ka ei tõenda see üürisuhte olemasolu avaldaja ja S.Verbenko vahel, kuna pole tõendamist leidnud viimase poolt üüri määramine avaldajale. Komisjoni hinnangul pidi avaldaja kui täisealine ja teovõimeline isik suutma aru saada allüürilepingu sisust ning sellest lähtuma maksete tasumisel, samuti eluruumist Kapi tn 3 – 7 asenduspinnale kolimise riskidest. Eeltoodust tulenevalt tuleb avaldaja Ruth Kärveti nõue vastustaja Sten Tikk vastu 3600 krooni nõudes jätta rahuldamata.

Eeltoodust tulenevalt ja juhindudes Üürivaidluse lahendamise seaduse §-dest 17; 19 – 22 Tallinna Üürikomisjon 

otsustab:

1. Jätta avaldus täies ulatuses rahuldamata.
2. Kinnitada poolte vahel sõlmitud kokkulepe selles, et avaldaja Ruth Kärvet maksab vastustaja Sten Tikkule  üüri 265.50 krooni kuus vastustaja  kontole Hansapangas ja avaldaja edastab Sergei Verbenko poolt saadud üüriarved vastustaja allüürilepingus näidatud aadressil.

Kui pool ei nõustu komisjoni otsusega,  võib ta sama üürivaidluse läbi vaatamiseks pöörduda Tallinna Linnakohtuse otsuse tegemise päevale järgnevast päevast alates 20 päeva jooksul. Kohtusse pöördumisel esitatakse hagiavaldus, mitte kaebus komisjoni otsuse peale.
Komisjoni otsus jõustub, kui otsuse tegemisele järgnevast päevast alates 20 päeva jooksul ei ole Tallinna Linnakohtusse esitatud hagi samas vaidlusasjas.
Üürikomisjoni jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel.

Üürikomisjoni liige             Üürikomisjoni liige                   Üürikomisjoni liige
Heli Hellamaa                     Anne Oad                                     Kaja Tassa

Viimati muudetud 03.03.2011